آخرین پیام دکترمصدق به مردم ایران

 

 

متن اعلامیه جهانی حقوق بشر

 

کلنل محمد تقی خان پسیان

 

ایران و ایرانی را از

زبان اوبشنوید

معرفی کتابها

New Books

کمکهای مالی

Contributions

لینکهای رادیو

Links

خبرها  و مقالات
News

آرشیو رادیو

Archives

تماس با ما

Contact Us

 صدائی براي استقلال ، آزادي و مردم سالاري در ايران                    

The Voice of Independence, Freedom, and Democracy in Iran 

صدای طرفداران صلح و دوستی و عدالت در جهان

A Voice for Supporters of Peace, Friendship, and Justice in the World 


پخش زنده برنامه های رادیو

هشدار،هم میهنان وتمامی آزادگان جهان- امضا کنید

اعتراض به تهدید وتجاوز،جنگ وخشونت و سرکوب - متن بیانیه

دریافت کنید 

Youtube

Telegram

FaceBook(sedayeazadegan)

Twitter

گفتگوهای رادیوآزادگان رامیتوانیدازطریق

 

هما  ارژنگی -  سروده ستارخان  سردارملی با صدای  شاعر

ستارخان - آوا و آهنگ بیژن مفید

با ستارخان  -  سروده نعمت آزرم تهران 13 امرداد 1358 خورشیدی ، بیادمان 74 سالگی انقلاب مشروطیت ایران - باصدای شاعر- موسیقی متن فیلم اسقنندیار منفرد زاده

نعمت آزرم - 1 - از مشروطیت تا 30 تیر، تاثیرسیلی های محکم قراردادهای ننگین ترکمانچای وگلستان باروسیه،قطع پلهای ارتباطی هزاران ساله بااروپا،جدائی بخشهای شمالی وشرقی میهنمان بادسیسه هاوحمله انگلیس

نعمت آزرم - 2 - عوامل عقب ماندگی جوامع،یک جلد بحارالانوارو هزارسال عقب ماندن یک ملت ،بیداری تاریخی، الگوئی و سرآغازی انقلاب مشروطه درعرف انقلابهای مدنی ومسالمت آمیز،بزرگترین برخوردسنت وتجدد

نعمت آزرم - 3 - طرح تزجدائی دین ازدولت برای اولین بارتوسط اندیشمندانی چون فتحعلی آخوندزاده،هشیاری نیاکان ما دربرپائی وبرجائی این انقلاب باتوجه به جامعه 80 درصدی ایلاتی وروستائی، قانون اساسی مشروطه،

نعمت آزرم - 4 - برای نخستین بارمردم ایران درتاریخ درازمدت چندهزارساله خود دارای حقوق قانونی انسانی وسیستم اداری دولت ملت میشود،مثلث قدرت درایران،نقش آنها ،حضوربخشهائی ازاین نهادها درمشروطیت

نعمت آزرم - 5 - مطالبات انباشت شده هزاران ساله ملت ایران،ممانعت وجلوگیری ازآشکاری ویابه بحث گذاشتن رویدادهای مهم و واقعی تاریخی توسط استبدادچکمه ونعلین وقدرتهای استعماری،چگونه برخورد شخصیتهای

نعمت آزرم - 6 - آن روزگاران بامتحجرین ومستبدین،انقلاب مشروطه ازبزرگترین پدیده های تاریخ ایران،این ساقه نوپا از آغازبا دو قدرت مهیب ایران، سلطنت مطلقه وولایت مطلقه آخوند مرتجع دست وپنجه نرم کرده و

نعمت آزرم - 7 - بیشترامکانات نیزدردست این دوگروه بوده ،قانون اساسی ایران عملا باخون مجاهدین سنگرهای محله امیرخیز ستارخان امضاشد،ستارخان ویاران برای استقلال ویکپارچگی ایران جنگیدند،مشگل شخصیتی،

نعمت آزرم - 8 -وکلای فضولی ملیتهادرایران بقول خودشان،این نمایندگی راازکه گرفته اند،پاسخ بزرگان آذربایجان همچون شهریاربه خائنین وفریب خوردگان،درهم آمیختگی مفهوم ایرانیت درتار وپوداین ملت،سروده ستارخان

سیروس بینا 1 - قمرملوک وزیری.همزادمشروطه.یگانه وبی همتای هنرواخلاق.نگاهی کوتاه به زندگی پرازفرازونشیب خنیاگردوران آزادی و قمری.چندسال پیش ازکشف حجاب اجباری رضاشاهی بر صحنه کنسرت

سیروس بینا 2 - میرود ووصیتنامه مینویسد. چرااین همه ستم.سبک.طنین صدا.ملاحت خاص وقدرت.حساسیت گوش وتحریرها.اخلاقمندومتعهدبه مردم وبخشش هرآنچه داشت.سروده امشب قمراینجاست ازشهریار

سیروس بینا 3 - قمرملوک وزیری.همزادمشروطه.یگانه وبی همتای هنرواخلاق.نگاهی کوتاه به زندگی پرازفرازونشیب خنیاگردوران آزادی و قمری.چندسال پیش ازکشف حجاب اجباری رضاشاهی بر صحنه کنسرت

سیروس بینا 4 - میرود ووصیتنامه مینویسد. چرااین همه ستم.سبک.طنین صدا.ملاحت خاص وقدرت.حساسیت گوش وتحریرها.اخلاقمندومتعهدبه مردم وبخشش هرآنچه داشت.سروده امشب قمراینجاست ازشهریار

سیروس بینا 5 - قمرملوک وزیری.همزادمشروطه.یگانه وبی همتای هنرواخلاق.نگاهی کوتاه به زندگی پرازفرازونشیب خنیاگردوران آزادی و قمری.چندسال پیش ازکشف حجاب اجباری رضاشاهی بر صحنه کنسرت

سیروس بینا 6 - میرود ووصیتنامه مینویسد. چرااین همه ستم.سبک.طنین صدا.ملاحت خاص وقدرت.حساسیت گوش وتحریرها.اخلاقمندومتعهدبه مردم وبخشش هرآنچه داشت.سروده امشب قمراینجاست ازشهریار

محمد مصدق  - سخنانی کوتاه درروز30 تیر، درباره علت استعفا ، قیام ملی مردم ،کشتارآنهاتوسط نیروهای فاسدرژیم جنایتکارمحمدرضاشاهی وخبرپیروزی دردادگاه لاهه ،همراه با بخشی از ،سرود 30 تیر از استاد حسین ملک

حسین موسویان 1- تهران،چرائی و چگونگی خیزش مردمی درقیام ملی 30 تیر،نگاهی کوتاه به رخدادها،برخوردهاو مخالفتهادرراستای به نخست وزیری رسیدن دکترمصدق،برنامه دولت اودر دو جمله استقلال وآزادی

حسین موسویان 2 - مبارزه درکوتاه کردن دست استعماربویژه انگلیس ودیگر،انتخاباتی صحیح وبدورازدخالت ونظرهیئت حاکمه،یعنی دمکراسی وحاکمیت ملی،کارشکنیهاازچندجانب،نیروهای راست وحکومتی وچپ وابسته

حسین موسویان 3 - شکایت دولت انگلیس به دادگاه لاهه، حضورودفاع جانانه مصدق همراه با پیروزی،معرفی اعضا کابینه وتغییر نام وزیرجنگ به دفاع ملی درزیرنظردولت،واینکه شاه باید سلطنت کندنه حکومت،

حسین موسویان 4 – عدم پذیرش شاه واستعفای مصدق در25 تیر،انتخاب قوام السلطنه توسط شاه ومجلس وابسته همراه با فرمان تهیدیدآمیزاو،دعوت به قیام ازطرف نهادهای مردمی،بخاک خون کشیده شدن اعتراض کنندگان

حسین موسویان 5 – استعفا قوام بناچاروگزینش مصدق بعنوان نخست وزیرازمیان خون وآتش، ویژه گیهای دولت ملی در سیاست خارجی وداخلی،تفاوت آن با دولتهای پیش وبعد،بویژه درتحریمهای جهانی به رهبری انکلیس

حسین موسویان 6 – ملی کردن شیلات شمال،سازمان کشورهای غیرمتعهد جهانی درپس آن، دولت پاکدستی اخلاقمندی که تلاش کردبه جهانیان نشان دهدکه بادرستی واخلاق میتوان بسوی انسانیت رفت،نه این افتضاح حاکم

محمد مصدق -  گزارشی کوتاه ازبرگزاری جلسه دادگاه بین المللی لاهه

یونس پارسابناب 1– بازهم دراین جهان درهم ریخته ی پرآشوب وخشونت،تفاوت بسیارمهم ترامپ بادیگرروسای جمهورآمریکا، صف آرائی جدیددرسطوح بالا،حاکمان وهمکارانی که خواهان جنگ زمینی برعلیه 3 کشورودرراسشان ایران

یونس پارسابناب 2– نتایج وفجایع آن چه خواهدبودوهمینطوروضعیت جهان درپی انتخاب دوباره ترامپ،آیااین سیستم حاکم بربخشهائی ازجهان راه حلی غیرازوحشیگری وتنفروجنگ میشناسد،نارسیسیزم وانزجارودشمنی بامسلمانان

یونس پارسابناب 3-قربانی نمودن مردم وتجزیه کشورهادرراستای تلاقی تمدنها،آیاقصدتجاوزبه ایران خواست ترامپ است یاگروه (ب)،اودقیقامیداندچه میکند،شباهت بین آتش زدن کشتی های درخلیج فارس وبمبهای شمیائئ درسوریه

یونس پارسابناب 4 –خواست مشترک مردم ایران باآن فرهنگ والای انسانی دراین روزگاران پرازدروغ ونیرنگ بابیگانگان غارتگروبوقهای تبلیغاتی مزدورانشان،وحاکمیت سرکوبگرولایت مطلقه،وظیفه نیروهای استقلال طلب وآزاده

علی شاهنده 1- قاضی،عضوهیئت مدیره جمعیت حقوقدانان ایران درآغازانقلاب،سخنرانی درکنفرانس تجربه مصدق درچشم اندازآینده ایران،بمناسبت پنجاهمین سالگرددولت ملی مصدق،باعنوان لوایح قانونی دولت مصدق وانگیزه های آن

علی شاهنده 2- قاضی،عضوهیئت مدیره جمعیت حقوقدانان ایران درآغازانقلاب،سخنرانی درکنفرانس تجربه مصدق درچشم اندازآینده ایران بمناسبت پنجاهمین سالگرددولت ملی مصدق،باعنوان لوایح قانونی دولت مصدق وانگیزه های آن

نرگس محمدی  - سخنرانی درمراسم دومین سالگرد شهادت ستاربهشتی ، باپایان یافتن دوران زندان پیشین، بیدادگاه ولایت مطلقه فقیه در25 اسفند 95 حکم جد ید صادرکرد

سرود30 تیر - اجراتوسط گروه ملک ،رهبرارکستر منوچهرگودرزی ، نوازندگان ، جمشیدآقائی ، داریوش حدادی،فرح متکلم ، مسعودبیگی ، آهنگساز حسین ملک

 

 غزلیات  مولوی ، باصدای احمدشاملو ، آهنگساز ورهبر ارکستر فریدون شهبازیانستارخان - آوا و آهنگ بیژن مفید

تصنیف ای باغبان -آوا سپیده رئیس سادات،تار وسرپرست گروه حمید متبسم ،گروه مضراب، آهنگسازرامین عظیمیان ،آرمان سیگارچی،سه تارپژمان زاهدیان،سازهای کوبه ای نغمه فرهمند،سرآینده مهدی اخوان ثالث به یادمصدق

سیمرغ - باآوای همایون شجریان ، آهنگسازحمید متبسم ، گروه کر به رهبری هومن خلعتبری ، سروده ها از شاهنامه ابوالقاسم فردوسی

سنفونی رستم وسهراب ، آوای دریا داور، میلاددیاتری،باهمراهی ارکسترفیلارمونیک ارمنستان،موسیقی ورهبرارکستر آهنگسازبزرگ ایرانی لوریس چگنواریان

به ياد قمرالملوك وزيري، شمس و قمر بي همتاي آواز ايران ، همزاد جنبش مشروطیت . شعر و صدا سيروس بینا

 

گلها و یادها ، موسیقی ها وسروده ها 

گفتگوهای پیشین

یونس پارسابناب 2 –غرب به رهبری آمریکا همواره درپی ایجاد توهم یا کشورهای دشمن متجاوزخونریز، چرا امروز ایران در راس آن قرارگرفته،عملکرد رهبر کره شمالی دربرابر ترامپ دربازداری،درچه شرایطی برنامه های ترامپ
یونس پارسابناب 3 –میتواند متوقف شود، چرا فرهنگ پربار،همبسته و وفادارانه مردم ایران همواره بازدارنده بسیاری تراژدیها، جنایتها وخیانهانتها علیه ایرانی و ویرانی بوده، وظیفه ایرانیان استقلال طلب،آزادیخواه وعدالتجو

 

خجسته نوروزباستانی ، این پیام آوربهاران وسرزندگی ، وچیره گی روشنائی

بر سیاهی، به هم میهنان وتمامی آزادگان جهان شاد و پیروزباد

 

 

تحویل سال ۱۳۹۸ ، ایران ساعت ۱ و ۲۸ دقیقه و ۲۷ ثانیه بامداد پنج شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ خورشیدی

شرق آمریکا و واشنکتن چهارشنبه ۲۰مارچ، ساعت ۵ و ۵۸ دقیقه و ۲۷ثانیه بعد از ظهر

شمال وجنوب کالیفرنیا ، سانفرانسیسکو چهارشنبه ۲۰مارچ، ساعت۲و ۵۸ دقیقه و ۲۷ ثانیه بعد از ظهر

محمد مصدق - بخشی ازگزارش درباره لوایح قانونی واختیارات شش ماهه ازمجلس ،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلیشان،شاه وکاشانی وبقائی واجامر

محمد برقعی - پیام و شادباش نوروزی

یونس پارسابناب - پیام  و شادباش نوروزی به زبان فارسی وترکی آذری

جمال درودی – سالروز29 اسفند ، پیام و شادباش نوروزی عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران ، تهران

مهدی میراشرافی - گزارش خبر شوم به انجام رسیدن کودتای ننگین وخیانت بار28 مردادازرادیووبهمراه شمس قنات آبادی ازمجمع مسلمانان مجاهد

محمدرضا شاه - صدای انقلاب راشنید

روح اله خمینی - هیچی درهواپیما باترجمه صادق قطب زاده وبخشهائی ازسخنرانی دربهشت زهرادرباره حق تعیین سرنوشت،مرفه کردن زندگی معنوی جداازمسکن سازی ومجانی کردن آب وبرق واتوبوس و..

نرگس محمدی  - سخنرانی درمراسم دومین سالگرد شهادت ستاربهشتی ، باپایان یافتن دوران زندان پیشین، بیدادگاه ولایت مطلقه فقیه در25 اسفند 95 حکم جد ید صادرکرد

نعمت آزرم 1 – چرا انقلاب ملی ومستقل،مدنی و همگانی بهمن 57 با دو شعاراستقلال وآزادی دواصل انقلاب مشروطیت و نهضت ملی دربرابر رژیم غیرمشروع پس ازکودتای ننگین وخائنانه 28 مردادتبدیل به جمهوری اسلامی یا

نعمت آزرم 2 – حاکمیت ولایت مطلقه فقیه شد، اگرباهرباوری آنرا انقلاب ندانیم،ازدرک ومفهوم انقلاب هیچ نمیدانیم، برتری آن ازحضورومشارکت عمومی حتی برتر ازانقلاب های کبیرفرانسه وانقلاب کمونیستی شوروی،

نعمت آزرم 3 - کارخانه دروغ سازی حاکمین دیروزوامروز، حرکتهائی که ازدانشگاه باروشنفکران وازشبهای شعرگوته شکل جدی گرفت،درجامعه شناسی سیاسی برای شناخت علمی هرپدیده اجتماعی باید تاریخ آنرا شناخت

نعمت آزرم 4 – سخنرانی شاه پس ازانحلال دوحزب دست سازمردم وایران نوین وایجادحزب رستاخیز،تحقیروحقارت مردم، سرکوبهای خونین وخشونت باررژیم شاه وگارد او،احتیاج آخوند یا نهادروحانیت به

نعمت آزرم 5 – خون آلودکردن وفوران کردن عواطف کور،چرا این انقلاب شکوهمندوصلح آمیزکه پیروزی گل برگلوله اش مینامیدند،به کینه وخونریزی همچون به آتش کشیدن سینمارکس آبادان تبدیل شد

نعمت آزرم 6 – ازچه تاریخی جمهوری اسلامی به شعارهای استقلال وآزادی اضافه شد،تماس هرروزه شاه با سفرای آمریکا و انگلیس برای چاره جوئی،قرارو وعده های خمینی باسران غرب برای رسیدن بقدرت

نعمت آزرم 7 – پیوند ناگسستنی نهاد روحانیت شیعه با لاتها وجاهلهای محل،جامعه وقتی رژیمی را نمیخواهد کسی رابرمیگزیند که برایش تبلیغ شده،انسان رادرعمل وکردارباید شناخت نه در شعار،سروده سیل وانبان

یونس  پارسابناب 1 - بازهم دراین جهان  پرآشوب بهم ریخته،تلاقی ترامپ ودولتش با سه کشوردرجهان باتوجه  به هدف اصلی بودن ایران،تغییر جایگاه ها بنابرشرایط روز،نقش خلیج فارس درجابجائی نفت اوپک،درونزوئلا چه میگذرد

یونس  پارسابناب 2 - چرائی بی شرمی  وبی اخلاقی کشورهای زورگودرجهان،خوان گوایدو وپیشینه او،چگونه است که تجاوزهاوکودتاهابه انجام میرسند،آیاترامپ بااین شعارهای عوام فریبانه واینهمه ناکارائی تن به استعفا خواهدداد

یونس  پارسابناب 3 - آمریکادرافغانستان وسوریه چه میکند،چه میبایدکردآزادگان خارج کشوردربازداری ازتبدیل شدن سرزمینمان بیکی ازکشورهای همسایه،مردم ایران بین چرخه دشمن متجاوزخارجی واستبداد مطلقه متحجرانه داخلی

 

حسین شاه حسینی 1-تهران،دررابطه باسالروزقتل یامرگ مشکوک جهان پهلوان غلامرضاتختی،اونشان دادکه ورزش یکی ازشاخه های فرهنگ پرافتخارایرانیست ،باورمندبه نهضت ملی ایران به رهبری دکترمصدق

حسین شاه حسینی 2-تهران،دررابطه باسالروزقتل یامرگ مشکوک جهان پهلوان غلامرضاتختی،اونشان دادکه ورزش یکی ازشاخه های فرهنگ پرافتخارایرانیست ،باورمندبه نهضت ملی ایران به رهبری دکترمصدق

نعمت آزرم 1 - خاطراتی اززنده یاد غلامرضا تختی و سروده مرثیه ای برای جهان پهلوان  بمناسبت سالروز قتل ،یا مرگ مشکوک

نعمت آزرم 2 - خاطراتی اززنده یاد غلامرضا تختی و سروده مرثیه ای برای جهان پهلوان  بمناسبت سالروز قتل ،یا مرگ مشکوک

یونس پارسابناب 1 - بازهم دراین جهان متلاطم پرخشونت،آشوب مرکزاصلی بحران ،گسترش آن ازکشورهای خاورمیانه به سراسرجهان وبه دل خود هیولای ایجادکننده تاآفریقا،اخراج جف سنشر،خودصاحب خانه بینی ذهنیت حداقلی

یونس پارسابناب 2 - موضع وبرخوردهای جنگی ترامپ باسه نهادوگروه بزرگ درآمریکا،واتحاداوبانتانیاهو و محمدسلمان،پاسخ به این پرسشهاکه آیاانتخاب ترامپ اثربسیارمثبت ومستقیمی دررشدافکارفاشیستی وراست درجهان داشته

یونس پارسابناب 3 - کسان یاگروه هائی دردولت آمریکا که خواهان حمله زمینی به ایران هستند،آیادرقدرت وحاکمیت ایران کسانی هستندکه پروژه آمریکائی کردن کشوررادارند،تغییرنظامی است یاباکودتا،خصوصی سازی هرچه بیشتر

یونس پارسابناب 4 - تحریمهاوفجایع آن،چه گروه هاودسته ها ملی گرائی رابرابرناسیونالیست میدانندوچرا،پیروزی ملت ایران دراین حدود 40 سال دردوآزمون بزرگ چه با استبدادیان وچه دررودروی بابیگانگان غارتگرومتحدانشان

نرگس محمدی  - سخنرانی درمراسم دومین سالگرد شهادت ستاربهشتی ، باپایان یافتن دوران زندان پیشین، بیدادگاه ولایت مطلقه فقیه در25 اسفند 95 حکم جد ید صادرکرد

یلدا، این کهن جشن دیرپای نورومهربانی ، بازمانده ازنیاکان پاکنهادمان برهمه مهرورزان خجسته باد

زادروزعیسی مسیح پیام آورصلح ودوستی وسال نومیلادی برصلح طلبان جهان بویژه هم میهنان مسیحی شادباد

On this, the birthday of a prophet of peace and friendship, we wish Christians

all over the world, especially Christian Iranians, a Merry Christmas and a Happy New Year

 

نعمت آزرم 1 - یلدا به معنای واژگانی،فلسفه یلدابابرداشت ملی وجایگاهش درفرهنگ کهن ایران،تولدخورشیدنمادومظهرمیتراایزدمهربنابرباورداشتهای ایرانیان پیش از زرتشت،اصل شادمانه زیستن وشادکردن انسان

نعمت آزرم 2 - زندگی درشادمانی معنی پیدامیکندیادرعزاداری وسوگ نشینی ونوحه خوانی،ویژه گیهای مردمی جشنهاوآئین های ملی،ناگزیری آن به گوهردربزرگداشتهای فراطبقاتی،فرهنگ به چه معنائی مفهوم دارد و

نعمت آزرم 3 - جایگاه دادودهش همراه باتلاش برای آبادانی جهان وگریزانی ازهرگونه رنگ وبوی نژادپرستی،تشویق وترغیب هزارباره انسانها به نیکوکاری ونیکی درشاهنامه فردوسی ،فرهنگنامه بزرگ ایران

نعمت آزرم 4 -شایستگی وماندگاری این جشنهاوآئین هاکه همه درپیوندباکاروکوشش هستی پیداکرده اند،ایران پل بزرگ وشکوهمندتاریخ اگرچه وقتهائی هم چون امروز داشته،نود ونه درصدجنگهادرشاهنامه دفاعی است

نعمت آزرم 5 -تلفیق وهمخوانی تولدعیسی مسیح در25 دسامبربازادروز میترا،میلادمهرنجات دهنده،برگزاری این جشن درحوضه فرهنگی ایرانشهری،شب چله یاشب چراغ،میوه هاوخوراکیها،سروده یلدا اهدابه هم میهنان

یونس پارسابناب 1 - بازهم دراین جهان متلاطم پرخشونت،آشوب مرکزاصلی بحران ،گسترش آن ازکشورهای خاورمیانه به سراسرجهان وبه دل خود هیولای ایجادکننده تاآفریقا،اخراج جف سنشر،خودصاحب خانه بینی ذهنیت حداقلی

یونس پارسابناب 2 - موضع وبرخوردهای جنگی ترامپ باسه نهادوگروه بزرگ درآمریکا،واتحاداوبانتانیاهو و محمدسلمان،پاسخ به این پرسشهاکه آیاانتخاب ترامپ اثربسیارمثبت ومستقیمی دررشدافکارفاشیستی وراست درجهان داشته

یونس پارسابناب 3 - کسان یاگروه هائی دردولت آمریکا که خواهان حمله زمینی به ایران هستند،آیادرقدرت وحاکمیت ایران کسانی هستندکه پروژه آمریکائی کردن کشوررادارند،تغییرنظامی است یاباکودتا،خصوصی سازی هرچه بیشتر

یونس پارسابناب 4 - تحریمهاوفجایع آن،چه گروه هاودسته ها ملی گرائی رابرابرناسیونالیست میدانندوچرا،پیروزی ملت ایران دراین حدود 40 سال دردوآزمون بزرگ چه با استبدادیان وچه دررودروی بابیگانگان غارتگرومتحدانشان

 

محمد مصدق - بخش اول ، گزارش چگونه ملی شدن صنعت نفت،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلی،شاه،کاشانی ،بقائی واوباش،دردومین سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران

حسین فاطمی 1 - وزیر امور خارجه دولت ملی مصدق وشهیدبزرگ نهضت ملی ایران درپس کودتای ننگین وخائنانه  28 مرداد،تیرباران در37 سالگی باتنی بیماربدستورمحمدرضاشاه،توسط دژخیمان نظامی وبنا برخواست اربابان،

حسین فاطمی 2 - ، سخنرانی باعنوان تاثیرمطبوعات درملی شدن صنعت نفت و وظیفه روزنامه نگار چیست ،بمناسبت  19 آبان سالروز این جنایت

سعید فاطمی 1- چگونگی تیرباران دکترحسین فاطمی،آخرین سخنان پیش ازاعدام، وصیت وسه آرزوی دیداری که عملی نشد،سرپرستی و سپردن فرزند یکساله به دکترمحمد مصدق،صحبتهاوکنایه های  سرتیپ امیرحسین آزموده

سعید فاطمی 2 -  دادستان بیدادگاه نظامی ارتش شاهنشاهی و پاسخها به او،انعکا س این اعدام درنشریات بین المللی،عناوین برخی مقالات در اخترامروز همچنین آخرین آنها در 27 مرداد  1332 یکروز قبل ازکودتای ننگین وخائنانه

سعید فاطمی 3 - فرازهائی ازسخنان دکتر حسین فاطمی درلحظاتی پیش از تیرباران برای افسران شاهنشاهی و ماموران  اعدام

یونس پارسابناب 1 - بازهم دراین جهان درهم ریخته پرآشوب،رخدادها وقتل مرموزجمال خاشقچی روزنامه نگار عربستانی درسفارت این کشوردرترکیه،نحوه تفکروتغییرات اواززبان جیسون رضائیان دوست وهمکاردرواشنگتن پست

یونس پارسابناب 2  افزایش درگیری هابین ترامپ ومخالفان دررابطه با این جنایت فجیع،آشوب آفریقا،کامرون درآستانه تجزیه،ظلم وجورعلیه زنان درعربستان،نشانه های متلاشی شدن نظام جهانی وترامپ،خبرهای دروغ وغیرواقعی

یونس پارسابناب 3 - جریانات بین  سلمان وپسرش وترامپ واسرائیل وترکیه چقدربسودایران است،خروج ترامپ ازمعاهده منع گسترش سلاحهای اتمی ، استقبال پوتین وتاثیرمبارزات ایرانیهادرآن،یگانگی وهمپیوندی اقوام ایرانی

یونس پارسابناب 4 - مهاجرت کاروانی  ازآمریکای جنوبی  ونقش ترامپ ودیوارمکزیک،چرامردم ایران باتوجه به همه مخالفتهابارژیم دیکتاتوری ولایت فقیه فریب توطئه ها ونیرنگهای غارتگران ومتجاوزین ومزدوران رانمیخورند

 

محمد مصدق - بخشی ازگزارش درباره لوایح قانونی واختیارات شش ماهه ازمجلس ،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلیشان،شاه وکاشانی وبقائی واجامر

یونس پارسابناب ۱– جهان پرتلاطم وآشفته؛گسترش آشوب درآفریقابعدازآمریکا؛ کامرون دربحران تجزیه وحملات بوکوحرام به بومیان آنجا؛تلاش ترامپ برای انتخاب برت کاوانا طرفدارنئوفاشیزم آمریکابعنوان قاضی دادگاه عالی آمریکا

یونس پارسابناب ۲– نتایج این انتخاب درشرایط قانون ومهاجرت وپناهندگی؛نقش جابجائی درتحولات وترکیب بندی نیروهای اجتماعی وسیاسی وتغییرات آب وهوادرگسترش آشوب؛چراترامپ بابهانه داعش ساخته شان درسوریه میماند

یونس پارسابناب ۳ – حمایت ۵ قدرت بزرگ مالی آمریکاازترامپ؛ذهنیت جماعت غیروابسته به شرایط امروزایران درجهان بدون توجه به موقعیت ژئوپولیتکی آن؛چرابسیاری خبرهای دروغ وپرازنیرنگ وتزویررا به راحتی قبول میکنند

یونس پارسابناب ۴ – چرااخبارجنایات جنگی یمن پخش نمیشود،کمک آمریکابه اسرائیل باپول عربستان؛بازی مسخره خرید نفت وفروش اسلحه برای سرکوب ملتهای استقلال طلب؛چرا مردم ایران اسیر طرح تلاقی تمدنها نمیشوند

جمال  درودی 1 - تهران، کودتای ننگین وخائنانه 28 مرداد،نقل ازشاهدزنده،پایه های آن ازچه زمان وچکونه ریخته شد،توطئه ها وطرحهاتوسط شاه ودرباریان،نهادروحانیت ضد ملی وبقول مصدق علمای فاسد،چون کاشانی وبهبهانی

جمال  درودی 2 -آیادرتاریخ دیده شده شاهی به دستوربیگانگان؛انگلیس وآمریکاوبامزدوران داخلی علیه نخست وزیرقانونی واولین برگزیده مردم کودتاکند؛بسیج ارازل واوباش وفواحش،کودتابانام  چکمه؛دونامه پیشاپیش امضاشده شاه

جمال  درودی 3 -کودتادر۲ مرحله؛۲۵ و۲۸ مرداد؛فرارشاه؛حزب توده و توده ای های نفتی بقول مصدق در۲۶و۲۷ مرداد؛نقش ماموران اطلاعاتی بیگانه وآیت اله هادربه نتیجه رسیدن کودتا؛حمله و ویرانی خانه مصدق؛برگشت شاه

جمال  درودی 4 - برقراری حکومت مطلقه استبدادی؛محاکمه مصدق دردادگاه نظامی؛محکومیت به انفرادی وتبعیدتاپایان عمر؛۲۷ ماه حکومت ملی باهمه تحریمهاوموازنه مثبت اقتصادی؛سایه شوم کودتاهمچنان برسرایران تا امروز

حسین  موسویان 1 - تهران،سالروزهای کودتای ننگین وخائنانه 28مرداد،توضیحی وپیشگفتاری درپاسخ به آنان که میگویندچرا،به جای پرداختن به مسائل کنونی چون بحرانهای،داخلی وخارجی،محیط زیستی،اقتصاد وسرکوب مردم،

حسین  موسویان  2 - به کودتای 65 سال پیش میپردازید،چراپهلوی پرستهاو واخوردگان رژیم اینهاراعزاداران کودتامینامند،سرنوشت امروزماچه رابطه ای بااین کودتای شوم دارد،نقطه عطف تاریخ معاصرودرگیری نسلها تاامروز

حسین  موسویان 3 - اگردولت ملی مصدق که باگامهای بلندبسوی سربلندی،استقرارحاکمیت ملی،استقلال وآزادی وبرایری پیش میرفت وبااین کودتای نکبت بارسرنگون نشده بودآیاحوادث بعد،انقلاب 57وشرایط پرآشوب امروزرا داشتیم

حسین  موسویان 4 - دومحوروبرنامه اجرائی دولت مصدق،مخالفت بیگانگان وعوامل مزدورداخلی ازآغازین روزها،تحریم جهانی نفت بادستورانگلیس وچگونه برخوردباآنها،اقتصادبدون نفت بابیلان مثبت ،اقدامات بنیانی رفاهی و

حسین  موسویان 5 - اقتصادی،شکایت درلاهه،قیام 30 تیر،طرح حادثه 9 اسفند،توسط شاه،بهبهانی وکاشانی برای کشتن مصدق،قتل افشارطوس رئیس شهربانی،کودتادر2 مرحله،ظاهرسازی بافواحش وارازل،دولت پاک وخدمتگذار

نرگس محمدی  - سخنرانی درمراسم دومین سالگرد شهادت ستاربهشتی ، باپایان یافتن دوران زندان پیشین، بیدادگاه ولایت مطلقه فقیه در25 اسفند 95 حکم جد ید صادرکرد

 

هما  ارژنگی -  سروده ستارخان  سردارملی با صدای  شاعر

منیر طه - سروده ، این خانه ما بود که ازپای  فکندند ، با کودتایِ ننگینِ 28 مرداد و آتش‌افشاني و آتش بازي درخانۀ مرد بزرگِ تاریخِ ایران

مهدی میراشرافی - گزارش خبر شوم به انجام رسیدن کودتای ننگین وخیانت بار28 مردادازرادیووبهمراه شمس قنات آبادی ازمجمع مسلمانان مجاهد

محمد مصدق  - سخنانی کوتاه درروز30 تیر، درباره علت استعفا ، قیام ملی مردم ،کشتارآنهاتوسط نیروهای فاسدرژیم جنایتکارمحمدرضاشاهی وخبرپیروزی دردادگاه لاهه

سرود30 تیر - اجراتوسط گروه ملک ،رهبرارکستر منوچهرگودرزی ، نوازندگان ، جمشیدآقائی ، داریوش حدادی،فرح متکلم ، مسعودبیگی ، آهنگساز حسین ملک

جمال  درودی 1 - تهران، 30 تیر روز دوپیروزی بزرگ ملت ایران،دربرابر استعمارواستبداد، درچندروز پیشترازآن چه گذشت ،چگونه باایستادگی ومقاومت مدنی دربرابردشمن بیگانه وستمگرداخلی ایستادند،کشتاروخشونت بدستور

جمال  درودی 2 - شاه وقوام وتوسط وابستکان نظامی وگارداو،وصیت مصدق برای خاکسپاریش درآرامگاه شهدا ، که پس از 52  سال بعلت وحشت  حاکمین اجرانشده ،اجازه برگزاری  مراسم داده نمیشود وحتی مزارهاتخریب شده اند

جمال  درودی 3 - اهداف مشروطه ونهضت ملی که تابحال انجام نشده،سه دوره استبدادی ازکودتای انگلیسی رضاخان تاامروز،طرح دشمنان برای تجاوزبه ایران باتبلیغ وفریب دررسانه های وابسته شان باتوجه به شرایط استبدادی روز

محمد برقعی 1 - ناتوانی ومردودی نهادروحانیت دراداره امورکشوربطورکامل پس ازبدست گیری قدرت،تفاوت نگرش به حاکمیت وحکومت بین اهل تسنن وشیعه،عدم دخالت مستقیم این نهاد درحکومت تا دوران  انقلاب سال 57

محمد برقعی 2 -خمینی وتزاقلیتی بسیارکوچک بدنه این نهادباادعای برپائی حکومت اسلامی خواست پیامبر،دومزیت وتخصص این نهاد درقانون فقه وتبلیغات،عملکردقانونی سیستم قضائی  فاسد بقول خودشان،تولید ات حوزه هاو قصاص

محمد برقعی 3 -مجوزوفتوای دشمنی ها،اتهامات وبدنام کردنها،نواقص قضائی این سیستم،خراب کردن همه شرایط تبلیغاتی باتوجه به تخصص وامکاناتشان،حاصل این عملکرد نشانه هاازبی اطلاعی اصول اولیه،تفاوت این رژیم بامغولها،

محمد برقعی 4 -مدل سازی دشمنان ازبرتری عربستان،ازچه شعارهای درست و یاازچه غلط هاودروغگوئی هابه جای مرگ براین وآن میتوان استفاده کرد،چراهمواره رفتاراین رژیم بسودبیگانگان ودرستیزودشمنی باهم میهنان است

محمد برقعی 5 -دولت دردولت،که اصلی دربیت رهبریست،نافهمی این جماعت ازاوضاع جهان،بلائی که برسرورزش درعرصه جهانی دررابطه بااسرائیل ،زنان درداخل،همینطور موسیقی وهنرآورده اند،چراین مجموعه غلطهاراتکرارمیکند

یونس  پارسابناب 1 - بازهم دراین جهان بهم ریخته پرتلاطم،ترامپ خودیکی از بزرگترین نشانه های آشوب درنظام آمریکا، 4 نیروی مخالف او دردرون وبیرون،نهادی بزرگ درداخل وبرای اولین باردرتاریخ این کشور،مخالفان اروپا

یونس  پارسابناب 2 - دوقدرت بزرگ دیگر،رهبران جدیدکشورهائی که درکمپ آمریکابوده اند،این پرسشها که چراایران اینهمه ازنظرسوق الجیشی واستراتژیک برای آمریکااهمیت دارد،مهمترین علت ناکامی آمریکادرسوریه تاکنون

یونس  پارسابناب 3 - چرامردم ایران باوجودهمه سرکوبهاوجنایتهای رژیم ولایت مطلقه حاضرنیستندتئوری تلاقی تمدنهارابپذیرند،چراهیچیک ازمخالفین رژیم نمیگوینداهداف آمریکادرباره ایران،درراستای خاورمیانه بزرگ چیست

یونس  پارسابناب 4 -حماقتها دربخشهائی اررژیم درطبل جنگ کوفتن،3 نیروی ایرانی درداخل  وخارج که خواهان حمله هستند،پهلوی پرستهای مزدوربا سرقت ودزدی نام وآرم رادیو ملی آزادگان وقیحانه وبیشرمانه سواستفاده میکنند

 

محمد مصدق - بخش اول ، گزارش چگونه ملی شدن صنعت نفت،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلی،شاه،کاشانی ،بقائی واوباش،دردومین سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران

محمد مصدق - بخش دوم ، گزارش چگونه ملی شدن صنعت نفت،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلی،شاه،کاشانی ،بقائی واوباش،دردومین سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران

عزت اله سحابی - پیام برای دانشجویان بنابردرخواستشان به جهت روز دانشجو 16 آذر سال 1332 درپس ازکودتای خائنانه وننگین 28 مرداد

هاله سحابی - گفتگودرشب قبل ازشهادت بهنگام سوگ پدروتدارک خاکسپاری،خبردروغ صداوسیمادراین باره،گواهی شاهدعینی حامدمنتظری وتشخیص پزشک معاینه کننده دررابطه بااین جنایت

کیان کاتوزیان حاج سیدجوادی 1 - درگذشت علی اصغرحاج سیدجوادی،نویسنده ،مبارزی مسئول وروشن اندیش،ازدیربازباورمندان راستین  نهضت ملی وراه مصدق،ویژه گیها واخلاق،آزاده ای ازآزادگان  ایران زمین

کیان کاتوزیان حاج سیدجوادی 2 - باورمندیها واستواریها درراستای استقلال وآزادی وعدالت اجتماعی،یاوه ها ودروغ گوئی های گویندگان  و روزی نامه نگاران دربخشهائی ازتلویزیونها وسایتهای پهلوی پرست ها

کیان کاتوزیان حاج سیدجوادی 3 - به سبک لوس آنجلسی، رودرروئی  وبرخورد ذهنیت ، کژی وزشتی ،پلشتی وتباهی با اندیشه زیبائی جوئی و نیکی خواهی درآگاهی، ماندگاراران تاریخ

یونس پارسابناب 1 - بازهم دراین جهان  پرتلاطم بهم ریخته،دوران پس ازجنگ سردیا امپراطوری آشوب،آغازجنگ سردجدیدباشرایط آن،این پرسش که تفاوت فاشیست کلاسیک بانئوفاشیست چیست،دوویژه ی مهم آن،اثرات آن دراروپا

یونس پارسابناب 2 - سیاست خارجی ترامپ،چهارمورداصلی دربرابرایران،کره شمالی،دیوارمکزیک واورشلیم،تنها امتیازآمریکادرامروز،خواست بزرگ مردم ایران باتوجه باتوجه شرایط فاشیستی خارج کشور،واستبدادحاکم برکشورو

یونس پارسابناب 3 - اپوزیسیون متوهم خودرهبربین همسوباترامپ،چراترامپ میخواهددرایران نیروی نظامی پیاده کندوبرای اینکارچه عملیاتی بایددرسوریه انجام دهد،نیروهای داخل وخارج کشورکه خواهان تجاوزهستند چون رهبری

یونس پارسابناب 4- مجاهدین،پهلوی پرستهاوپست مدرنیستهای ذلیل داخلی،حقایق پشت پرده گفتگوهای کره جنوبی وآمریکا،چرااین باصطلاح روشنفکران یکبارنگفته اندکه خواست آمریکا چیست،ایران بیرون از مجموعه  سلطه آمریکا

نرگس محمدی  - سخنرانی درمراسم دومین سالگرد شهادت ستاربهشتی ، باپایان یافتن دوران زندان پیشین، بیدادگاه ولایت مطلقه فقیه در25 اسفند 95 حکم جد ید صادرکرد

 

محمد مصدق - بخش اول ، گزارش چگونه ملی شدن صنعت نفت،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلی،شاه،کاشانی ،بقائی واوباش،دردومین سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران

علی شاهنده 1- قاضی عضوهیئت  مدیره جمعیت حقوقدانان ایران درآغازانقلاب؛ سخنرانی درکنفرانس تجربه مصدق درچشم اندازآینده ایران؛بمناسبت پنجاهمین سالگرددولت ملی مصدق؛باعنوان لوایح قانونی دولت مصدق وانگیزه های آن

علی شاهنده 2  قاضی عضوهیئت  مدیره جمعیت حقوقدانان ایران درآغازانقلاب؛ سخنرانی درکنفرانس تجربه مصدق درچشم اندازآینده ایران؛بمناسبت پنجاهمین سالگرددولت ملی مصدق؛باعنوان لوایح قانونی دولت مصدق وانگیزه های آن

یونس  پارسابناب  1 - بازهم دراین جهان آشفته پرتلاطم بهم ریخته،تجاوزوبمباران سوریه توسط آمریکا،انگلیس وفرانسه،آیااین جهان بسمت بربریت وجنگ سوم جهانی آنهم اتمی پیش میرود،جنگ سوریه داخلی است یاجنگ تمام عیار

 یونس  پارسابناب  2 - وظیفه نیروهای مردمی مترقی مستقل وآزاده کشورمان باتوجه به وضعیت فوق ژئوپولیتکی وسوق الجیشی حضورایران درجهان با مقام یکم چیست،چراایران وچندکشورمعدود دیگردرآسیاوآفریقامستعمره نشدند

 یونس  پارسابناب  3 - نقش بولتون دردولت ترامپ وردرابطه با مهمترین خواستهای برتری طلبی آمریکاوهماهنگ بااسرائیل وعربستان واوانجلیکاها،پایگاه مردمی بشاراسد درسوریه برطبق آخرین آمارها بویژه  درمیان مسیحیان آنجا

 یونس  پارسابناب  4 - نقش رسانه های غرب وبویژه  آمریکادرپخش گزارشات،خبرهاوتبلیغات دروغین وغیرواقعی،آیاانگلیس دراین بحران سازیهاوتشنجهای جهانی نقشی دارد،چراروسیه وچین دربرابرآمریکا دست به عصاراه میروند

 یونس  پارسابناب  5 - چرامیخواهند نشان دهندبنیادگرایی فقط دربین مسلمانان است،پرهیاهو وکج اندیش نورسیدگان بیسوادسیاسی،درکناروابستگان ومزدوران،گذشته فرهنگی ومبارزات مردم ایران ازدیربازوآموزه های آن برای امروز

محمد برقعی 1 - بزرگواری ترامپ درفرمان گزینش اورشلیم بعنوان پایتخت اسرائیل وکاری که فقط اززمان تصویب اوکرده،چرامی گویند ترامپ تعادل روانی نداردومغزش کارنمیکند،چندایرانی همراه وهمنواباسیاستهای اسراائیل وآمریکا

محمد برقعی 2 - چرامرتب میکویندازتاریخ نگوئیددرحالی که همه تکیه شان به تاریخ است،چرامیگویندمسئله فلسطین واسرائیل پیچیده است وچیزی نگوئید،نقدی بر،نقدصدرزاده براشگوری،آیافقط کشورهای اسلامی آنهارامحکوم میکنند

محمد برقعی 3 - شهرک سازی ودیوارامنیتی کج ومعوج بنابرمنافع دردرون سرزمین فلسطینها،مصرف آب دریک سمت هرچه میخواهندودردگرسوخشکسالی،50 پست امنیتی درغزه باقربانیان بیش ازحمله نظامی به آنجا،آمارسازمان ملل

محمد برقعی 4 - فرصت سوزی وچرائی تروررابین وعرفات،بزرگترین توهین ودشمنی درتاریخ باایرانیان،جشن پوریم وقتل عام ایرانیان،مقبره استر،تبلیغ یهودی ستیزی وچراهم میهنان یهودی پاسخ این همه یاوه ها ومزخرفات رانمیدهند

امین اله حسین  - زندگینامه آهنگسازبزرگ ایرانی باصدای هنرمند ،این گفتگو در بیشتراز45سال پیش انجام شده است ،  همراه با کامل سنفونی باشکوه پرسپولیس

نیکی کریمی  -  عاشقانه سروده فروع فرخزاد با صدای هنرمند

 

یونس پارسابناب 1 - بارهم دراین جهان پرتلاطم درهم ریخته،امپراطوری آشوب درابعادسیاسی واقتصادی،راهپیمائیها باعنوان برای زندگی ما یابرای حفظ جان ما،باشرکت حدودیک میلیون درواشنگتن وهمینطوردر800 شهرآمریکاوجهان

یونس پارسابناب 2 -ویژه گیهای این تظاهرات همگانی وتفاوت آن بادیگرحرکتهای اعتراضی،نکته مهم حضورجوانان ونوجوانان پس ازدهه 60، 3 نسل باهم،چرااین تغییروتحول ایجادشده،آیادولت آمریکاوآمدن ترامپ درآن نقشی داشته اند

یونس پارسابناب 3 -این تحلیل که آیاترامپ برای این آمده تاناتوانائیهای جناح امپریالیستی  برای تک ابرقدرتی جهان را باتفکرفاشیستی خودبه انجام رساند،انتخابهای او،جان بولتن وخواسته های اسرائیل وعربستان،حقوق بگیر مجاهدین

یونس پارسابناب 4 -وحامی پهلوی پرستها،آیااین اعمال جنون آمیزوخشونت زامیتواندجهان رابسوی یک جنگ تمام عیاراتمی وبربریت ببرد،چراترکیه ،عربستان واسرائیل 3 متحدآمریکادرمنطقه اند،چرااینهمه هیاهو درباره ایران برپاست

یونس پارسابناب 5 - نامه های رفراندوم درایران چرامطرح میشوند،هم پیمانی راهبردی ایران وروسیه وچین چه دستاوردهائی خواهدداشت،چراانگلیس به بهانه مسموم شدن جاسوس دوجانبه روس ودخترش درانگلیس بیکباره دیپلماتهای

یونس پارسابناب 6- روسیه رااخراج میکندوبلافاصله 20 کشورغربی زیرنفوذآمریکاهم همراهی میکنند،آیاجنگ سرد دیگری درراه است،نقش آفرینی انگلیس درتنش زائی وآسانژدراسارت،آیاشرایط امروز رابطه ای باشکست  داعش دارد

امین اله حسین  - زندگینامه آهنگسازبزرگ ایرانی باصدای هنرمند ،این گفتگو در بیشتراز45سال پیش انجام شده است ،  همراه با کامل سنفونی باشکوه پرسپولیس

نیکی کریمی  -  عاشقانه سروده فروع فرخزاد با صدای هنرمند

غزلیات  مولوی ، باصدای احمدشاملو ، آهنگساز ورهبر ارکستر فریدون شهبازیان

 

خجسته نوروزباستانی ،این پیام آوربهاران وسرزندگی ،وچیره گی روشنائی

بر سیاهی، به هم میهنان وتمامی آزادگان جهان شاد و پیروزباد

 

تحویل سال ۱۳۹۷ ، ایران ساعت ۷ و ۴۵ دقیقه و ۲۸ ثانیه بعد از ظهر سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ خورشیدی

 شرق آمریکا و واشنکتن ، سه شنبه ۲۰ مارچ، ساعت ۱۲ و ۱۵ دقیقه و ۲۸ ثانیه بعد از ظهر

شمال وجنوب کالیفرنیا ، سانفرانسیسکو  سه شنبه ۲۰ مارچ، ساعت ۹ و زز دقیقه و ۲۸ ثانیه  صبح

 

محمد مصدق - بخش اول ، گزارش چگونه ملی شدن صنعت نفت،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلی،شاه،کاشانی ،بقائی واوباش،دردومین سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران

هما ارژنگی  - نیایش نوروزی

نعمت آزرم ۱ - نوروز نام آورترین وبزرگترین جشن  شکوهمندایران باستان که همچنان ازآنسوی زمان تا امروزپاینده وبرجاست، گویای پیشینه تابناک میهمن ما وجلوه ای مهم ازفرهنگ غنی این قوم استقرار یافته دراین فلات

نعمت آزرم۲ - چرانوروزفخرهمه جشنهاست وجهانیست؛نوروزدرتاریخ پافت وخیزایران؛؛نوروزخاطره خویشاوندی انسان وطبیعت ؛جشنهای نوروزی؛درباره آن ابوریحان بیرونیدرالتفیم وخیام درنوروزنامه چگونه نوشته ویادکرده اند

نعمت آزرم  ۳ - نوروزجمشیدی تلریخی افسانه ای؛آنچه پس ازحمله اعراب مانده بوددرپس حمله مغول ازبین رفتند؛مشگلات نوروزدرایران اسلامی؛چرادشمنان پس ازتسخیرایران تلاش درنابودی فرهنگ آن داشتند؛اسکندربهمراه ارسطو

نعمت آزرم ۴ - که هم اوستاوپارسه یاتخت جمشیدرابه آتش کشید؛سپس اعراب وعباسیان ومغول؛ادامه  تاریخی رودررویی اسلام بمعنای هویت واسلام به معنای دیانت ازامام محمدغزالی تا امروزباهمه تلاشهاهرگزنتوانسته اند پیروزشوند

نعمت آزرم ۵ - تنهاکشوریکه درفتوحات اسلام ازنظرنظامی شکست خورداماازنطرمعنی پیروزشد؛اولین کسیکه دستورزبا ن عربی  برای آنان نوشت؛جایگاه والای فردوسی ودیگرشاعران درپاسداری زبان فارسی؛سروده نوروز پیروزباد

شادباشهای نوروزی - درآغاز زنده یادان

عبدالعلی ادیب برومند

حسین شاه حسینی

سعید فاطمی

دانش معتمدی

پرویز ورجاوند

حسین موسویان1 -تهران، 29 اسفندروز ملی شدن صنعت نفت،چرائی اهمیت بسیاراین روزدرتاریخ وبویژه تاریخ معاصر،قرارداد دارسی،اضافه کردن 32 سال به آن توسط رضاشاه وباانداختن آن به بخاری؛قراردادالحاقی وملی شدن نفت

حسین موسویان ۲  باعنوان بنام سعادت ملت ایران وصلح جهانی؛ نقش انگلیس درغارت وجابجایی  دولتهادرایران؛؛ملی شدن نفت وتاثیرات اقتصادی وسیاسی آن بروحیه مردم و وآینده کشور؛چراهمه دیکتاتورهاووابستته ها دشمن اویند

حسین موسویان ۳ - تفاوت مصدق بادیگرحکومتگران وویژه گی اودربرپایی حاکمیتی بربنیان فرهنگ سیاسی اخلاقمداروآگاه ؛تفاوت فاحش اوباحاکمین دروغگوی قدرتمدار؛جنبش غیرمتعهدهاازیادگاران روش او؛۲۶کشوردنبال کننده

حسین موسویان ۴ - ۲۹ اسفندشگفتی وپیوستگی۲ روزازدوجشن بزرگ؛دربهارآزادی انقلاب مردم چه خیابانهاومیدانهاوبیمارستانهابنام اوکردندودرسالروز۱۴ اسفندباحضورخودجوش میلیونی خوددراحمدآباد وامروز خیابانکی بانام او

 

شادباشهای نوروزی

محمد برقعی

یونس پارسابناب

جمال درودی - تهران

نرگس محمدی  - سخنرانی درمراسم دومین سالگرد شهادت ستاربهشتی ، باپایان یافتن دوران زندان پیشین، بیدادگاه ولایت مطلقه فقیه در25 اسفند 95 حکم جد ید صادرکرد

حسین موسویان 1 - بیانیه جبهه ملی  ایران برای گردهمائی وپیش شرط دریافت مجوزوانتخاب محل توسط دولت،اهداف ازاین درخواست،بیانیه دوم دررابطه با ندادن مجوز،بحرانهای فراگیردرجامعه وشش شرط پیشنهادی اصلاحی اولیه

حسین موسویان 2 - چراوچگونه است  حکومتهای زورگووقدرتمدارازگذشته وحال بااینگونه تشکیلات میهن دوست مستقل آزادیخواه عدالتجودرستیزند،آیارابطه ای بین جبهه ملی بابیانیه هائی که بانام گروه های ملی صادرشدوجود دارد

 

تحویل سال ۱۳۹۷ ، ایران ساعت ۷ و ۴۵ دقیقه و ۲۸ ثانیه بعد از ظهر سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ خورشیدی

 شرق آمریکا و واشنکتن ، سه شنبه ۲۰ مارچ، ساعت ۱۲ و ۱۵ دقیقه و ۲۸ ثانیه بعد از ظهر

شمال وجنوب کالیفرنیا ، سانفرانسیسکو  سه شنبه ۲۰ مارچ، ساعت ۹ و ۱۵ دقیقه و ۲۸ ثانیه  صبح

گرامی همراهان آزادگان ، بازهم یکباردیگرپخش زنده برنامه های رادیو حک شد واین سومین باردر حدود دو ماه گذشته است که جماعتی حقیروذلیل دست به اقدامی  اینچنین

 ضدبشری وضدانسانی دربرابر راستی وفاش گوئی میزنند ، با تمامی توان وباهمه کمبودهادرپی بازسازی هستیم، باسپاس ازمهرتان

محمد مصدق -  گزارشی کوتاه ازبرگزاری جلسه دادگاه بین المللی لاهه

محمدرضا شاه - صدای انقلاب راشنید

روح اله خمینی - هیچی درهواپیما باترجمه صادق قطب زاده وبخشهائی ازسخنرانی دربهشت زهرادرباره حق تعیین سرنوشت،مرفه کردن زندگی معنوی جداازمسکن سازی ومجانی کردن آب وبرق واتوبوس و..

نرگس محمدی  - سخنرانی درمراسم دومین سالگرد شهادت ستاربهشتی ، باپایان یافتن دوران زندان پیشین، بیدادگاه ولایت مطلقه فقیه در25 اسفند 95 حکم جد ید صادرکرد

محمد برقعی 1 - بزرگواری ترامپ درفرمان گزینش اورشلیم بعنوان پایتخت اسرائیل وکاری که فقط اززمان تصویب اوکرده،چرامی گویند ترامپ تعادل روانی نداردومغزش کارنمیکند،چندایرانی همراه وهمنواباسیاستهای اسراائیل وآمریکا

محمد برقعی 2 - چرامرتب میکویندازتاریخ نگوئیددرحالی که همه تکیه شان به تاریخ است،چرامیگویندمسئله فلسطین واسرائیل پیچیده است وچیزی نگوئید،نقدی بر،نقدصدرزاده براشگوری،آیافقط کشورهای اسلامی آنهارامحکوم میکنند

محمد برقعی 3 - شهرک سازی ودیوارامنیتی کج ومعوج بنابرمنافع دردرون سرزمین فلسطینها،مصرف آب دریک سمت هرچه میخواهندودردگرسوخشکسالی،50 پست امنیتی درغزه باقربانیان بیش ازحمله نظامی به آنجا،آمارسازمان ملل

محمد برقعی 4 - فرصت سوزی وچرائی تروررابین وعرفات،بزرگترین توهین ودشمنی درتاریخ باایرانیان،جشن پوریم وقتل عام ایرانیان،مقبره استر،تبلیغ یهودی ستیزی وچراهم میهنان یهودی پاسخ این همه یاوه ها ومزخرفات رانمیدهند

یونس پارسابناب 1 - بازهم دراین جهان پرتلاطم درهم ریخته،آشوب نه تنهادربعدسیاسی که درتغییرات اقلیمی،تظاهرات بحق مردم زیرستم ایران،چراهمواره بایدباهشیاری وباتوجه به تجربه های پیشین حرکتهای خویش راپیش ببریم

یونس پارسابناب 2 - چرانبایداجازه دهیم بیگانگان یا عواملشان وهمینطوراستبدادیان مارابه بیراهه برند،بازبینی نهضت ملی وانقلاب سال 57 که چرادزدیده شد،نکته بسیارمهم درمبارزات جداازوابستگان ومزدوران بیگانه که همواره

یونس پارسابناب 3 - تلاش خواهندکردحاضرباشند،دوری ازساده نگران وساده لوحان متوهم خودرهبربین است،هدف ترامپ هم پیمانانش درایران چیست،فاچعه امروزکشورمان،خبروتبلیغات دروغین، جایگزینی تفرت به جای مخالفت،

یونس پارسابناب 4 - مردم درمحاصره رسانه های بیگانه،بی بی سی،صدای آمریکا،فردا،زمانه ومجموعه بسبک  لوس آنجلسی،ساخته سازمانهای اطلاعاتی غرب،وهمینطوروسایل خبری ولایت مطلقه فقیه،ضرورت  حرکتهای صلح آمیز

هیلا صدیقی - دختر ایران

 

یلدا، این کهن جشن دیرپای نورومهربانی ، بازمانده ازنیاکان پاکنهادمان برهمه مهرورزان خجسته باد

زادروزعیسی مسیح پیام آورصلح ودوستی وسال نومیلادی برصلح طلبان جهان بویژه هم میهنان مسیحی شادباد

On this, the birthday of a prophet of peace and friendship, we wish Christians

all over the world, especially Christian Iranians, a Merry Christmas and a Happy New Year

 

نعمت آزرم 1 - یلدا به معنای واژگانی،فلسفه یلدابابرداشت ملی وجایگاهش درفرهنگ کهن ایران،تولدخورشیدنمادومظهرمیتراایزدمهربنابرباورداشتهای ایرانیان پیش از زرتشت،اصل شادمانه زیستن وشادکردن انسان

نعمت آزرم 2 - زندگی درشادمانی معنی پیدامیکندیادرعزاداری وسوگ نشینی ونوحه خوانی،ویژه گیهای مردمی جشنهاوآئین های ملی،ناگزیری آن به گوهردربزرگداشتهای فراطبقاتی،فرهنگ به چه معنائی مفهوم دارد و

نعمت آزرم 3 - جایگاه دادودهش همراه باتلاش برای آبادانی جهان وگریزانی ازهرگونه رنگ وبوی نژادپرستی،تشویق وترغیب هزارباره انسانها به نیکوکاری ونیکی درشاهنامه فردوسی ،فرهنگنامه بزرگ ایران

نعمت آزرم 4 -شایستگی وماندگاری این جشنهاوآئین هاکه همه درپیوندباکاروکوشش هستی پیداکرده اند،ایران پل بزرگ وشکوهمندتاریخ اگرچه وقتهائی هم چون امروز داشته،نود ونه درصدجنگهادرشاهنامه دفاعی است

نعمت آزرم 5 -تلفیق وهمخوانی تولدعیسی مسیح در25 دسامبربازادروز میترا،میلادمهرنجات دهنده،برگزاری این جشن درحوضه فرهنگی ایرانشهری،شب چله یاشب چراغ،میوه هاوخوراکیها،سروده یلدا اهدابه هم میهنان

یونس پارسابناب 1 - نگاهی به زندگی ومبارزات  طاهراحمدزاده، 3 فرزندشهیدوتنهابازمانده دخترمجبوربه ترک وطن دردورژیم،بمناسبت درگذشت این تلاشگردیرپای ملی مذهبی  وازپیروان راستین دکترمحمد مصدق

یونس پارسابناب 2 - بازهم دراین جهان درهم ریخته پرآشوب،به رسمیت شناختن بیت المقدس یااورشلیم  بعنوان پایتخت اسرائیل ،نگاهی به تاریخچه این مکان،نظرتنها 2 کشوراازمجموع 193 کشورجهان دراینباره

یونس پارسابناب 3 - 4 مبحث مهم تحلیلگران درباره ترامپ،اگراین برنامه پیاده شودچه اتفاقاتی میتوانددرخاورمیانه رخ دهد،آیاترامپ بدون مشورت آل سعودودیگروابستگان چنین کرده،چرا ایران قلب خاورمیانه ومهم است

یونس پارسابناب 4 - آیاترامپ ودولتش به نتیجه خواهندرسید،آیااین برنامه ها درپی ناموفق بودن داعش نیست،دریمن چه میگذردوجه فجایعی درحال وقوع است،چراتئوری تلاقی تمدنهاورودرورئی ادیان همه جاکارا نیست

یونس پارسابناب 5- آیاترامپ تهدیدی جدی برای جهان نیست،آیاتجزیه طلبی وایجادآشوب دیگروجه های طرح برخوردتمدنهانیست،آیاجنگ افروزان خشونت طلب خونریز،اندکی یا حتی ناچیزی درک وبینش ازانسانیت دارند

الو(عالی پیام) - سروده طنز آن مردآمد و یلدا

 

محمد مصدق - بخشی ازگزارش درباره لوایح قانونی واختیارات شش ماهه ازمجلس ،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلیشان،شاه وکاشانی وبقائی واجامر

مهدی میراشرافی - گزارش خبر شوم به انجام رسیدن کودتای ننگین وخیانت بار28 مردادازرادیووبهمراه شمس قنات آبادی ازمجمع مسلمانان مجاهد

پروانه وداریوش فروهر - ازآخرین سخنان وپیامها پیش ازدشنه آجین شدن بدست جلادان رژیم ولی فقیه درباره وضعیت نابسامان میهن ، نمایشی با نام انتخابات وچه میبایست کردها

یونس پارسابناب 1 - بازهم دراین جهان پرآشوب،فریبکاری وگمراه کنندگی افکارعمومی ازمهمترین ویژه گیهای فاشیست نوین،درعربستان چه میگذرد،نقش آنهاواسرائیل درپس ازشکست داعش  درمنطقه وبویژه ایران،آب نبات چوبی

یونس پارسابناب 2 -رفرمهای تندتندبقول ساده انگاران توسط شاه سلمان وولیعهدش،چرامیخواهندخاورمیانه رابه آتش وخون بکشند،فزونی احتمال حمله به ایران بواسطه شرایط خاصش،استقلال ازعثمانی توسط کلنل ادواردلورنس  یا

یونس پارسابناب 3 - لورنس عربستان،افسرجاسوسی ارتش انگلیس ودست بدست شدن تاامروز،آیاعربستان حداقل استقلال درروابط ورفتارش داردیاصددرصددربفرمان ترامپ است،برنامه های 3گانه ترامپ برای ایجادآشوب درایران

یونس پارسابناب 4 -ترامپ بحران سازوبحران زی،تغییروضعیت اروپابعدازانتخاب او،نامه هاوبیانیه هاباامضاهای ضدونقیض دراین روزها،خواست مهم ومشترک مردم ایران،عملکردووظیفه نیروهای مستقل وآزاده برون مرزدراینباره

 

نرگس محمدی  - سخنرانی درمراسم دومین سالگرد شهادت ستاربهشتی ، باپایان یافتن دوران زندان پیشین، بیدادگاه ولایت مطلقه فقیه در25 اسفند 95 حکم جد ید صادرکرد

یونس پارسابناب 1 - دراین جهان پرتلاطم درهم ریخته،آشوب دراشکال گوناگون ،چه تروریستی وچه تاثیرات تغییرات اقلیمی بویژه دردرون دل رهبری نظام جهانی  حاکم،چراچون گذشته قادربه کنترل نیستند،پاسخ به این پرسشها که

یونس پارسابناب 2 - روی کارآمدن ترامپ نشان ازچه وضعیتی درآمریکاست،آیاجهان مابسمت جنگی اتمی  خواهدرفت،چراترامپ اینچنین مخالف برجام ودرپی لغوآنست،برجام مسئله جهانی،چرامیخواهنداین آشوب رابه ایران بکشانند

یونس پارسابناب 3 - چه دولتهاوجریانهائی درپی آن هستند،وقایع کردستان عراق،بارزانی وسوابق خانوادگی او،قدرتها وطرحهای پس آن،فرمانهای ضدمهاجرتی ترامپ،3 مسئله بزرگ درپیش روی او،آینده به کجامیتواندمنتهی شود

یونس پارسابناب 4 - آیاالیگارشی سرمایه داری ترامپ رامیخواهدیانه،آشوب درکشورهای آفریقای جنوبی که درگیرنبودند،جنگهای مرعی وغیرمرعی، 4 سربازکشته شده آمریکائی درنیجرچه میکردند،فروپاشی دلاروچندمداری مالی

یونس پارسابناب 5 - چرادرپی تلاشهای رفاهی وآموزشی چین درآفریقا،همه روزه شاهدگسترش  الشبابهاوداعشها هستیم،چرائی درسراشیبی سقوط اخلاقی قرارگرفتن  جوامع بشری بویژه دربسیاری ازرهبران،نقش ما درچه بایدکردها

 

جمال درودی 1 - تهران،کودتای ننگین وخائنانه 28 مردادتوسط شاه ودربار،علمای فاسدهمچون کاشانی وبهبهانی،مدرک داران خودفروش  وارازل واوباش بدستورآمریکاوانگلیس وچراغ سبزشوروی،بازگوئی خاطرات یک شاهدزنده

جمال درودی 2 - آن روزچه شد وچگونه اتفاقاتی رخداد ، 28  مردادروزسیاه ونکبت تاریخ ایران،عواقب فاجعه بارآن تاهم امروزدرایران واثرات شوم آن جهان،طرح ها و زمینه سازیهای آن ازچه زمانی برنامه ریزی وآغاز شده بود

یونس پارسابناب 1 - بازهم دراین جهان پرتلاطم درهم ریخته،امپراطوری آشوب واعجوبه ای بنام دانلدترامپ،این پرسش که چه تفاوتی بین فاشیزم آمریکائی یانئوفاشیزم،بانوع کلاسیک آن وجوددارد،وچگونه رفتارترامپ بااسرائیل

یونس پارسابناب 2 - چرااسرائیل تنهاکشورجهان است که دردرخواست عضویت سازمان ملل مرز جغرافیائی مشخص ندارد،سازنده بخش عمده خانه هاوزمینهای اشغال شده فلسطینها کیست،چه نسبتی با ترامپ دارد،شرط واگذاری ؟

یونس پارسابناب 3 - این پرسش که آ که آیاترامپ واقعا خواستارجنگ باروسیه بوده وتظاهرمیکرده یااینکه جریان جنگ طلب وسلطه گرمریکاوغرب اورابسمت جنگ میبرند،آیاازدیادنیروی آمریکادرافغانستان فقط برای طالبان است

یونس پارسابناب 4 - داستان استقلال اقلیم کردستان،ایران باموقعیت استراتژیکی وبسیارژئوپلیتیکی درخاورمیانه وجهان،چگونه وباچه روشهائی ذهنیت فرافاشیستی میتوانددر رودروئی باایران به اهداف خودبرسدوپیروزشود

شهریار ، محمدحسین بهجت تبریزی - زندگینامه واقعی همراه با سروده ها وبا صدای خودشاعر

فریدون مشیری - سروده گرگ

آناهیتا ترکمان - ایران پاک ترین خاک من

 

منیر طه - سروده ، این خانه ما بود که ازپای  فکندند ، با کودتایِ ننگینِ 28 مرداد و آتش‌افشاني و آتش بازي درخانۀ مرد بزرگِ تاریخِ ایران

محمد مصدق -  گزارشی کوتاه ازبرگزاری جلسه دادگاه بین المللی لاهه

نرگس محمدی  - سخنرانی درمراسم دومین سالگرد شهادت ستاربهشتی ، باپایان یافتن دوران زندان پیشین، بیدادگاه ولایت مطلقه فقیه در25 اسفند 95 حکم جد ید صادرکرد

حسین موسویان 1 -تهران،سالروزهای کودتای خائنانه  28 مردادتوسط شاه ودربار،کاشانی وبهبهانی،مدرکداران مزدور،ارازل واوباش،به دستورآمریکاوانگلیس،فجایع این کودتا تاامروز،چراانقلاب سال 57 عکس العمل تاریخی آن بود

حسین موسویان 2 -آیایکی ازعوامل دورشدن اهداف انقلاب ازمسیرش کودتای مردادنیست،آیا یکی ازعلل آشفتگی ها درجهان کودتای 28 مردادوکودتاهای به سبک آن نیست،امروزچگونه حکومتی میتواندایران را ازاینهمه بلادوردارد

یونس پارسابناب 1- بازهم دراین جهان آشفته بهم ریخته که هرروز شاهدرفتاردیوانه واردیگری هستیم،درآشوب فرورفتن  کشورهای بدورازاین تلاطم،این روندتاکی میتواندادامه داشته باشد،جهان بیش ازهرزمان درخطرجنگ اتمی سوم

یونس پارسابناب 2- پاسخ به پرسشها،رژیم جهانی امروزباتوجه به اینکه ترامپ درراس آن قرارگرفته چه آینده ای درپیش دارد،آیاامکان رفرم دراین رژیم دیده میشودیا احتیاج به دگردیسی دارد،ترامپ درتلفن به رهبرمکزیک چه گفت

یونس پارسابناب 3 - مخالفان روشهای ترامپ دردرون دولت او،آیا سیستم آمریکاتحمل یک نئوفاشیست رادارد،رسانه های زنجیره ای وابسته ،پخش خبرهای دروغین وعوامفریبانه همچون کشورهای استبدادی،آیاترامپ استیضاح میشود

یونس پارسابناب 4 - آیابارزانی بااعلام رفراندوم برای استقلال کردستان عراق درراستای پیشبردطرح برناردلوئیس برای کردستان بزرگ است،اینهمه هیاهووجنجال برسرمسئله بمب اتمی کره شمالی برای چیست،درونزوئلا چه میگذرد

یونس پارسابناب 5 -همپیمانان مخالف سیاستهای خارجی ترامپ،مقابلگی نیروهای مستقل وآزادیخواه برون مرزبرابرمزدوران،نقش برجسته هنرمندان،شاعران،نویسندگان وفعالان سیاسی درون مرزدررودرروئی بامستبدین ومتجاوزین

حسین شاه حسینی 1 - تهران،سالگردکودتای ننگین 28 مرداد،توسط شاه ودربار،علمای فاسد،خودفروختگان مدرک دار،اجامرواوباش ،به دستوراربابان آمریکاوانگلیس،نقش حزب توده وابسته به شوروی،چراوچگونه شد که این فاجعه

حسین شاه حسینی 2 - باتوجه به حمایت  مردمی ازدولت ملی مصدق به انجام رسید،نهضت ملی درمحاصره 3 قدرت بزرگ جهانی وعوامل سرسپرده داخلی،سراسرتمامی دوران پرازفتنه وفریب،خشونت وستیز،چگونگی قتل افشارطوس

حسین شاه حسینی 3 - رئیس شهربانی مصدق واهداف درپی ، ناکارائی تحریمها،محاصره اقتصادی وتهدیدات به تجاوزآنهم درکمال آرامش وبدون هیچگونه تشنج وآشفتگی،نتایج واثرات آن کودتای شوم دروضعیت امروز ایران وجهان

آناهیتا ترکمان - ایران پاک ترین خاک من

 

محمد مصدق  - سخنانی کوتاه درروز30 تیر، درباره علت استعفا ، قیام ملی مردم ،کشتارآنهاتوسط نیروهای فاسدرژیم جنایتکارمحمدرضاشاهی وخبرپیروزی دردادگاه لاهه

سرود30 تیر - اجراتوسط گروه ملک ،رهبرارکستر منوچهرگودرزی ، نوازندگان ، جمشیدآقائی ، داریوش حدادی،فرح متکلم ، مسعودبیگی ، آهنگساز حسین ملک

جمال درودی - تهران ، سالگردقیام بزرگ ملی مردم ایران دررودروئی با استبدادوعوامل ووابستگان بیگانه،نگاهی کوتاه به آنروز،وضعیت امروزمزارآن قهرمانان بی نام وچگونه برخوردبانیروهای آزادیخواه واستقلال طلب

یونس  پارسا بناب 1 - بازهم دراین جهان پرآشوب درهم ریخته،رخدادهای دوران جنگ سرد درمتن وبطن آن،بررسی شرایط امروز درچارچوب امپراطوری آشوب،چراامروزآشوبهاازدستشان خارج شده ودیگرنمیتوانندآنراکنترل کنند

یونس  پارسا بناب 2 - عوارض این امپراطوری،تفاوت ترامپ بادیگرروسای جمهور آمریکا،ذهنیت فاشیستی،چراافرادکابینه یااعضادفترترامپ استعفامیدهندیاتعویض میشوند،ایجادوحشت ازکمونیست درگذشته وامروزاسلام هراسی

یونس  پارسا بناب 3 - رهبران داعش ودیگربنیادگرایان درکجابسیج شده وبوجودآمده اند،پاسخ به این پرسش هاکه آیاآمریکابطورجدی باداعش درجنگ است،آیاحاکمین آمریکابامردم ایران درستیزندیابادولتهای نافرمان ویاباهردو

یونس  پارسا بناب 4 - جنگهای مرعی ونامرعی،افغانستان طولانی ترین جنگ آمریکا،آیانویدی برای پایان جنگهادیده میشود،تحریمهاوتهدیدها وبهانه گیریها درخلیج فارس برای چیست،بشریت برسردوراهی انسانیت  وبربریت

نورالدین غروی 1 - مشروطیت وابهام زدائی ازبرخی واقیتهای آن،پاسخهابه ناراستی ها،یاوه هاوناچیز نمائیها،دونکته مهم ،امضا فرمان مشروطه درسال 1906(1285خورشیدی) قراردادتقسیم ایران بین انگلیس وروسیه 1907

نورالدین غروی 2 - حضورهمواره ملت،جامعه شناسی نخبه کشی خوددرائینه دیدن،تحریف تاریخ،ویژه گیهای فرهنگی وملی مردم ایران درپس اینهمه تجاوزات وحملات خونبارجنایتکارانه بیگانگان،حکومت دمکراتیک راستین در

نورالدین غروی 3 - دوران نهضت ملی ،نشانه های رشدآگاهی های سیاسی درآن دوره تحریم ،حتی بدون فروش قطره ای نفت،چرابررسی این رخدادهاوحقایق مهم تاریخی دراین روزگاران آشفته بهم ریخته وجهانی شدن ضروری است

نورالدین غروی 4 - چرائی ماندگاری ورشد باورهای استقلال طلبانه وآزادیخواهانه،گزارش کنسول انگلیس درباره طومار بیش از 4000 امضا ئ ازبالاترین تاپائین ترین رده های مردم به شاه ازتبریز وتهدید اودرواقعه رژی

نورالدین غروی 5 - اولین تلاشهای جدی برای جمهوریت پیش ازمشروطیت،تکثیروکپی دست نویس 20 هزارنسخه ای ازفتوای میرزای شیرازی درتبریزودریک شب،هشدارواخطاربه مراجع درباره دوری ازهرگونه همراهی باحکومت

نورالدین غروی 6 - تاکیدوتکراربحث وطن،ملت وایران،نامه های بسیارویکی ازطرف 50 هزار ایرانی درباکودراعلام آمادگی کامل برای دستیابی به استقلال وآزادی،مقایسه اپوزیسیون آنروزباامروز،همینطورنشریات ودیگررسانه ها

 

محمد مصدق - گزارش چگونه ملی شدن صنعت نفت،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلی،شاه،کاشانی ،بقائی واوباش،دردومین سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران  ، بخش 2
سیروس بینا 1 - مصدق، ملی کردن نفت،کودتای ننگین وخائنانه 28 مرداد1332توسط شاه ودربار،کاشانی وبهبهانی واوباش،خودفروشان مدرک دارچون بقائی ومکی ،بدستورآمریکاوانگلیس ، قسمت دوم
سیروس بینا 2 - ملی کردن نفت درچارچوب جنبش مشروطه،کارتلهای بین المللی نفت وبندناف سیاست خارجی آمریکادردوران (جهان آمریکا)،کودتا،مراجعت شاه وامپریالیزه کردن نفت،بخش اول نکاتی چنددرتکمیل قسمت نخست
سیروس بینا 3 - الف.مقایسه احمدی نژادوغنی نژاددربذل وبخشش نفت،واینکه چراغنی نژادنئولیبرال ازاحمدی نژادپادگانی خطرناکتراست،ب :نکته ای درچپ ستیزی جمهوری اسلامی(چپ به مفهوم گسترده ودرست آن)،
سیروس بینا 4 - نئولیبرال درداخل ودرلفاف بازار،طردشده درخارج دراستتاردمکراسی وحقوق بشر،آیااینهمه این همه چندرنگی سیاسی ،ماسک عامه پسند زدن نیست جهت اختفای چهره ی اولترا راست و در نهایت فاشیستی
سیروس بینا 5 - پ:نکته ای درافشاچپگرایان متمایل به نظرتروتسکی(شبیه مدل توده ای)،که از وجود طبقه "بورژوازی ملی" درایران میگویندوهم آوازدرپرخاش به مصدق،باسلطنت طلبان،عناصرمرتجع خارجی وحاکمین ایران
سیروس بینا 6 - نکته ای تکمیلی دراستفاده وسوء استفاده ازواژه "پوپولیسم"توسط نئولیبرالها،کارخانه تواب سازی جمهوری اسلامی ایران،اینکه ازچپ نماها چه یادمیگیرندوپی شرمانه وطوطی واردرهمه حال قرقره میکنند
سیروس بینا 7 - بخش دوم - ملی شدن صنعت نفت،"لایحه الحاقی"وبررسی قراردادهای پنجگانه پیشنهادی،آلف.هدفهای توامان جنبش مشروطه ورابطه ی تنگاتنگ آن باملی کردن نفت ،ب . تلاشهای مذبوحانه ی سلطنت طلبان و
سیروس بینا 8 - گماشتگان ایرانی تبار،عوامل سیاست جنگ طلبانه ی اسرائیل درآمریکاوجهان،عملکردابلهانه ی عناصری که ماموردروغ پراکنی وانکارکودتای آمریکائی-انگلیسی 28 مرداد1332وتحریف تاریخ ایران میباشند
سیروس بینا 9 - آیاری تکیه هاوعباس میلانی ها به نهایت دریک تیم بازی نمیکنند،پ. خاطرات درفرایندملی کردن ذخائرنفت آرژانتین،اهمیت عملی ونظری آن دربررسی نقش دولت ومفهوم اجاره تفاضلی نفت دردوره جهانی شدن
سیروس بینا 10 - وفروپاشی نظام پس ازجنگ جهانی دوم معروف به"پاکس آمریکانا"ت. "خاطرات علم"دررابطه باکودتایی 28 مرداد،ث. رابطه علت ومعلولی کودتاوچرابایدکارتلهای نفتی (72-1928) راعلت اصلی تلقی کرد
یونس پارسابناب 1 - بازهم دراین جهان پرتلاطم،بازبینی آن درچارچوب امپراطوری آشوب،ورسیدن آن برای اولین باربه درون سیستم دولتی وحکومتی آمریکا،دونمونه آن،چهار جریانی که میتواند سرنوشت بشرراتغییردهد
یونس پارسابناب 2 - حمله داعش به ایران بافرمان چه قدرتهاودولتهائی بود،تعلیمات دینی اعضاداعش توسط وهابیون وسپس آموزش نظامی درپایگاه اینجرلیک ترکیه،منابع مالی آنها ازچه راها و چگونه تامین میشود،
یونس پارسابناب 3 - یارگیری آنهابه چه شکل ودلیل حاصل میشود،پاسخ به این پرسش که چراشماهمه اشکالات رابه گردن غرب وآمریکا می اندازیددرصورتیکه عقب ماندگی ملت مادرآن نقش دارد،چراهانتیگتون هاوفوکویاماها
یونس پارسابناب 4 - باتصویرعربستان وهابی درباره فرهنگ اسلام وشرق میگویند،نقش زنان درتاریخ ایران وهمینطورفرهنگ هم زیستی هزاره های اقوام ایرانی باهرباوروآئین،آشوب امروزتاچه اندازه جدی وخطرناک است،
یونس پارسابناب 5 - آیاجنایت دربرابر جنایت راهکاراست،نشانه هاازجهان درانتظارصلح،پاسخ به این پرسش که مردم ایران دراین شرایط سخت چه میخواهندووظیفه نیروهای چالشگرمستقل آزادیخواه برای کمک به آنهاچیست

 

محمد مصدق - گزارش چگونه ملی شدن صنعت نفت،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلی،شاه،کاشانی ،بقائی واوباش،دردومین سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران  ، بخش 2

سیروس بینا 1 - مصدق، ملی کردن نفت،کودتای ننگین وخائنانه 28 مرداد1332توسط شاه ودربار،کاشانی وبهبهانی واوباش،خودفروشان مدرک دارچون بقائی ومکی ،بدستورآمریکاوانگلیس ، قسمت دوم

سیروس بینا 2 - ملی کردن نفت درچارچوب جنبش مشروطه،کارتلهای بین المللی نفت وبندناف سیاست خارجی آمریکادردوران (جهان آمریکا)،کودتا،مراجعت شاه وامپریالیزه کردن نفت،بخش اول نکاتی چنددرتکمیل قسمت نخست

سیروس بینا 3 - الف.مقایسه احمدی نژادوغنی نژاددربذل وبخشش نفت،واینکه چراغنی نژادنئولیبرال ازاحمدی نژادپادگانی خطرناکتراست،ب :نکته ای درچپ ستیزی جمهوری اسلامی(چپ به مفهوم گسترده ودرست آن)،

سیروس بینا 4 - نئولیبرال درداخل ودرلفاف بازار،طردشده درخارج دراستتاردمکراسی وحقوق بشر،آیااینهمه این همه چندرنگی سیاسی ،ماسک عامه پسند زدن نیست جهت اختفای چهره ی اولترا راست و در نهایت فاشیستی

سیروس بینا 5 - پ:نکته ای درافشاچپگرایان متمایل به نظرتروتسکی(شبیه مدل توده ای)،که از وجود طبقه "بورژوازی ملی" درایران میگویندوهم آوازدرپرخاش به مصدق،باسلطنت طلبان،عناصرمرتجع خارجی وحاکمین ایران

سیروس بینا 6 - نکته ای تکمیلی دراستفاده وسوء استفاده ازواژه "پوپولیسم"توسط نئولیبرالها،کارخانه تواب سازی جمهوری اسلامی ایران،اینکه ازچپ نماها چه یادمیگیرندوپی شرمانه وطوطی واردرهمه حال قرقره میکنند

سیروس بینا 7 - بخش دوم - ملی شدن صنعت نفت،"لایحه الحاقی"وبررسی قراردادهای پنجگانه پیشنهادی،آلف.هدفهای توامان جنبش مشروطه ورابطه ی تنگاتنگ آن باملی کردن نفت ،ب . تلاشهای مذبوحانه ی سلطنت طلبان و

سیروس بینا 8 - گماشتگان ایرانی تبار،عوامل سیاست جنگ طلبانه ی اسرائیل درآمریکاوجهان،عملکردابلهانه ی عناصری که ماموردروغ پراکنی وانکارکودتای آمریکائی-انگلیسی 28 مرداد1332وتحریف تاریخ ایران میباشند

سیروس بینا 9 - آیاری تکیه هاوعباس میلانی ها به نهایت دریک تیم بازی نمیکنند،پ. خاطرات درفرایندملی کردن ذخائرنفت آرژانتین،اهمیت عملی ونظری آن دربررسی نقش دولت ومفهوم اجاره تفاضلی نفت دردوره جهانی شدن

سیروس بینا 10 - وفروپاشی نظام پس ازجنگ جهانی دوم معروف به"پاکس آمریکانا"ت. "خاطرات علم"دررابطه باکودتایی 28 مرداد،ث. رابطه علت ومعلولی کودتاوچرابایدکارتلهای نفتی (72-1928) راعلت اصلی تلقی کرد

یونس پارسابناب 1 - بازهم دراین جهان پرتلاطم،بازبینی آن درچارچوب امپراطوری آشوب،ورسیدن آن برای اولین باربه درون سیستم دولتی وحکومتی آمریکا،دونمونه آن،چهار جریانی که میتواند سرنوشت بشرراتغییردهد

یونس پارسابناب 2 - حمله داعش به ایران بافرمان چه قدرتهاودولتهائی بود،تعلیمات دینی اعضاداعش توسط وهابیون وسپس آموزش نظامی درپایگاه اینجرلیک ترکیه،منابع مالی آنها ازچه راها و چگونه تامین میشود،

یونس پارسابناب 3 - یارگیری آنهابه چه شکل ودلیل حاصل میشود،پاسخ به این پرسش که چراشماهمه اشکالات رابه گردن غرب وآمریکا می اندازیددرصورتیکه عقب ماندگی ملت مادرآن نقش دارد،چراهانتیگتون هاوفوکویاماها

یونس پارسابناب 4 - باتصویرعربستان وهابی درباره فرهنگ اسلام وشرق میگویند،نقش زنان درتاریخ ایران وهمینطورفرهنگ هم زیستی هزاره های اقوام ایرانی باهرباوروآئین،آشوب امروزتاچه اندازه جدی وخطرناک است،

یونس پارسابناب 5 - آیاجنایت دربرابر جنایت راهکاراست،نشانه هاازجهان درانتظارصلح،پاسخ به این پرسش که مردم ایران دراین شرایط سخت چه میخواهندووظیفه نیروهای چالشگرمستقل آزادیخواه برای کمک به آنهاچیست

 

محمد مصدق - بخش اول ، گزارش چگونه ملی شدن صنعت نفت،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلی،شاه،کاشانی ،بقائی واوباش،دردومین سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران

نرگس محمدی  - سخنرانی درمراسم دومین سالگرد شهادت ستاربهشتی ، باپایان یافتن دوران زندان پیشین، بیدادگاه ولایت مطلقه فقیه در25 اسفند 95 حکم جد ید صادرکرد

محمد برقعی 1 - انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران،آیاشرکت گسترده ووسیع مردم بعلت مقبولیت وقبول این رژیم بوده،یااحساس نگرانی ازتهدیدات دشمنان وخطری که میتواندمتوجه ایران باشد،دشمنان  چه گفتند

محمد برقعی 2 - چه پیامی برای طرفداران تجهیز به بمب اتمی داشتند،،رازماندگاری ایران درطول تاریخش واینکه چگونه توانسته همه بیگانگان متجاوز بویژه عرب ومغول راازسربگذراند،چندمسئله حاشیه ای مهم درانتخابات

محمد برقعی 3 - چرا وعده یارانه های چندبرابری برای مردم فقیرکارگرنشد،درصدبالای شرکت کنندگان درشهرهای دورافتاده،نه بزرگ به رهبران خودخوانده چون دورهای پیشین وتجزیه طلبان ومزدوران درجای جای ایران

محمد برقعی 4 - حضوربالای زنان وانتخاب آنهادرشوراهای شهربویژه درمناطق دورباپیشینه خرافات وتعصب،مبارزات وتلاشهای زنان،حمله تروریستی داعش درایران،مخالفین درگروه های مختلف چه گفتندوهمینطورحاکمین

محمد برقعی 5 - بازندگان بدسیاست،گفته های ترامپ ورهبران سرسپرده،رفتارهای احمقانه ضدایرانی بخش افراطی حاکمیت،دریوزه گانی که برای خاطرارباب هردروغی گفته وهرخیانتی میکنند،تبدیل دشمنی ازرژیم به ایران وایرانی

فخرالدین عظیمی 1 - نخست وزیری مصدق، حوزه امکانات ومحدودیت ها، سخنرانی بمناسبت پنجاهمین سالگرد دولت ملی مصدق

فخرالدین عظیمی 2 - نخست وزیری مصدق، حوزه امکانات ومحدودیت ها، سخنرانی بمناسبت پنجاهمین سالگرد دولت ملی مصدق

شهریار - سروده تاریخ ایران

 

محمد مصدق - بخشی ازگزارش درباره لوایح قانونی واختیارات شش ماهه ازمجلس ،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلیشان،شاه وکاشانی وبقائی واجامر

عزت اله سحابی  - پیام برای دانشجویان بنابردرخواست ،بمناسبت 16 آذر 1332روزدانشجو درپس کودتای خائنانه وننگین 28 مرداد

هاله سحابی - گفتگودرشب قبل ازشهادت بهنگام سوگ پدرودرتدارک خاکسپاری، خبردروغ صداوسیمادرباره این جنایت، گواهی شاهدعینی حامدمنتظری توه آیت اله منتظری وتشخیص پزشک جراح معاینه کننده

یونس پارسابناب 1 - بازهم دراین جهان پرآشوب ،پاسخ به این پرسش که آیامیتوان به جای آشوب ازنامهای دیگراستفاده کرد،ترامپ درسفرعربستان باشعارتفاهم وصلح بین 3 دین ابراهیمی،فروش اسلحه ودیگرمعاملات تا 480میلیارد

یونس پارسابناب 2 -این اسلحه هابچه منظوری وبرای چه کشورهامصرف میشود،تفاوت نتایج اقتصادی جنگهای گذشته باامروز،4 جریانی که میتواندتمدن بشری رانابودکند،رهبرانی دراروپاوکاناداکه حامی پناهجویان ومخالف تجاوزند

یونس پارسابناب 3 - آشوب اگرکنترل نشودمنجربه انفجارخواهدشد،جنبش مقاومت آمریکاواروپاتشکیل شده ازهمه گروها ودسته هادررودر روئی با فاشیستها،نقش خرابکارانه رسانه های غرب درواژگونگی خبرهابویژه درباره داعشها

یونس پارسابناب 4 - این پرسش که،باتوجه به رخدادهای اخیردرعراق وسوریه،آینده کردهاچه میشود،ایااسرائیل دوم خواهندشد،سفرترامپ،هدایای شاه سلمان همراه باپرداخت پول نفت،مسئولیت ووظیفه ماایرانیان دراین شرایط

هیلا صدیقی - سروده خانه ات رابادبرد

 

محمد مصدق - گزارش چگونه ملی شدن صنعت نفت،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلی،شاه،کاشانی ،بقائی واوباش،دردومین سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران  ، بخش 2

نرگس محمدی  - سخنرانی درمراسم دومین سالگرد شهادت ستاربهشتی ، باپایان یافتن دوران زندان پیشین، بیدادگاه ولایت مطلقه فقیه در25 اسفند 95 حکم جد ید صادرکرد

جمال  درودی 1 - تهران،135 مین زادروزدکترمحمد مصدق ،برنامه هاواهداف اجتماعی واقتصادی او،چگونه اجرای آنهادرآزادی واستقلال وبرابری وبدون فروش قطره ای نفت،همیاری بیشمارایرانیان،

جمال  درودی 2 - مقایسه آن دوران  با روزگاران پس ازآن ازهمه جهات ،اخلاقی ومادی ومعنوی،رودرروئی همه زورگویان وزورپرستان  خارجی وداخلی بااو،نامه سرگشاده به رئیس جمهورپس ازانتخاب شدن

یونس پارسابناب 1 - بازهم دراین جهان پرآشوب که هرروزشاهدبهم ریختگی های بشترهستیم،افزایش دامنه آشوب درآفریقاوخاورمیانه بزرگ،سردرگمی درمخالفت یا موافقت باآن،دیداررچب طیب اردوغان باترامپ درواشنگتن

یونس پارسابناب 2 - حمله وحشیانه امنیتی هاولباس شخصی های آورده اوهمچون زمان شاه ایران درآلمان به تظاهرات کنندگان،آیاترامپ ازاین لشگرکشی بی خبربوده،تفاوت استیضاح نیکسون باترامپ،ذهنیت وتفکرفاشیستی

یونس پارسابناب 3 - دنیادرآشوب وخطر،چندبرنامه ترامپ که میتواندجهان رابه جنگ اتمی بکشاند،نشانه هاوعلائم ازحرکتهای مردمی مثبت وروبه رشد،ادعای ایجادتفاهم بین اسلام ومسیحیت ویهودیت،سفراول روسای جمهورهای

یونس پارسابناب 4 - آمریکاکجابوده،سفرترامپ به عربستان واسرائیل ،دعوت شاه عربستان ازرهبران 55 کشور مسلمان،خریداسلحه وقراردادهای حدود480 میلیارددلاری،ناتوی اسرائیل،عربهای سنی وآمریکا دربرابرایران

 

ادیب برومند 1 - تهران،ویژه گیهای مصدق وچرائی ماندگاری اودرتاریخ،یکی ازمهمترین عملکردملی شدن صنعت نفت،تغییرجهت دادن تحقیرملت ایران ازطرف دولت انگلیس بسمت خودآنهاوعامل تقویت روحیه ملی

ادیب برومند 2 - تعویض نام وزارت جنگ به وزرات دفاع ملی درآن زمان رودر روئی برای احقاق حقوق ملت نه باقدرت زور،بادشمنان چکونه برخوردی شد،تفاوت اوبادیکرصلح طلبان جهان درباروربه عدالت اجتماعی

محمد برقعی 1 - دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران،رخدادهاوجریانهای پیش ازآن،انتخاباتهاومسئله سازیهای خاصشان،3 نوع اظهارنظر،دنیای سیاست ورابطه پیچیده ی قدرت،دوعملکرداین قدرت درجهان امروزومنطقه

محمد برقعی 2 - میدان سیاست ونقش برآیندقدرتها،بی تفاوتیهاوبی خیالاتیها،بدوبدترو واقعیتها،اختیارهای روسای جمهوردررژیم ولایت فقیه،آیاکارنامه روحانی  منفی است یانتیجه ایست درحدتوان،تغییرات وتحولات اقتصادی وسیاسی

محمد برقعی 3 - آیا برجام با تمام نواقص،باتوجه به شرایطی که این رژیم بویژه درزمان احمدی نژادبوجودآورده بودبه زیان یابسودایران است،بابک زنجانیهاواعمال شرم آوراحمدی نژادبا تائید خامنه ای،تحریمها وفاجعه ای برای نادارها

محمد برقعی 4 - فرارمغزها،سرمایه های بزرگ مادی ومعنوی،خشکسریهاوموانع داخلی برجام،اصلاحات وانتخابات،شعارهای غیرمستقیم عوامفریبانه بویژه درشکل مذهبی هم درایران وهم درآمریکا،ایاایران دریک شرایط خاص است

محمد برقعی 5 - آیااین درگیریهافقط یک بازی برای حضورمردم درحوزه های رای گیری وبرای مشروعیت رژیم،طرح بی سابقه سنای آمریکادرحمایت ازاسرائیل،تعویض چهره عربستان به مدافع حقوق بشروزنان ومبارزه علیه داعش،

محمد برقعی 6- مزدوران شارلاتان که شب وروز ازآمریکا میخواهندبه ایران حمله کندوهمینطورآتش افروزان داخلی،ایرانیان دربدترین وضعیت دریافت خبری،چه ازداخل وچه ازخارج،رهبران خودبرگزیده یامنتخبین مریدان ،چه بایدکردها

آناهیتا ترکمان - ایران پاک ترین خاک من

 

نرگس محمدی  - سخنرانی درمراسم دومین سالگرد شهادت ستاربهشتی ، باپایان یافتن دوران زندان پیشین، بیدادگاه ولایت مطلقه فقیه در25 اسفند 95 حکم جد ید صادرکرد
سیروس  بینا 1 -بمناسبت سالگشت کودتای ننگین وخفت بارآمریکائی انگلیسی 28 مرداد 1332،توسط شاه وکاشانی،اجامرومدرک داران خودفروش،ملی کردن نفت:مبانی علم اقتصادوپاسخ به نوخاستگان بازارزده جمهوری اسلامی
سیروس  بینا 2 -بخش اول:فرایندتولید،عرصه ی مبادله،پدیده ی مالکیت واشکال آن درسرمایه داری،مفاهیم دولت،رقابت ،تراکم وتمرکز،سرمایه نه بمعنای شی بل رابطه ای ارگانیک درروندانباشت،سود،رانت یااجاره(تفاضلی)
سیروس  بینا 3 - وانتقادازجوجه لیبرال های کم سوادوپرمدعای وطنی درجناح "اصلاح طلب"جمهوری اسلامی- بخش 2:مقوله انحصاروفرایندفرپاشی آن،از کارتل نفت تا جهانی شدن و رقابت جهانشمول آن در عرصه ی جهان امروز؛
سیروس  بینا 4 -مفهوم ملی کردن ؛"دولتی کردن نفت"یک عبارت من درآوردی و ابلهانه؛ دلایل ملی کردن وعدم تعارض آن با رقابت در سرمایه داری؛ عدم تعارض رانت (یا اجاره تفاضلی) نفت با سود رقابتی و گلوبالیزاسیون
سیروس  بینا 5 -نفت در جهان امروز؛برای مثال، ذخایر زیرزمینی نفت در حیطه ی مالکیت جمعی در آمریکا (یعنی خداوند خصوصی سازی توسط دولت به شرکت های خصوصی جهت یافتن و واستخراج برای اجاره مدتی محدود ،
سیروس  بینا 6 -این عملکرد (جز گروه هایی کوچک راستگرایان افراطی وفناتیک، نظیر"تی پارتی") بسیارعادی است ،بخش سوم: کاریکاتورهای ضد مصدق و مخالفان ملی کردن نفت توسط او وارائه کنندگان"تزهای قالیچه ای"
سیروس  بینا 7 -در جمهوری اسلامی،موسی غنی نژاد کیست و چه میگوید؟اواز جنبش مشروطه و هدفهای توأمان آن چه میداند؟ ازمبانی علم اقتصاد چه خوانده و چه میگوید؟ازرقابت وانباشت درسرمایه داری مدرن چه می شناسد؟
سیروس  بینا 8 -چرا غنی نژاد های فناتیک در این رژیم امروزه با ایدئولوژی نئولیبرالیسم به میدان آمده اند؟ مصدق چه هیزم تری به پدران شاه پرست،ویاران کودتا نظیر کاشانی و بهبهانی، فروخته بود؟آیا بذل و بخشش (شاهانه)
سیروس  بینا 9 -او در رابطه با واگذاری ذخایر زیرزمینی نفت در ایران (یعنی نه تنها دار وندارمردم در حال حاضر بل دارایی نسل های آینده به اشخاص وافراد (بخش خصوصی) که نیز درحیطه ی حق مالکیت خصوصی میتواند
سیروس  بینا 10-به هر فرد "سرمایه گذار" خارجی نیز واگذار شود،بجز وطن فروشی وقیحانه و ربودن مال مردم بااین روشنی معنی دیگری دارد؟ قضاوت کنید: آیا اعمال کارتل بین المللی نفت (کنسرسیوم) در زمان گذشته نسبت به
سیروس  بینا 11 -پیشنهادات ونظریات این دلقک پاریس رفته و مدرک قالیچه ای اقتصاد گرفته،با شرف تر نیست؟بخش چهارم: غنی نژاد و احمدی نژاد دو روی سکه ی رژیم: اما، در رابطه بامقوله ی نفت، زیان غنی نژاد ازضرر
سیروس  بینا 12 -احمدی نژاد به مراتب بیشتر است،احمدی نژاد و اعوان و انصارش درآمد اکنون مردم را چاپیدند،اما غنی نژاد نه تنها برای چپاول این نسل ،بلکه چشم طمع به ذخایرمتعلق به نسل های بعد ی هم دوخته است
یونس پارسابناب 1 - بازهم دراین جهان درهم ریخته آشفته ، تکرارواقعیت پایان عمرامپراطورها،خطرات وزیانهای فاجعه باری که میتواندازاین تلاشی وفروپاشیدگی پیش آید،چراایران وروسیه وچین ازسوریه دفاع میکنند
یونس پارسابناب 2 - ایارئیس جمهورکره شمالی بامیانجیگری چین بدنبال خواسته های آمریکاخواهدرفت،آیاروسیه وچین خواهان جنگ ویااتمی هستند،اگرنیستندچرا،5 جریان ایجادشده که میتواندجهان رابه جنگ اتمی بکشد
یونس پارسابناب 3 - چراآمریکابابهانه حمله به داعشی که خودوعواملشان ساخته اندبادستاویزبمباران شمیائی به سوریه حمله میکند،همینطورگرو های تروریستی،اسرائیل وترکیه،فلسطین وسرپوش آگاهانه غرب درسانسور
یونس پارسابناب 4 - تلاش نتانیاهوباحمایت ترامپ،رفراندوم اردوغان وتلا ش احیای امپراطوری عثمانی وپان ترکیزم،خطرات نسخ گیریها وزهرچشم گیریها،نشانه های نویدبخش درانتخابات اروپاوآمریکای جنوبی

 

نرگس محمدی  - سخنرانی درمراسم دومین سالگرد شهادت ستاربهشتی ، باپایان یافتن دوران زندان پیشین، بیدادگاه ولایت مطلقه فقیه در25 اسفند 95 حکم جد ید صادرکرد

یونس پارسابناب 1- بازهم دراین جهان درهم ریخته ی خونباردیوانه،دستورحمله ترامپ به سوریه پس ازدستورحمله به یمن،تفاوت ترامپ بادیگررئیس جمهورهای آمریکا،دهنیت اودربطن متن اعمالش،وعده های انتخاباتی وپلیس جهان

یونس پارسابناب 2- درجلسه تصمیم برای حمله چرایک نظامی هم نبود؛تاثیرترامپیزم دراروپای غربی ؛ترکیه وفیلیپین؛بمباران سوریه درهنگام شام دورئیس جمهورآمریکاوچین؛چه دهن کجی به پوتین وچه هشداری برای چین داشت

یونس پارسابناب 3- ۴کشوری که دربرنامه های اولیه تجاوزترامپ قراردارند؛صدهاپایگاه نظامی آمریکادرجهان وازخطرناکترین اتمی آن درترکیه؛زمینه سازاین فجایع نبودرسانه های حقیقتگووفاش گو؛وحدت ۱۲۶ گروه ودسته وحزب

یونس پارسابناب 4- درآمریکا؛باتوقف هزینه های۲ تا ۳ روزجنگهای آمریکاچه میتوان کرد؛نئوفاشیزم آمریکائی؛حمله نظامی آمریکابه سوریه یک تجاوزاست یااقدامی تنبیهی؛جماعتی حقیروذلیل که حق حاکمیت ملی رانمی فهمند

علی شاهنده 1- قاضی،عضوهیئت مدیره جمعیت حقوقدانان ایران درآغازانقلاب،سخنرانی درکنفرانس تجربه مصدق درچشم اندازآینده ایران،بمناسبت پنجاهمین سالگرددولت ملی مصدق،باعنوان لوایح قانونی دولت مصدق وانگیزه های آن

علی شاهنده 2- قاضی،عضوهیئت مدیره جمعیت حقوقدانان ایران درآغازانقلاب،سخنرانی درکنفرانس تجربه مصدق درچشم اندازآینده ایران بمناسبت پنجاهمین سالگرددولت ملی مصدق،باعنوان لوایح قانونی دولت مصدق وانگیزه های آن

احمدشاملو-سهیل نفیسی ، آی آدمها سروده  نیما یوشیج

 

 

یونس پارسا بناب 1 - پاسخ به این پرسش که چراترکیه،آلمان وهلنداختلافهای خودراآشکارکرده اند،باتوجه به اینکه هرسه عضواصلی ناتووترکیه هم درانتظارپذیرش اتحادیه اروپا ازآنهابعنوان یک عضواست،چندگونه سلفیست داریم

یونس پارسا بناب 2 - سلفیست تکفیری یاوهابیزیم بارهبری عربستان،آیااردوغان سلفیست است،آیااودرپی حکومت نئوعثمانی است،آیادرترکیه میتوان به زبانی  غیرازترکی شعرگفت ونوشت،چراداعش ازسلفیستهای تکفیری جداشد

یونس پارسا بناب 3 - اخوان المسلمین باطالبانهاودیگرتکفیریهاچه تفاوتی دارند،پاسخ به این پرسش،برخی میگویندترامپ منتخب الیگارشی نیست یعنی ازدرون نظام نیامده ودرمقابل آنهاایستاده وبایدازاوحمایت کرد،این درست است

یونس پارسا بناب 4 -پاسخ به این پرسشها،تفاوت دهنیت ترامپ نسبت به گلوبالیزاسیون باآنانکه مخالف آن بودندچه میباشد،وآیاترامپ قصدداردباایجادروابط خوب باروسیه به صلح جهانی کمک کند،قصداوازجنگ باتروریست چیست

یونس پارسا بناب 5 - آیااویک فاشیست آمریکائیست،کاهش بودجه های رفاهی واجتماعی برای چه خرجهائیست،داعش راچه کشورهاوجریانهائی بوجودآوردند،تاثیرگیمها،سریالهاوفیلمهای جنگی وخشونت زابرافکارعامه وکودکان

آناهیتا ترکمن - سروده چوایران نباشد تن من مباد

نعمت آزرم  -  سروده نوروز و روزنو

خجسته نوروزباستانی ،این پیام آوربهاران وسرزندگی ،وچیره گی روشنائی

بر سیاهی، به هم میهنان وتمامی آزادگان جهان شاد و پیروزباد

 

محمد مصدق - گزارش چگونه ملی شدن صنعت نفت،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلی،شاه،کاشانی ،بقائی واوباش،دردومین سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران  ، بخش 2

ای باغبان -آوا سپیده رئیس سادات،تار وسرپرست گروه حمید متبسم ،گروه مضراب، آهنگسازرامین عظیمیان ،آرمان سیگارچی،سه تارپژمان زاهدیان،سازهای کوبه ای نغمه فرهمند،سرآینده مهدی اخوان ثالث به یادمصدق

هما ارژنگی  - نیایش نوروزی

آزرم نعمت 1 - این نوروزچیست که همه ساله نومیشودونومیکند،چراپیشنیان مااین روزرابرگزیدند،چرانوروز روزنواست،تلقی ایرانیان اززندگی،آیازندگی فقط زنده مانیست،چرانیاکان ماهمواره درپی برپائی جشنی بوده اند،تعدادجشنها

آزرم نعمت 2 - چرادرفرهنگ ایران هرگونه دست آهیختن بخون انسان جنگ باخداست،ودرآن آنچه ازانسان باقی میماندچیست،چرابایدنام این روزنوروزباشد،ایران برسرچهارراه سرنوشت وحوادث،آیاهیچ کشوری چنین سرنوشتی داشته

آزرم نعمت 3 - چرافقط وقتی مناسبتها ومصلحتهای قدرت سیاسی واردمراکزعلمی ودانشگاهی میشوددیگرامکان آموزش وتحقیق وبررسی  علوم اجتماعی وانسانی نیست،چراگاهشمارایرانیان اینهمه باگوهرذات طبیعت آمیخته است

آزرم نعمت 4 - نوروزدرشاهنامه،واژه های ویژه،فلسفه نوروز،نوروزبی زمان،شاهنامه فرهنگنامه یاخردنامه یادعوت نامه صلح که یاوه گویانی به آن جنگنامه میگویند،دونکته مهم شاهنامه درباره نبردهای ایران،نیایشهای فرماندهان

آزرم نعمت 5 - شاهرخ مسکوب درباره شاهنامه چه نوشت،ایران وامپراطوری فرهنگی،چراتمام شخصیتهای بزرگ ایران درپس ازحمله اعراب همواره ازارزشهای انسانی،فرهنگ مهربانی ودوری ازخشونت رایادآوری کرده اند

آزرم نعمت 6 - اسلام به معنی دین یاهویت،چراایران ماندگاراست وچراایرانی بهیچ عنوان هویت خودراعوض نمیکند،یادی اززنده یادادیب برومند،سروده نیمادرباره نوروز،ترانه های نوروزی شاعروسروده بلند نوروز و روزنو

 

شادباشهای نوروزی

زنده یادان

عبدالعلی  ادیب برومند ، شادباش وبخشی ازسروده بهارانه ، یکروزپیش ازدرگذشت

سعید فاطمی

پرویز ورجاوند

دانش معتمدی

 

محمد برقعی

یونس پارسابناب

جمال درودی          ، ایران

عیساخان حاتمی    ،  ایران

حسین شاه حسینی ، ایران

 

محمدعلی دادخواه - نوروز وفلسفه هفت سین ، باهمکاری زهرا صوفی ، موسیقی امیرحسین سمیعی ، نوازندگان علیرضادریائی ، محسن مهاجری وارینب اسلامی

نرگس محمدی  - سخنرانی درمراسم دومین سالگرد شهادت ستاربهشتی ، بیدادگاه تجدیدنظر حکم 16 سال زندانی برای این نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشرراتائیدکرد

نعمت آزرم  -  سروده نوروز و روزنو

 

محمد مصدق - بخش اول ، گزارش چگونه ملی شدن صنعت نفت،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلی،شاه،کاشانی ،بقائی واوباش،دردومین سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران

پیراحمدآباد،تسلی وسلام - با آوای پویا اخواص،آهنگسازومقدمه مجیددرخشانی ، سروده ها باصدای سراینده مهدی اخوان ثالث

هما ارژنگی  - سروده جشن اسفندگان ، جشن زن ایرانی ،جشن زمین

نرگس محمدی  - سخنرانی درمراسم دومین سالگرد شهادت ستاربهشتی ، بیدادگاه تجدیدنظر حکم 16 سال زندانی برای این نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشرراتائیدکرد

محمدعلی دادخواه 1 -ایران،جشن های پیشانوروز،اسفندگان یااسپندارمزد،روززن  وزمین وزیست، چهارشنبه سوری جشن خانه تکانی دل،روزی که حسد،کینه،بدخواهی وبدگوئی رابایدازجان، اندیشه ،روح وروان خویش دورکنیم

محمدعلی دادخواه 2 - چشن های پیشانوروز،اسفندگان یااسپندارمزد،روز زن وزمین وزیست، چهارشنبه سوری جشن خانه تکانی دل،روزی که حسد،کینه،بدخواهی وبدگوئی رابایدازتن وجان، اندیشه ،روح وروان خویش دورکنیم

عیساخان حاتمی 1 - ایران،دوروز 14 و 29 اسفند،بکی سالروزدرگذشت دکترمحمد مصدق پس از3 سال حبس انفرادی و11سال تبعیددراحمدآبادودرپس کودتای ننگین وخائنانه 28 مردادی شاه،علمای فاسد،مدرک داران مزدور واوباش

عیساخان حاتمی 2 - وبه دستور آمریکا،انگلیس وچراغ سبزشوروی،دیگری ملی شدن صنعت نفت ایران به رهبری مصدق،تاثیرات ملی شدن درایران وجهان،بازبینی دگرباره کودتا،2 برنامه مهم مصدق برای استقراراستقلال وآزادی

عیساخان حاتمی 3- ملت ایران باانقلاب مشروطه شهروندوپس ازکودتاهای سوم اسفندانگلیسی رضاخانی و28 مردادوقانون اساسی این رژیم رعیت شد،دشمنان دمکراسی ازهرنوع برعلیه مصدق،نمادصداقت،راستی وعدالت اجتماعی

یونس پارسابناب 1 - بازدراین جهان درهم،پرتلاطم وخونبارکه همه روزه دیوانگی ها وبیخردیهابیشترآشکارمیشود،وقایع امروزجهان درمتن وبطن (بقول دهخدا)امپراطوری آشوب،دروغ وزیردادگستری ترامپ وعنوان سفیرروسیه

یونس پارسابناب 2 - خانه سازی دامادیهودی ترامپ باسرمایه زیادبرروی ویرانه های خانه های مردم ساحل غربی فلسطین،برای کسانیکه ازکشورهای دیگرمی آیند تا یهودی شوند،آیاترامپ ازشعارهای خویش عقب نشینی خواهدکرد

یونس پارسابناب 3 - چرادستورحمله ارتش آمریکابه یمن که دربرنامه اوبامابودترامپ صادرکرد،کودکان یمن وفاجعه دیگری غیرازگرسنگی ،چررسانه های غرب چه طرفداروچه مخالف ترامپ ازجنایات عربستان هیچ نمیگویند

یونس پارسابناب 4 - تاریخ وهابیزیم ووابستگیهای آن،حضورنظامی آمریکادرهمسایگی کشورهائی که درآنجا نیروندارد،اضافه کردن 54 میلیارددلاربه بودجه نظامی،ایاترامپ به دنبال صلح است یاجنگ،سخنان ترامپ درکنگره و

یونس پارسابناب 5 - تهییج احساسات،آیامیتوان بااینگونه روشها مردم عادی وساده را واداربه خواست وعملکردخصمانه وجنگی کرد،اقدام آگاهانه مصدق دربازداری کودتای پارلمانی،نقش مترقی پاپ،چه میتوان کردهاوچه بایدها

 

محمد مصدق - بخشی ازگزارش درباره لوایح قانونی واختیارات شش ماهه ازمجلس ،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلیشان،شاه وکاشانی وبقائی واجامر

نرگس محمدی  - سخنرانی درمراسم دومین سالگرد شهادت ستاربهشتی ، بیدادگاه تجدیدنظر حکم 16 سال زندانی برای این نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشرراتائیدکرد

یونس پارسابناب 1 - بازهم دراین جهان آشفته،بهم ریخته،خونباروپرتلاطم که درمراحل مختلف دلایل متفاوت خواهدداشت،دونشان بزرگ نقش این آشوب دراروپا ی اتلانتیک وآمریکا،ااستقبال ازمهاجرین آمریکادرکانادا،ختلافهای عمیق،

یونس پارسابناب 2 - درانتخابات فرانسه چه میگذرد،سیاستهای دنباله رو ومخالف ترامپ دراروپا،تلاقیهائی که بسمت خشونت میرود،درمکزیک چه خبراست،جمبندی اوضاع امروزجهان نشانگرچگونه وضع غرب به رهبری آمریکااست

یونس پارسابناب 3 - به خطرافتادن آینده آسانژ،رهبری داعش گوش بفرمان چه جریانهاوقدرتهائی است،این نمایشها چگونه عرضه میشوند،اسلام تکفیری حاکمان عربستان،دستهاوانگشتهای بریده،اینهادرعشرتکده های  جهان چه میکنند

یونس پارسابناب 4 - چراوبه چه خاطرطالبان،القاعده وداعش ساخته شدند،برنامه آشوب درکشورهای نسبتاآرام،خبرهای دروغ ترامپ درباره لبنان ومراکش،اینهمه بی اخلاقی وناراستی،آیاترامپ به راستی خواستارروابط بهترباپوتین است

یونس پارسابناب 5 - آیا الیگارشی آمریکاخواهان یک جنگ است،جنبه های مثبت،ایستادگیهاوپایداریهای مردمی درآمریکاودربرابرفرمانهای ترامپ ،کوششهای گروهای ایرانی وبویژه کانون وکلای ایرانی درآمریکا،ماچه میتوانیم بکنیم

آناهیتا ترکمان - ایران پاک ترین خاک من

شهریار - سروده تاریخ ایران

 

روح اله خمینی   - سخنرانی دربهشت زهرادرباره بیرق ایران وآرمهاکه اسلامی باشند نه آثارتمدن ، مرفه کردن زندگی مادی ومعنوی ومجانی کردن آب وبرق

روح اله خمینی - سخنرانی درچندماهی پس ازانقلاب ودرعصرطلائی امام، بی تابی وپشیمانی ازکمی کشتارودرو کردن مخالفین ازسوی ولی امر وفقیه

نرگس محمدی  - سخنرانی درمراسم دومین سالگرد شهادت ستاربهشتی ، بیدادگاه تجدیدنظر حکم 16 سال زندانی برای این نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشرراتائیدکرد

نعمت آزرم 1 -  چراانقلاب سال 57 شد،ایااین انقلاب اجتناب ناپذیربود،چرااین انقلاب شکوهمند همگانی،یکی ازبزرگترین انقلابهای جهان،انقلابی آزادیخواهانه،استقلال طلبانه،خشونت گریزوبرابریخواه به چنین  وضع درد باردچارشد

نعمت آزرم  2 - چگونه شدکه این انقلاب دزدیده شد،چراپرونده این انقلاب همچنان بازاست،انقلاب بهمن درتداوم انقلابهای مدنی مشروطه ونهضت ملی ودرراستای یک مبارزه صبورانه،اساسی ،اصولی و عدالتجویانه  دراستقلال وآزادی

نعمت آزرم 3 -   اهداف همه این خیزشهابرای چه بود ونیروی خویش راازحقانیت نظری میگرفت یاازلوله تفنگ،چگونه شد که نام مجلس شورای اسلامی رااجدادمادر110 سال پیش نپذیرفتندوشورای ملی شد،اما 3 نسل بعد پذیرفتند

نعمت آزرم 4 - چراوچگونه شدکه حرکتهای مردمی ازدانشگاهاومراکزعلمی به مساجدرسید،همراه باخشونت،شیشه شکستن ،حمله به مشروب فروشیهاومحلهای نمایشی درماههای آخر نزدیک به انقلاب،نقش حاشیه نشینان تهران و

نعمت آزرم 5 - دیگرشهرها،این محصول اصلاحات ارضی ناکام که آخوندرامیشناخت،چگونه میشودکه روحیه جامعه ازیک حالت مبارزه مستمر،منطقی عادلانه تبدیل به آتش وخون طرفین گردد،چهلم ها،17شهریوروآتش زدن سینمارکس

نعمت آزرم 6 - نامه احمدرشیدی مطلق بدستورشاه،ازدل رادیکال کورچه وضعی پیش میاید،تصاویروخبرهاچه گزارشی ازحضوروفعالیت این جناح حاکم  دارد،پیام خمینی به حوزه ایهاوعلمادرپی نامه های اصغرحاج سیدجوادی ودیگران

نعمت آزرم 7- لاتهای بزرگ ایران صاحبان وچرخانندگان پزرگترین دسته های عزاداری ،حضورآنهادرکودتای 28 مرداد،سخنان شاه در14 آبان 57اقراربه چه واقیتهائی ازترکیب فسادودیکتاتوری میکند،سیلی اسلام یاکودتای 28 مرداد

نعمت آزرم 8 - بررسی انقلاب ازمنظرداخلی وخارجی درباره دورداشتن رهروان مصدق وحمایت ازاین حاکمین،دستاوردبزرگ،اسلام سیاسی وآخوندیزم،کمونیست اردوگاهی،رنسانس فرهنگی باادیبانی چون جوادطباطبائی،بابک احمدی و

یونس پارسابناب 1-بازهم دراین جهان پرتلاطم،خونباروبهم ریخته،آشوبی که درخاورمیانه بزرگ بوجودآوردند،دراروپابشکل آوارگان پناهجو،درآمریکادرانتخابات ریاست جمهوری رخ نمود،،آیااین فقط یک مسئله اجتماعی اقتصادیست

یونس پارسابناب 2-یابخش مهمی ازکل بدنه نظام سیاسی آمریکاست،اوج امپراطوری آشوب درخاورمیانه ودردشمنی وکشتارکودکان یمنی وبیگناهان بدست عربستان سعودی،چراترامپ دست به این حرکت ضدانسانی وفاشیستی  زده است

یونس پارسابناب 3 - چراترامپ فرمان اجرائی میدهدومردم وبسیاری ازمقامات دولتی وقضائی رودرروی اومی ایستند،چرااتباع عربستان باحدود 2370،اماراتی هابا 314ومصریهابا 162 ترورآمریکائی هاجزو7کشورخطرناک نیستند

یونس پارسابناب 4 - شباهتهای امروزباسالهای 1932 اروپای هیتلری،چگونه پیشینه ای افرادکابینه انتخابی اودارند وچه نوع باوری بایدداشته باشند،آیاترامپ میداندباحمله به ایران جهان درگیرجنگ جهانی سوم اتمی خواهدشد

یونس پارسابناب 5 - اقدام شجاعانه قاضی جیمزروبارت وهمینطوربرخی ازوکلای آمریکائی،تلاشهای گروه های مختلف ایرانی بویژه کانون وکلای ایرانی درآمریکا،درمقابلگی بافرمان ترامپ وآزادکردن هم میهنان ودیگرمسلمانان دربند

هالو ( عالی پیام ) - حواله به دیکتاتورها

هیلا صدیقی - سروده خانه ات رابادبرد

 

هما ارژنگی – سده باصدای شاعر

محمدرضا پهلوی - صدای انقلاب راشنید

روح اله خمینی - سخنان پاریس درباره حق تعین سرنوشت توسط مردم کشور، حقوق بشردرایران وهیچی درپاسخ خبرنگار با ترجمه صادق قطب زاده

نرگس محمدی  - سخنرانی درمراسم دومین سالگرد شهادت ستاربهشتی ، بیدادگاه تجدیدنظر حکم 16 سال زندانی برای این نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشرراتائیدکرد

محمد برقعی  1-مراسم تحلیف ترامپ باحضور طرفداران ومخالفین،تظاهرات سراسری بویژه زنان درآمریکاوبرخی شهرهای اروپاروزبعد،موافقین چه میگویند،آیارای دهندگان ترامپ ازعملکرد اوبی خبربودند؛ نظرات بخشهای مختلف مردم،

محمد برقعی 2-تفاوت اینجا باجهان سوم باتوجه به اینهمه خبرواطلاعات؛توجیحات وتوضیحات درراستای خواستها وباورهای خویش؛مسئله گروگانگیری وشرمی بزرگ برتاریخ ایران؛چراریگان بزرگ وکارترنمادبی عرضگی رهبران است؛

محمد برقعی 3-چرااینجاازمردن یک آمریکائی اینچنین بخشم می آیندوازکشته شدن هرتعدادمردم دربیرون کشورناراحت نمیشوند؛درفرهنگ این کشورباباوربرابرقدرتی اصل برچیست؛چراهتل ترامپ این گرانترین درواشنگتن جای خالی ندارد

محمد برقعی 4-چراهمه توسط شیوخ خلیج فارس پرشده؛چرا باآنهمه دروغ وتقلب آشکارترامپ بازبه اورای میدهند؛ ویژگیهای ترامپ درنمایش قدرت؛دوتحلیل درایران دررابطه باآینده روابط ؛چرا بین او ورسانه های زنجیره ای اختلاف است

محمد برقعی 5-نفسانیت بشربازیرپانهادن اخلاق؛دانسته نه گول خورده بدنبال منافع خویش؛چگونگی گرایش جامعه بسمت فاشیست ؛دوچهره آمریکا؛یکی روزتحلیف وباحضورهواداران؛دیگری ۲۱ ژانویه وپس ازآن باحضورگسترده مردمی

یونس پارسابناب 1 - بازهم دراین جهان پرآتلاطم بهم ریخته خونبار،انتخابات آمریکابارزترین نشانه ازرسیدن آشوب به آنجاست،تفرقه های بسیاردراین جامعه حتی درخانواده ها،معضل بحران هویت واینکه آمریکائی کیست در اقشار جامعه

یونس پارسابناب 2- گستردگی ووسعت اختلافها؛بزرگان وبسیاری رودرروی ترامپ وافکاراو؛ازدگرسومردم برای اولین باردردشمنی هابایکدیگر؛ترامپ حامی شکنجه باشعارهاوتحریمهای حقوق بشری اش چرا توجهی به عربستان ها ندارد

یونس پارسابناب 3- دیوار فرمان داده شده چقدرهزینه دارد؛که بایدبپردازدونتایج آن ازنظراجتماعی واقتصادی؛چراغرب به رهبری آمریکادیگرتوان کنترل آشوبهاومخفی کردن ظلمها راندارند؛چراکارمندان عالیرتبه وزارت خارجه استعفادادند

یونس پارسابناب 4-شباهتهای فکری هیتلرودیگردیکتاتورهاباترامپ؛آیابرخوردترامپ با اوباما شخصیست؛تنفریازن ستیزی؛پیامهای درپی فرمانهای ترامپ؛چرافلسطین هنوزکلنی است؛نقش صیهونیست درآن وترامپ تائیدکننده این فاشیست

یونس پارسابناب 5-راهپیمائی های باشکوه؛بویژه زنان باشعارهای ماهمه آمریکائی ایم؛چگونه است عده ای ذلیل وروسپی سیاسی باعناوین کذاعاجزانه تقاضای کشتارمردم میکنند؛چگونه ضرورت اتخاذسیاست ایران بافرمان ندادن ویز ا

آناهیتا ترکمان - ایران پاک ترین خاک من

نعمت آزرم - سروده سده

 

محمدرضا پهلوی - صدای انقلاب راشنید

روح اله خمینی  - بخشهائی ازسخنان درپاریس درباره حقوق بشر وچگونه حکومت اسلامی برقرارخواهدشدکه بعدها گفت خدعه کرده

نرگس محمدی  - سخنرانی درمراسم دومین سالگرد شهادت ستاربهشتی ، بیدادگاه تجدیدنظر حکم 16 سال زندانی برای این نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشرراتائیدکرد

یونس پارسابناب 1 - بازهم دراین جهان پرآشوب خونباربهم ریخته،بررسی اوضاع جهان درپیشترها،درچارچوب چنگ سردوامروزدرچارچوب امپراطوری آشوب، آیاترامپ اولین رئیس جمهور آمریکاست که اینچنین ایجادتفرقه کرده،

یونس پارسابناب 2 - چرامیگوینداویک فاشیست ازنوع آمریکائیست،چرااوبااوباما وحتی جورج بوش فرق دارد،اوچه حرکتهائی درداخل آمریکا وجهان میتواندبکند،3 نمونه درحیطه بین المللی و3 نکته مشابه با اروپای فاشیستی درداخل

یونس پارسابناب 3 - افزایش نقش نژادپرستی باتوجه به اینکه تمایلات مردم آمریکادراین رابطه کمترازاروپائیهاست ،این صحبتهاوتهمتهائی که حتی برخی ازمقامات درباره ترامپ وروابط اوباروسیه  وبااستنادبه شایعات واسنادی که

یونس پارسابناب 4 - رسانه های تخت فرمان سراسری میگویندبرای چیست ،آیادرآمریکاجریانهائی وجودداردکه احتیاج دارندبه مردم آمریکانشان دهندروسیه دشمن خطرناک وتهدیدواقعی آنهاست،فجایع بشری ناشی ازاین دشمن سازیها

یونس پارسابناب 5 - تهدیدهای ایران، آیانبایدنگران یک جنگ اتمی درجهان باشیم،اگرجنگی درجهان درنگیرداوضاع  در10 سال آینده چگونه میتواندباشد، آیاجهان ماتاکنون پیشینه چنین شرایط ناهنجار و وخطر آفرینی  داشته است

نیکی کریمی  -  عاشقانه سروده فروع فرخزاد با صدای هنرمند

برخی شعارهای مردمی درمراسم خاکسپاری هاشمی رفسنجانی  ، 21 دی 95

 

محمد مصدق -  گزارشی کوتاه ازبرگزاری جلسه دادگاه بین المللی لاهه

خانه ۱۰۹ - آوای مینا رضوانی ، آهنگسازفریدون کامرانپور، تنظیم فریبرزلاچینی ، سروده غوغا خلعت بری

پیراحمدآباد،تسلی وسلام - با آوای پویا اخواص،آهنگسازومقدمه مجیددرخشانی ، سروده ها باصدای سراینده مهدی اخوان ثالث

نرگس محمدی  - سخنرانی درمراسم دومین سالگرد شهادت ستاربهشتی ، بیدادگاه تجدیدنظر حکم 16 سال زندانی برای این نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشرراتائیدکرد

سعید فاطمی 1 - سالگرد دو رخداد پرافتخارقیام 30 تیر ودادگاه لاهه درتاریخ ملت ایران،دوپیروزی بزرگ مردم میهنمان بر زورگویان وسلطه گران درعرصه های داخلی وجهانی ، نتیجه ایستادگی برحق باخرد و

سعید فاطمی 2 - بدون خشونت ،متن کامل سخنرانی مصدق درلاهه،زمینه سازپیروزی واثرآن بر30تیر،درسی بزرگ برای جهانیان به جای برخوردها وجنگهای خونین ،درلاهه چه گذشت،پاسخ پیروزی لاهه کودتای

سعید فاطمی 3 - ننگین 28 مردادتوسط شاه،کاشانی وعوامل بدستورآمریکاوانگلیس ،قاضی های دادگاه کدامیک برعلیه وکدامین به دادخواهی ملت ایران رای شرافتمندانه دادند،رای قاضی انگلیسی آرنولدمک نیر

یونس پارسابناب 1 - بازهم دراین جهان پرآشوب وخونباردرهم ریخته،جهانی گرائی یاجهان محوری سرمایه داری،عنوان مقاله وکتاب روزالوکزآمبورک ،آیااین مسیر بسوی بربریت است،ویژه گی وماهیت این آشوب

یونس پارسابناب 2 - جنگهای مرعی ونامرعی،وضعیت آشوب پس ازخروج ازخاورمیانه بزرگ ودراروپاوآمریکا،چرایک میلیاردربزرگ رئیس جمهورآمریکامیشود،رگه هاونشانه های امیدوارکننده دربخشهائی ازجهان

یونس پارسابناب 3 - حلب آزادشد،خصوصیات این شهروچه پیامهائی درپی این آزادی است،شکست تروریستهاوجریانهاوقدرتهای حامی آنان،ناکامی درتغییررژیم،بازگشت آواره گان،محکومیت خانه سازی درمناطق اشغالی

یونس پارسابناب 4 - شکارمردمان فقیرباوعده داشتن خانه وشرط یهودی شدن،نقش رسانه های تحت فرمان دربی خبری مردم،اعلام واکنش مسیحیان روشن اندیش،نیروهای مترقی وسیاهپوستان درپس هشدارترامپ به

یونس پارسابناب 5 - مسلمانان مبنی برمعرفی کردن خودشان،پیامهای والای انسانی دراین جهان  پراز جنگ وتزویروخشونت ونفرت،چه رابطه ای بین صلح حلب واخراج دیپلماتهای روسی  وجوددارد،حک یالیک کردن

یونس پارسابناب 6 - برخوردمنطقی روسیه،نامه های روسپیان سیاسی،چلبیهاوایران فروشهابه ترامپ،آیااوفجایع پیشینیان راتکرارخواهدکرد،ملت ایران زیرآوارخبری،چه حکومتی  وچه بیگانگان ونوع لوس آنجلسی

حسین شاه حسینی 1-تهران،دررابطه باسالروزقتل یامرگ مشکوک جهان پهلوان غلامرضاتختی،اونشان دادکه ورزش یکی ازشاخه های فرهنگ پرافتخارایرانیست ،باورمندبه نهضت ملی ایران به رهبری دکترمصدق

حسین شاه حسینی 2-تهران،دررابطه باسالروزقتل یامرگ مشکوک جهان پهلوان غلامرضاتختی،اونشان دادکه ورزش یکی ازشاخه های فرهنگ پرافتخارایرانیست ،باورمندبه نهضت ملی ایران به رهبری دکترمصدق

 الف  پگاه -  سخنرانی  درسمیناربررسی اصلاحات قانون کاروتاثیرآن برزندگی اقشارمختلف باعنوان پرستار        ، کانون مدافعان حقوق کارگر

علیرضا ثقفی -  سخنرانی  درسمیناربررسی اصلاحات قانون کاروتاثیرآن برزندگی اقشارمختلف  باعنوان چه بایدکرد، کانون مدافعان حقوق کارگر

برخی شعارهای مردمی درمراسم خاکسپاری هاشمی رفسنجانی  ، 21 دی 95

 

زادروزعیسی مسیح پیام آورصلح ودوستی وسال نومیلادی برصلح طلبان جهان بویژه هم میهنان مسیحی شادباد

On this, the birthday of a prophet of peace and friendship, we wish Christians

all over the world, especially Christian Iranians, a Merry Christmas and a Happy New Year

شهریار -  آذربایجان  یکی ازسروده ها ی شاعردرباره  شرایط آنروز حکومت فرقه دمکرات وفرارپس ازآن باصدای سراینده

ایران  - سرودی جدید، ساخته لوریس چگنواریان  با اجرای ارکسترسنفونی تهراننرگس محمدی  - سخنرانی درمراسم دومین سالگرد شهادت ستاربهشتی ، بیدادگاه تجدیدنظر حکم 16 سال زندانی برای این نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشرراتائیدکرد

نعمت آزرم 1 - داستان  خلق هاوملیتهای ایران ازچه زمانها ساخته شده،21 آذر همگونی وهمسانی تحلیل راست وابسته به غرب،پان تورکیستها باچپ وابسته به شوروی سابق چون حزب توده،آیا 21 آذر جنبش ملی،ضدامپریالیستی،

نعمت آزرم  2 - دمکراتیک ودفاع ازاستقلال  وتمامیت ارضی ایران بود،آیا اینها جدیست یاشوخی،چرابعلت ویژه گیهای جغرافیائی  رخدادهای تاریخی برکشورهاتحمیل میشوندودرراس همه آنها درسرزمین ما،ایران درچهارراه حوادث

نعمت آزرم 3 - چگونه شدکه 21 آذر بوجودآمد،فرقه دمکرات زائیده چه وقایعیست،پیش زمینه ها،چراوکلای فضولی مردم ایران حرفه ای هستند،چراپس ازآمدن ترامپ رضاپهلوی تقاضای کمک میکند،چرامجاهدین به تکاپوافتاده اند

نعمت آزرم 4 - چراتجزیه طلبان اینهمه فعال شده اند،اینان وحشت آورندیاخنده آور،پیوستگی وهمبستگی آذربایجان درتاریخ ایران،جداسری بابهانه دگرگونی زبان باشعارهای فریبنده،هموارگی زبان ملی وزبانهای محلی درطول تاریخ

نعمت آزرم 5 - زبان پارسی دری،زبان مردم خراسان نه استان فارس،تعریف ملت چیست،چرااین حرفه ایهایک روز میروندوبازدگرروزدرشرایط آماده بازمیگردند،اینان نادانانند یاماموران،ماامروزبه چه نوع حاکمیتی احتیاج داریم،

نعمت آزرم 6 - 2 نکته ای که این مامورین به عمدقاطی میکنند،چرائی وچه سالی داستان کشورساختگی آذربایجان  به جای اران ،پیام دوغزلسرای معاصربزرگ آذری بی تقلید،نقش عوامل بیگانگان درکنارمتهم اول،حاکمیت مستبد

نعمت آزرم 7 - 3 کتاب،یکی مستندازاسنادشوروی ودودیگرتحقیق تاریخی ومستنددراینباره ،نامه استالین به پیشه وری،باقراف  به پیشه وری چه گفت،نهضت خودجوشی که یکروزه  ذوب شد،چهارگانی ها،ترانه هاویارباعی ها

یونس پارسابناب 1 - بازهم دراین جهان پرآشوب درهم ریخته وخونبار،درگذشت فیدل کاسترورهبرانقلاب کوبا،اوچگونه شخصیتی بود،تاثیروحضوراودرکوباوبرخی ازکشورهای زیرستم،مخالفین وموافقین چه گفتندوازچه گروه ها

یونس پارسابناب 2 - اوچگونه اصلاحاتی کرد،آیابه هرآنچه درانقلاب  کوبا قول داده بودعمل کرد،کارنامه وعملکردش چه میگوید،پدیده ترامپ عامل است یامعلول،آیااویکی ازنشانه های امپراطوری آشوب درآمریکانیست

یونس پارسابناب 3 - ترامپ ایسم،لیست اعضای انتصابی او چه کسانی هستندوباچگونه پیشینه هاوافکار،آیاتجربه پستهای اجرائی دارند واگرندارندچراقبول کرده اند،آیاازنظرتاریخی شباهتهائی با سالهای  1930 دیده میشود

یونس پارسابناب 4 - پاسخ به این پرسشهاکه پیامدهای گسترش امپراطوری آشوب درخاورمیانه بزرگ چیست،چه رابطه ای بین پیاده کردن تلاقی تمدنهاوآن است،جنگهای بی پایان که به غلط جنگهای داخلی اش  مینامند 

یونس پارسابناب 5 - جریانهای پشت سرآن،گسترش تروریست،شرکت حزب دمکرات کردستان درجشن استقلال عربستان،پاسخ به این پرسش که برخلاف تاکید،جنگ شیعه وسنی ازقدیم بوده،آیااین حقیقت داردیانادرست است

یونس پارسابناب 6 - اینکه فوکویاما ها میگویندایرانیان ومردم منطقه ضدزن واین جزوطبیعت آنهاست واقعیت داردیانه،آیاآنهاآشنائی بافرهنگ وتاریخ ایران ومنطقه دارند،نقش نیروهای آزاده مستقل  کشورمان دراین شرایط

آناهیتا ترکمان - ایران پاک ترین خاک من

محمدرضاعالی پیام (هالو) - کوه شاه

 

محمد مصدق - بخشی ازگزارش چگونه ملی شدن صنعت نفت،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلیشان،شاه وکاشانی وبقائی و،دردومین سالروزملی شدن صنعت نفت ایران

نرگس محمدی  - سخنرانی درمراسم دومین سالگرد شهادت ستاربهشتی ، بیدادگاه تجدیدنظر حکم 16 سال زندانی برای این نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشرراتائیدکرد

نعمت آزرم 1  -  16 آذر وبمناسبت سالگردآن،چرا این روز راروز دانشجونامیدندوچرااین روزبلندماندگار تاریخ شد؟ویژه گیهاودر آن روزچه گذشت؟برخورد رژیم کودتا درآن جووحشت ونظامی بادانشجویان چگونه بود

نعمت آزرم 2  - مصطفی بزرگ نیا،احمدقندچی،مهدی شریعت رضوی،سه آذراهورائی،سه قطره خون قربانی به پیش پای نیکسون،همانندی با جنایتها وسرکوبهای امروز،اولین خیزش واعتراض مدنی جدی پس از کودتای خائنانه

نعمت آزرم 3 - تبانی آشکاردولتهای استعماری انگلیس وآمریکاباشاه وعلمای فاسد،نقش دانشگاههاوکانون های آزادیخواه در رژیمهای مستبد وسرکوبگر،مضحکه پیام بزرگداشت کشتارکنندگان،دانشگاه بازوی اجرائی جبهه ملی

نعمت آزرم 4 - دنباله گفتگودرباره قتلهای سیاسی موسوم به قتلهای زنجیره ای،شادروان دکترکاظم سامی ازاولین مبارزین استخوانبندی نسل جوان نهضت ملی درپس ازکودتای ننگین 28مردادتوسط شاه ودربار،کاشانی واوباش

نعمت آزرم 5 - و به دستوربیگانگان،گرایش نحله ای ازمبارزین ملی به مذهب وسوسیالیزم،پیشنهاد درمان رایگان ونارضایتی مافیای قدرت وخمینی،دستورکنارگذاشتن ازهیئت دولت،ایده برپائی شوراهاوتلاش درپی گیری طرح

نعمت آزرم 6 - شرکت همگانی درسرنوشت خویش دردولت موقت ودرپس نابودی آیت الله طالقانی،رودر روئی ومخالفت آن باطرح ولایت مطلقه فقیه،موردتائیدآیت الله منتظری بودن،تاریخ نزدیک جنایت باآخرین دیداروعزلشان

نعمت آزرم 7 - دررنجنامه احمدخمینی درگلایه ازمنتظری دراینباره به چه نکاتی اشاره میشود،گفته های دکترسامی درباره تصویب نامه هیئت دولت برای منحل کردن مجلس خبرگان پس ازپایان دوره آن بهمراه عباس امیرانتظام،

نعمت آزرم 8 - چراوچگونه شدکه این مصوبه اعلام واجرانشد،4 وزیری که امضانکردند،چگونگی برخوردخمینی دراین رابطه،رژیم چاره ای جزحذف اونداشت،سناریوهادرباره این جنایت، دوسروده روزبلند 16 آذر و ایران سرود

محمد برقعی 1 - بازهم دراین جهان آشفته خونبار،انتخابات آمریکا،چراوچگونه شدکه ترامپ رئیس جمهورشد،آیاشعارهای اقتصادی ورفاهی اوقابل اجرایند،درحالیکه وضعیت اقتصادی بهترشده چرااینهمه ازبدبودن آن صحبت میشود

محمد برقعی 2 - آیاآمریکامیتواندبه دوران صنعتی برگردد،مشگل چیست ودرکجاست،شرایط اقتصادی اجتماعی امروزآمریکا،وضعیت بازارکاردراکثرزمینه هابرای طبقه متوسط وپائین جامعه،فشارهای ملموس،اشاره وودرشت نمائی آنها

محمد برقعی 3 - چرااین مردم بااینهمه معضلات وپیچیدگی وفقربه میلیاردری رای میدهندکه میگوید حمایت ازسرمایه داران خوهدکردنه فقرا،موانع واشکالات ناشی ازنارسائی های ذهنی وبینشی،توانائیهای ترامپهاازشناخت رویاهاوخیالها

محمد برقعی 4 - ایجادفضاهای وهمی وقلابی،نمایشهای جنسی،استفاده ازرنگهاوهمه چیزتقلبی وباسمه ای،فروش رویاهاباتوجه باینکه آن رابهترازحقیت میخرند،گنجشک رنگ کرده وقناری،سرمایه داری بنیان فرهنگی جامعه آمریکا،

محمد برقعی 5 - جریانهای فکری اوهامی لاس وگاسی،وضعیت کارگران نسبت به گذشته نه چندان دور،وحشت ازسوسیالیست درطبقه کم درآمدونادار،رسانه هاونقش آنهادرنابودی آموزش،دانش درخدمت سیستم پولی باتمام بی اخلاقی

هیلا صدیقی - سروده خانه ات رابادبرد

 

محمد مصدق - بخشی ازگزارش درباره لوایح قانونی واختیارات شش ماهه ازمجلس ،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلیشان،شاه وکاشانی وبقائی واجامر

پروانه وداریوش فروهر - ازآخرین سخنان وپیامها پیش ازدشنه آجین شدن بدست جلادان رژیم ولی فقیه درباره وضعیت نابسامان میهن ، نمایشی با نام انتخابات وچه میبایست کردها

نرگس محمدی  - سخنرانی درمراسم دومین سالگرد شهادت ستاربهشتی ، بیدادگاه تجدیدنظر حکم 16 سال زندانی برای این نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشرراتائیدکرد

یونس پارسابناب 1 - بازهم دراین جهان پرتلاطم خونبارخشونت زا،خدمات نتانیاهو،اردوغان،شاه سلمان ورهبران کشورهای بندانگشتی خلیج فارس،این عوامل غرب به رهبری آمریکادرراستای ایجاداشوب جهانی،درخاورمیانه بزرگ

یونس پارسابناب 2 - گرایشهای امروزآنان به ترامپ،دوران پس ازجنگ سردودوران گسترش امپراطوری آشوب،سیاست تلاقی تمدنهاوتاثیرات جهانی آن،استثنائی ترین انتخابات آمریکاورئیس جمهوری که بارای مردم انتخاب نشد

یونس پارسابناب 3 - پدیده ای باافکارفاشیستی وویژه گیهای آمریکائی،اعضاکابینه انتخابی او،کپی برداری دراروپاوآسیا،چرائی گرایش به سمت راست،ترامپ باورمندبه چه نوع حکوتی درآمریکاست،تلاقی های چندگانه تضادهای درونی

یونس پارسابناب 4 - الکتروکالج وتاریخچه آن،نقش رسانه هادرناآگاهی ها،پرورش برای خواسته هاوزیرپانهادن آموزش،فرق ناسیونالیست غرب باآسیائی وآفریقائی آن،درک درست ومفهوم ملی گرائی،نشانه هاازخیزشهای ضدفاشیستی

یونس پارسابناب 5 - خطرناکترین واستثنائی ترین شرایط تاریخی جهان تاامروز،،چیدمان کابینه ترامپ ازچه آینده ای خبرمیدهد،ضرورت اتحادبزرگ نیروهادرکنارتمامی تلاشگران ضدفاشیست،وظیفه هرایرانی آزاده درهرکجای جهان

هالو (محمدرضاعالی پیام) - بخشنامه ، ازطنزنویسی که هم اکنون درزندان یزد به بنداست

 

محمد مصدق - بخشی ازگزارش چگونه ملی شدن صنعت نفت،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلیشان،شاه وکاشانی وبقائی و،دردومین سالروزملی شدن صنعت نفت ایران

حسین فاطمی 1 - سخنرانی شهید بزرگ نهضت ملی ایران  و وزیر امورخارجه دولت مصدق که درپس ازکودتای ننگین وخائنانه 28 مرداد به دستورمحمدرضاشاه ،عوامل کودتا باوجود بیماری شدید

حسین فاطمی 2 - بنابه خواست کودتاچیان درسن 37 سالگی تیرباران شد ، عنوان سخنرانی تاثیرمطبوعات درملی شدن صنعت نفت و وظیفه روزنامه نگارچیست میباشد

یونس پارسابناب 1 - بازهم دراین جهان پرآشوب پرتلاطم ودرهم ریخته چه میگذرد،چراانتخابات درآمریکا تعدادش به این اندازه زیاداست،چراانتخابات آمریکااینقدرمهم است،انتخابات یکی ازبزرگترین ارزشهای اجتماعی سیاسی آمریکا

یونس پارسابناب 2 - چراآشوبهادیگرقابل کنترل نیستند،اعتراض ها وتظاهرات گاهن نه آرام مخالفان درپس انتخاب دانلد ترامپ،ترامپ باالکترال پیروزشد،این پرسش که آیااین انتخابات بودیاانتصاب انحصارات پنجگانه برای بقدرت

یونس پارسابناب 3 -  رسیدن فاشیست آمریکائی،دونظریه که آیادرآمریکاهنوزانتخابات آزادوجودداردیااینکه فقط الیگارشی تصمیم میگیرد،سه راهی که درپیش حاکمین غرب وجوددارد،تحلیل صاحبنظران درباره این انتخابات

یونس پارسابناب 4 - اگراین انتخابات واقعی بودآیابرخوردیاحضوربخشهائی ازمردم که ازدید ومحاسبه ودرک اجتماعی الیگارشی پنهان مانده بودندباعث این شگفتی نشدند،آیااین نتیجه یک تودهنی ودهن کجی به آنان نبود،

یونس پارسابناب 5 - نشانه هائی ازحرکتهای مردمی درگوشه وکنارجهان،توافق برسرانتخاب رئیس جمهوردرلبنان،سخنان پاپ برای دوری ازجنگ،چگونه گذاربشریت ازاین ویرانه امپراطوری آشوب،پی آمدهای این انتخاب درجهان

یونس پارسابناب 6 - وبویژه درایران،آیاترامپ میتواندبه شعارهای انتخاباتی خودعمل کند،تلاش وآرزوکه مبادامتحجرین واوباش زمینه سازبهانه های دشمنان باشند،وظیفه وخط قرمزهرانسان آزاده دربرابرهرگونه تهدیدایران

حسین شاه حسینی 1 - تهران،دکترحسین فاطمی یارشجاع ووفاداردکترمصدق که بود،چه کرد وچراجاودانه شد،بمناسبت سالروزشهادت سرداربزرگ نهضت ملی ایران،بنیاد وریشه دشمنی وحسادت حتی برخی ازفعالین درنهضت،

حسین شاه حسینی 2 - انتقادها ازاوبه مصدق وپاسخ به آنها،شایعات شبانه روزی بیشرمانه، ناتوائی شاه وهمکاران درهمراه کردن اویا بازدارندگی ازمبارزات،اولین مقاله درزمان رضاشاه،چراانگلیس به این اندازه ازاوکینه داشت

حسین شاه حسینی 3 - خاطرات آیت اله رضازنجانی،فاطمی درکنارمصدق به جهانیان نشان دادکه وقتی دولتهابا پشتیبانی وحمایت ملتها به صحنه می آیندچگونه میتوانندغارتگرانی همچون پیر کفتارانگلیس رابه زانودرآورند

نرگس محمدی  - سخنرانی درمراسم دومین سالگرد شهادت ستاربهشتی ، بیدادگاه تجدیدنظر حکم 16 سال زندانی برای این نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشرراتائیدکرد

یونس پارسابناب 1 - بازهم دراین جهان پرآشوب پرتلاطم خونبار،کشتن زنان وکودکان بیگناه افغانستان،عراق،لیبی وسوریه به دست تروریستهای ساخته وپرداخته شاه سلمان،اردوغان ونتایاهو،بادستورغرب به رهبری آمریکا،

یونس پارسابناب 2 - پاسخ به این پرسشهاکه،پی آمدهای امپراطوری آشوب درخاومیانه بزرگ کدامین هستندوچگونه ارتباطی بین گسترش آن بااستثنائی وبی نظیری انتخابات درآمریکاوجوددارد،چراخاورمیانه بزرگ بجای خاورمیانه

یونس پارسابناب 3 - مخرج مشترک وویژه گیهای انرژی واستراتژیک،تلاقی تمدنها،گسترش تروریست،چگونگی ایجادوریشه ها،آیاتروریست زاده درون منطقه است یاازخارج تزریق شده،رشدوتوسعه وصدورآن به آسیا،آفریقاوغرب

یونس پارسابناب 4 - نهادینه کردن جنگهای مرعی ونامرعی بانام جنگهای داخلی،جنگ داخلی چیست،جنگهای بی پایان وسودومنافع آنهانصیب چه کمپانیهاوبانکهامیشود،ایجادتنش وخصومت بین کشورهای ثروتمندمسلمان منطقه

یونس پارسابناب 5 - فرارمغزهاوسرمایه با استفاده ازنامردمیهای حاکمین،تفاوتهای اساسی انتخابات آمریکابادوره های پیش،کاندیداهای باورمندبه تجاوزوجنگ واعمال خشونت،فاشیست آمریکائی،تصمیم الیگارشی  ونقش رسانه ها

ابوالحسن صبا - زندگی وآثارباصدای استادصبا ، بهمراه قطعه ای از نوازندگی تا رتوسط درویش خان و آواز طاهرزاده

هیلا صدیقی - سروده خانه ات رابادبرد

 

نرگس محمدی  - سخنرانی درمراسم دومین سالگرد شهادت ستاربهشتی ، بیدادگاه تجدیدنظر حکم 16 سال زندانی برای این نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشرراتائیدکرد

زیبا محمد یان  - همسرمحمدعلی طاهری،اعتراضهای اودربرابرزندان اوین وسپس گفتگوی ایشان دررابطه باوضعیت نامعلوم همسرزندانی دراعتصاب غذا ودرحال اغما

محمد برقعی 1 - انتخابات درپیش روی آمریکاوبی نظیری آن درتاریخ این کشور،نتایج آن چه تاثیراتی برای ایران خواهدداشت،بهترشدن وضعیت اقتصادی آمریکادرراستای منافع چه طبقاتی بوده،چه شرایط جدید اجتماعی درچارچوب

محمد برقعی  2 - ساختاری آمریکاپیش آمده وچه جریانهائی راحساس کرده،چراغرب دربرابر پناهجویان خودساخته اینهمه آشفته شده ومهاجرهراسی میکند،برخی کشورهای منطقه وایران چنددرصدپناهنده دارندوغرب چنددرصد

محمد برقعی 3 - تروریست هاتاحال چندنفررادرغرب کشته اند،چندین صدهزارنفردرمنطقه وجهان توسط غرب بابهانه هاوعنوانهای فریبنده ودروغین به خاک وخون کشیده شده اند وچندین میلیون بی خانمان وآواره درسراسرجهان

محمد برقعی 4 - اینهمه ترس ووحشت برای چیست،رسانه های زنجیره ای وابسته ی غرب این جنایات وفجایع رابه کدامین کشورهاوملتهانسبت میدهند، سانسوروکنترل رسانه هادرجهان ویک نمونه آشکارآن درمیهنمان ایران،

محمد برقعی 5 - مسئله حاج سعیدطوسی قاری قرآن منتصب به بیت رهبری،تهدید به اشاعه فحشاتوسط محمدرضاحشمتی معاون قرآن وعترت وزارت فرهنگ وارشاداسلامی برای شاکیان وقربانیان این تجاوزها که صدایتان درنیاید

محمد برقعی 6 - چه کسانی پشت سرترامپ هستندواوکدام بخش ازنظام رانمایندگی میکند،شباهتهای آنان باحامیان احمدی نژاد،تبلیغ ذهنیت توهم وقدرت ساختگی،دوبخش شدن حزب جمهوریخواه درارتباط باترامپ،مشگل اوچیست

محمد برقعی 7 - زیرسئوال بردن کل سیستم انتخابات،پیروزی بهرقیمتی،آخرین وضعیت دوکاندیدا،انتخاب بین بدتروبدترین،کدامیک ازاین دوکاندیدابرای ایران خطرناکترند،برداشتهاوتحلیلهاازسخنان اخیرآنهادررابطه با کشورمان

امین اله حسین  - زندگینامه آهنگسازبزرگ ایرانی باصدای هنرمند ،این گفتگو در بیشتراز35 سال پیش انجام شده است ،  همراه با کامل سنفونی باشکوه پرسپولیس

آناهیتا ترکمان - ایران پاک ترین خاک من

هالو ( عالی پیام ) - حواله به دیکتاتورها

شهریار - سروده تاریخ ایران

 

نرگس محمدی  - سخنرانی درمراسم دومین سالگرد شهادت ستاربهشتی ، بیدادگاه تجدیدنظر حکم 16 سال زندانی برای این نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشرراتائیدکرد

نعمت آزرم 1 - تاریخچه وچگونگی مهرگان این ، یکی ازدوجشن بزرگ ایرانیان، آئین ها، شگفتیهاوتاریخچه اسطوره ای آن، مهرگان همگانی وویژه، تن پوشهای ارغوانی،شادمانی ودست افشانی

نعمت آزرم 2 - گستره برگزاری آن ازباستان تابه امروزودرحوزه جغرافیائی فرهنگی ایران، پیوندآن باجشن میترا، جشن کشاورزان وعدالت درهستی، مهرگان پیروزی ملت ایران برضحاک

نعمت آزرم 3 - به رهبری کاوه آهنگر،دوران ضحاکی اززبان فردوسی وشباهتهاوهمانندی آن با شرایط امروزایران،مهرگان تجدیدپیمان برنگاهبانی،چشن پیروزی استقلال وآزادی وانسانیت درفرهنگ ایران

نعمت آزرم 4 - به رهبری کاوه آهنگر،دوران ضحاکی اززبان فردوسی وشباهتهاوهمانندی آن با شرایط امروزایران،مهرگان تجدیدپیمان برنگهبانی،چشن پیروزی استقلال وآزادی وانسانیت درفرهنگ ایران

یونس پارسابناب 1 -این جهان پرآشوب،پرتلاطم وآشفته که پراز جنگ وخشونت وقهراست به کجامیرود،پاسخ به این پرسشها،که چرااینچنین شده بویژه درخاورمیانه وگسترش آن درجهان،چراهرروزبیشتروبدترمیشود،چگونه است وابستگان

یونس پارسابناب 2 -آنرابه تروریست نسبت میدهند وازعلت ایجادواینکه همه روزه اینهمه رشدش میدهندچیزی نمیگویند،چرااحتمال بازگشت فاشیست وجوددارد،آیاهمه حکومتهای غارتگروسرکوبگرفاشیست اند،تفاوت امپریالیسم بافاشیست

یونس پارسابناب 3 -چرافاشیستی که فقط دراروپابودامروزبه آمریکاوکشورها ی جهان سوم رسیده،آیاداعش نماینده باورهاوآموزش آنهانیست،لگداندازی حامیان نظام واقعیست یانمایش،آیااردغان،نتانیاهووشاه سلمان بامرادخویش تضاددارند،

یونس پارسابناب 4 -چراپوتین باترامپ لاس میزندیابرعکس،آیاپوتین واطرافیان نمی فهمند منظورآنان چیست،غرب وعوامل محلیشان درسوریه چه میخواهند،انتخابات آمریکاوگزینه بین بدتروبدترین،الیگارشی آمریکاکدام راانتخاب خواهدکرد،

هما ارژنگی - سروده مهرگان باصدای شاعر

 

سیما بینا - قطعه خزان ساخته پرویز مشکاتیان، همراهان گروه لیان ، بمناست سالروز کوچ او

پرویز مشکاتیان - سروآزاد-ای میهن ، این تصنیف رامشکاتیان برروی بخشی ارسروده هوشنگ ابتهاج با نام مرثیه ای برای جنگل ساخته وکلمه جنگل رابا میهن تغییرداده ،ضربی دشتی

نرگس محمدی  - سخنرانی درمراسم دومین سالگرد شهادت ستاربهشتی ، بیدادگاه تجدیدنظر حکم 16 سال زندانی برای این نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشرراتائیدکرد

محمد برقعی 1 -چراجهان امروزبه اینجارسیده وهرروز آشفته ترووحشی تروناامن ترمیگردد،طرح یک پرسش کفرآمیزازنظربسیاری که،آیادمکراسی بهترین راه یاتنهاراه حل مفید،نه درست یاغلط است،نگاهی به تاریخچه این دمکراسی ازیونان

محمد برقعی 2 -نظریه فلاسفه اولیه آنجادراینباره،آیاموفقیت غرب به دلیل دمکراسی یا مسیحیت  یادلایل دیگری است،لازمه های دمکراسی،فاشیست ونازیسم چگونه بابسیج توده ها بقدرت رسیدندوآیا شکست آنهابخاطرپیروزی دمکراسی بود،

محمد برقعی 3 - پیروزی ریگان وبوش وانتقادهاازاوباما،منطق دروغگوئی وهجوگوئی جهانی،نتانیاهومخالفین اشغالگریهایش رانژادپرست میخواند،چراهر چه بیشتردروغهای ترامپ آشکارترمیشودمحبوب ترمیشود،چرافقرا طرفداراوهستند

محمد برقعی 4 -چراشهردارفحاش سابق لندن وزیرخارجه میشود،وضعیت اسفبارپناهجویان،اسلام هراسی،مغزشوئی وایجادفکرتوسط وسایل ارتباط جمعی ارباب قدرت،ثروت گرائی وتمرکزقدرت،نابودی اخلاق وعادی شدن فریبکاری ونیرنگبازی

یونس پارسابناب 1 - بازهم دراین جهان پرآشوب وپرتلاطم که هرروزآشفته ترمیشودودریکصد وپنجاه سال اخیر هم سابقه نداشته به کدام سمت وسومیرود،منبع وزادگاه،اولین منطقه وآغازامپراطوری آشوب،گسترش آن دردل خودراس نظام

یونس پارسابناب 2 - چرافاشیست اینهمه رشدکرده ومرکل وحزب او که طرفدارپناهندگان بودند،حزب مخالف ازآنهاپیشی گرفت،چراامروزاینهمه پناهجوداریم،آیابخاطرفقراست اگرنه چرادرگذشته نزدیک چنین نبود،نیوکانها وتزتلاقی تمدنهاکه

یونس پارسابناب 3 - اصل سیاست خارجی آمریکاشداردوغان،نتانیاهووشاه عربستان نمایندگان آنهادرمنطقه،مسئله سیاهان وبی امنیتی آنهادرآمریکا،چراپلیس آنان رامیکشد،این پلیسها تعلیمات وآموزش نظامی خودراچگونه ودرکجادیده اند،

یونس پارسابناب 4 - پاسخ به این پرسشها که آیادولتهای جدیدآمریکانسبت به گذشتگان خوداستقلال دارندوآگرندارندبه کجاوابسته اند،انحصارات پنجگانه کدامند وچه نقشی درآمریکادارند،چراوبه چه علت سوریه دراین چندسال اخیر مهم شده

یونس پارسابناب 5 - انتخابات آمریکاوایرانیانی که حق رای دارند،تحلیلهادرباره انتخاب ترامپ فاشیست،حمله ارتش آمریکابه ارتش سوریه آیابه دستوردولت اوبامابودیاتندروان وپنتاگون،وظیفه ونقش مادراین دوران ودرراستای حفظ ایران

 

یونس پارسابناب 1 - درمیان اینهمه آشوب وتلاطم،جنگ وخشونت وکشتار،چگونه سرنوشتی رامیتوان برای آینده چهان دیدوتصویرکرد،آیامیتوان خبرهای سیاسی واقتصادی جهان رابدون قراردادن دراین چارچوب بدرستی  بررسی کرد

یونس پارسابناب 2 - چگونه شده که پس ازاینهمه سال بنهایت برخی ازرسانه ها گروهی فرمانبرجاری به جنگهای مرعی ونامرعی آمریکا وتعدادآنهااشاره میکنند،چراغرب نمیتواندآشوبهائی راکه بوجودآورده کنترل کند،فاجعه هابرای طبیعت

یونس پارسابناب 3 - قرن آمریکایاقرن امپراطوری آشوب زی،تفاوت وتضادفاحش امپراطوری های گذشت باامروز،جهانی گرائی یاگلوبالیزاسیون بی مرز سرمایه،بحران پناهجویان وطرح ارتش مشترک اروپا برای مقابله ورودر روئی باآنها

یونس پارسابناب 4 - گزارشی از درست ترین مراکزآماری جهان درباره تعدادمسلمانان درآینده،جایگزینی کمونیست هراسی بااسلام،چراامکان بازگشت فاشیست دراروپازیادشده،چرادولتهای اروپادانسته یانادانسته باآنها همکاری میکنند

یونس پارسابناب 5 - چنددرصدداعشی هائیکه درسوریه میجنگنداهل آنجایاعرب اند،چراآمریکامیخواهدچین رامهارکند،ازچه راه هاوتوسط کدامین کشورها،اعتصابهاودرگیریهادرکشورهائیکه حاضربقبول بندگی غرب به رهبری آمریکانیستند

یونس پارسابناب 6 - آیاجهان مادرگیرجنگ سوم جهانی آنهم ازنوع اتمی که پایان عمرکره خاکی است میشود،کودتای ترکیه وعملکردچندگانه پرازتضاداردوغان ودرپس آن درراه خواسته های آمریکا،چنددرصدکردها باقدرتهای حاکم همراهند

یونس پارسابناب 7 - جنگهای کثیف،انتخابات آمریکاواستثنائی بودن آن،اعتیادمردم به رسانه های جاری ونوع خبررسانی،دروغهای بیشرمانه،چنددرصدبه وسایل خبری بدیل دسترسی دارند،چگونه میتوان ازاین جهان پرازتوحش گذرکرد

شهریار ، محمد حسین بهجت تبریزی - زندگینامه واقعی همراه با سروده ها وبا صدای خودشاعر، بمناسبت سالروزهای درگذشت

شهریار - سروده تاریخ ایران

آناهیتا ترکمان - ایران پاک ترین خاک من

 

محمد مصدق - گزارشی کوتاه ازدادگاه لاهه

مهدی میراشرافی - گزارش خبر شوم به انجام رسیدن کودتای ننگین وخیانت بار28 مردادازرادیووبهمراه شمس قنات آبادی ازمجمع مسلمانان مجاهد

محمود طالقانی - پیش بینی وهشداردرباره آینده انقلاب که چگونه به دیکتاتوری،استبدادمطلقه وسرنوشت شوم بافریب ونیرنگ ودروغ دچار خواهدشد،بمناسبت سالروزهای مرگ مشکوک ایشان

نرگس محمدی  - سخنرانی درمراسم دومین سالگرد شهادت ستاربهشتی

عیسا خان حاتمی 1 - تهران،کودتای ننگین وخائنانه 28 مردادوتاثیرات آن درامروزایران ومنطقه وجهان زیرستم،ریشه تاریخی این کودتا،انقلاب مشروطه،ایرانی که باانقلاب مشروطه به حقوق شهروندی خویش دست یافته بود بادوکودتای

عیسا خان حاتمی 2 -سوم اسفند و28 مردادبطورغیرقانونی رعیت شد،اتحادوائتلاف نیروهای استبدادمحوربه رهبری شاه بامذهبی های مشروعه خواه به رهبری کاشانی ودستورانگلیس وآمریکا،آینده ایران باتوجه به سوابق تاریخی فرهنگی

یونس پارسابناب 1 - جهان پرآشوب وپرتلاطم،دوپدیده ترامپ وهیلری کلینتون رودروی هم درانتخابات ریاست جمهوری آمریکا،درانتظارانفجارچه ازسیستم وچه ازطبیعت،منبع اصلی این آشوب وتلاطم،آشوبهای منطقه ای غیرقابل کنترل

یونس پارسابناب 2 - آیااین آشوب به آمریکاهم رسیده،آیامیباید انتخابات آمریکارادراین چارچوب ومتن ومحتوای دید،رسانه های گروهی زنجیره ای،اعتیادوتاثیرات آن دربی خبرنگه داشتن وکژفهمی،چرابروشنی نمیگویندترامپ چه میگوید

یونس پارسابناب 3 -چراانتخابات آمریکااینهمه غیرعادی وکم ماننداست،شواهدوعلائم امروز نشان ازگرایش  به سمت وسوی کدام کاندیدااست،وقتی ترامپ میگویدآمریکانیزم منظورش چیست،تفاوت او باکلینتون،تفاوت فاشیست وامپریالیسم

یونس پارسابناب 4 - فاشیستهای غیرمذهبی ومذهبی چون داعش ودیگرانواع آن،آیا فرمانهای اقتصادی نظام جهانی وصندوق بین المللی پول بستن کمربندهاپس ازگذاراز کشورهای جهان سوم همچون ایران وترکیه حالابه خودآمریکارسیده،

یونس پارسابناب 5 -آیافهم اکثریت حکمرانان جهان باخواست ودرک مردم همخوانی داردیاهمچنان درپس زمان اند،آیا قیام وخیزش همگانی خودچوش پناهجویان باآنهمه جانفشانی وخطر،یک انقلاب افشاگرانه ازچهره جنایاتکارانه غرب نبود

سیروس  بینا 1 -بمناسبت سالگشت کودتای ننگین وخفت بارآمریکائی انگلیسی 28 مرداد 1332،توسط شاه وکاشانی،اجامرواوباش ومدرک داران خودفروش،ملی کردن نفت:مبانی علم اقتصادوپاسخ به نوخاستگان بازارزده جمهوری اسلامی

سیروس  بینا 2 -بخش اول:فرایندتولید،عرصه ی مبادله،پدیده ی مالکیت واشکال آن درسرمایه داری،مفاهیم دولت،رقابت درسرمایه داری،تراکم وتمرکز،سرمایه نه بمعنای شی بل رابطه ای ارگانیک درروندانباشت،سود،رانت یااجاره(تفاضلی)

سیروس  بینا 3 - وانتقادازجوجه لیبرال های کم سوادوپرمدعای وطنی درجناح "اصلاح طلب"جمهوری اسلامی- بخش 2:مقوله انحصاروفرایندفرپاشی آن،از کارتل نفت تا جهانی شدن و رقابت جهانشمول آن در عرصه ی جهان امروز؛

سیروس  بینا 4 -مفهوم ملی کردن در سرمایه داری؛"دولتی کردن نفت"یک عبارت من درآوردی و ابلهانه؛ دلایل ملی کردن وعدم تعارض آن با رقابت در سرمایه داری؛ عدم تعارض رانت (یا اجاره تفاضلی) نفت با سود رقابتی و گلوبالیزاسیون

سیروس  بینا 5 -نفت در جهان امروز؛برای مثال، ذخایر زیرزمینی نفت در حیطه ی مالکیت جمعی در آمریکا (یعنی خداوند خصوصی سازی توسط دولت به شرکت های خصوصی جهت یافتن و واستخراج برای مدتی محدود اجاره داده می شود،

سیروس  بینا 6 -واین عملکرد (جز گروه هایی کوچک راستگرایان افراطی وفناتیک، نظیر "تی پارتی") بسیارعادی تلقی می شود،بخش سوم: کاریکاتورهای ضد مصدق و مخالفان ملی کردن نفت توسط او وارائه کنندگان"تزهای قالیچه ای"

سیروس  بینا 7 -در جمهوری اسلامی،موسی غنی نژاد کیست و چه می گوید؟او از جنبش مشروطه و هدف های توأمان آن چه می داند؟ ازمبانی علم اقتصاد چه خوانده و چه می گوید؟ازرقابت وانباشت در سرمایه داری مدرن چه می شناسد؟

سیروس  بینا 8 -چرا غنی نژاد های فناتیک در جمهوری اسلامی امروزه با ایدئولوژی نئولیبرالیسم به میدان آمده اند؟ مصدق چه هیزم تری به پدران شاه پرست،ویاران کودتا نظیر کاشانی و بهبهانی، فروخته بود؟آیا بذل و بخشش (شاهانه)

سیروس  بینا 9 -موسی غنی نژاد در رابطه با واگذاری ذخایر زیرزمینی نفت در ایران (یعنی نه تنها دار وندارمردم در حال حاضر بل دارایی نسل های آینده به اشخاص وافراد (بخش خصوصی) که نیز درحیطه ی حق مالکیت خصوصی میتواند

سیروس  بینا 10-به هر فرد "سرمایه گذار" خارجی نیز واگذار شود،بجز وطن فروشی وقیحانه و ربودن مال مردم آن هم در روز روشن معنی دیگری دارد؟ قضاوت کنید: آیا اعمال کارتل بین المللی نفت (کنسرسیوم) در زمان گذشته نسبت به

سیروس  بینا 11 -پیشنهادات ونظریات این دلقک پاریس رفته و مدرک قالیچه ای اقتصاد گرفته،با شرف تر نیست؟بخش چهارم: غنی نژاد و احمدی نژاد دو روی سکه ی جمهوری اسلامی: اما، در رابطه بامقوله ی نفت، زیان غنی نژاد ازضرر

سیروس  بینا 12 - احمدی نژاد به مراتب بیشتر است،زیرا احمدی نژاد و اعوان و انصاراو درآمد اکنون مردم را چاپیدند، اما غنی نژاد نه تنها برای چپاول این نسل برنامه دارد،بلکه چشم طمع به ذخایرمتعلق به نسل های بعد ی هم دوخته است

منیر طه - سروده ، این خانه ما بود که ازپای  فکندند ، با کودتایِ ننگینِ 28 مرداد و آتش‌افشاني و آتش بازي درخانۀ مرد بزرگِ تاریخِ ایران

محمد مصدق - بخشی ازگزارش چگونه ملی شدن صنعت نفت،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلیشان،شاه وکاشانی وبقائی و،دردومین سالروزملی شدن صنعت نفت ایران

مهدی میراشرافی - گزارش خبر شوم به انجام رسیدن کودتای ننگین وخیانت بار28 مردادازرادیووبهمراه شمس قنات آبادی ازمجمع مسلمانان مجاهد

ادیب برومند 1 - تهران،کودتای ننگین 28 مردادتوسط شاه ودربار،علمای فاسد،زورپرستان مزدورواوباش به دستورآمریکا وانگلیس،چه عللی باعث بوجودآمدن این روزشوم درتاریخ ایران شدوآیااجتناب پذیربود

ادیب برومند 2 - درآن روزها چه گذشت،تظاهرات وشلوغی های 27 مردادحزب توده وشعارهای تحریک کننده ونفوذ سیا،پخش دلارها،نامه های بیشمارازبحرین،تاثیرات این واقعه نکبت باربرروح وروان مردم ایران

بهاره هدایت - پیام به دانشجویان واستادان اتحادیه اروپا ازطرف دفترتحکیم وحدت، بهمین مناسبت محکوم به زندان طویل المدت ،حالا پس ازپایان دوره زندان همچنان دربند رژم ولایت فقیه میباشد وآزادنشده است

حسینعلی منتظری 1 - گفتگودرباره کشتارواعدامهای سال 67 بامسئولین قضائی وامنیتی ،حسینعلی نیری،مرتضی اشراقی،مصطفی پورمحمدی وابراهیم رئیسی،سوابق وبخشی ازمسئولیتهای کنونی آنان،در24 مرداد همانسال،

حسینعلی منتظری 2 - تاکیدایشان براینکه این بزرگترین جنایتی است که درجمهوری اسلامی شده وتاریخ مارامحکوم میکند،به دست شماانجام شده وشمارادرآینده جزوجنایتکاران تاریخ می نویسند،پیغام ونظروزرات اطلاعات

حسینعلی منتظری 3 -اطلاعیه احمد منتظری درباره حذف فایل ازسایت آیت الله منتظری،خبرهادرباره تلاش خانواده خمینی ودیگرسردمداران دراینباره باعنوان تحریف ونادرستی آن،احضاراحمدمنتظری به دادگاه ویژه روحانیت

یونس پارسابناب 1 - گسترش امپراطوری آشوب درسراسرجهان وبویژه درخاورمیانه بزرگ،آثاروعواقب آن دردوسال گذشته دراروپاوحالادرآمریکاوحتی درانتخابات ریاست جمهوری،شناخت هرچه بیشترمولفه هاوابعادآن ازدرون

یونس پارسابناب 2 - چه رابطه ای بین تک محوری یاتک قطبی بودن جهان بااین وضعیت فلاکتباراست،آیامیتوان بااین شرایط نگاهی امیدوارانه به دنیائی که بسمت چندقطبی میرودداشته باشیم،جنبش غیرمتعدهادرکنفرانس باندونگ

یونس پارسابناب 3 - بدون وابستگی به شوروی وآمریکادرپیروی ازاهداف نهضت ملی ایران،چه درصدی درجهان سوم زندگی میکنند،کشورهای آفریقائی وبلای جنگهای نامرعی،چرائی این آشوب،فلسفه تلاقی تمدنهاواسلام ستیزی

یونس پارسابناب 4 - تلاقی تمدنهادرآمریکای لاتین ودونوع آن درآفریقا،چه کسانی به چه ذهنیتی فکرمیکنندهرچه غرب میکندمیداندودرست آست،جنگ علیه موادمخدروعلیه فقر،نتایج دردآورو واژگونه آن،حالاجنگ علیه تروریست

یونس پارسابناب 5 - جنبه های مثبت این تلاطم،نقش رسانه های زنجیره ای وابسته درراستای فکرسازی،تحمیق،حقنه ودور داشتن مردم ازواقعیتها،شعبده بازی انتخابات آمریکا،تفاوتهای کلینتون وترامپ،شباهتهاباچرچیل وهیتلر

محمد برقعی 1 - کودتای ترکیه ونقطه عطف آن درکشورهای عربی،آیااین کودتاساختگی بود،چگونه عللی باعث آن شده،چراوچگونه شد ترکیه درقدرت وآرامش به چنین حالی دچارشود،بهارعربی والگوی وضعیت ترکیه آنروز

محمد برقعی 2 - علت اختلافات اردوغان بااسدوسوریه،کردهاوروسیه،ارتشی که بارهادردوران اردوغان تضعیف شده،رشداقتصادی وسیاسی ورابطه آن باکسب آرای بیشتر،آیااردغان به دنبال احیای امپراطوری عثمانی بود،سمبل شدن

محمد برقعی 3 - بین فلسطینیهاواعراب بانمایش ایستادگی دربرابر اسرائیل ودررقابت باایران،سرنگون کردن هواپیمای جنگی روسیه وجواب سربالادادن،روزقدس برای کسانیکه ایران راقبول ندارند،دیدارمحمودعباس بامریم رجوی

محمد برقعی 4 - بهمراه مقام عربستانی،امضاکردن همه اعلامیه های اعراب علیه ایران توسط بخش دیگررهبران فلسطینی وحماس،اینهمه بی چشم وروئی وناسپاسی باآنهمه یاری ،ستایش ازاردوغان آیابعلت شیعه وسنی بودن است

محمد برقعی 5 - مسئله شیعه وسنی دراعراب،اردوغان ناکارائی درسوریه وتقاضای دیدارباپوتین،داعش درحال فروپاشی وبرگشتن ورق ومهره قوی دست او،بااین کودتابه کجامیخواهدبرود،شباهتهای اوباخامنه ای دربرخوردبامخالفان

هیلا صدیقی - سروده خانه ات رابادبرد

 

نرگس محمدی  - سخنرانی درمراسم دومین سالگرد شهادت ستاربهشتی

نعمت آزرم - 1 - از مشروطیت تا 30 تیر، تاثیرسیلی های محکم قراردادهای ننگین ترکمانچای وگلستان باروسیه،قطع پلهای ارتباطی هزاران ساله بااروپا،جدائی بخشهای شمالی وشرقی میهنمان بادسیسه هاوحمله انگلیس

نعمت آزرم - 2 - عوامل عقب ماندگی جوامع،یک جلد بحارالانوارو هزارسال عقب ماندن یک ملت ،بیداری تاریخی، الگوئی و سرآغازی انقلاب مشروطه درعرف انقلابهای مدنی ومسالمت آمیز،بزرگترین برخوردسنت وتجدد

نعمت آزرم - 3 - طرح تزجدائی دین ازدولت برای اولین بارتوسط اندیشمندانی چون فتحعلی آخوندزاده،هشیاری نیاکان ما دربرپائی وبرجائی این انقلاب باتوجه به جامعه 80 درصدی ایلاتی وروستائی، قانون اساسی مشروطه،

نعمت آزرم - 4 - برای نخستین بارمردم ایران درتاریخ درازمدت چندهزارساله خود دارای حقوق قانونی انسانی وسیستم اداری دولت ملت میشود،مثلث قدرت درایران،نقش آنها ،حضوربخشهائی ازاین نهادها درمشروطیت

نعمت آزرم - 5 - مطالبات انباشت شده هزاران ساله ملت ایران،ممانعت وجلوگیری ازآشکاری ویابه بحث گذاشتن رویدادهای مهم و واقعی تاریخی توسط استبدادچکمه ونعلین وقدرتهای استعماری،چگونه برخورد شخصیتهای

نعمت آزرم - 6 - آن روزگاران بامتحجرین ومستبدین،انقلاب مشروطه ازبزرگترین پدیده های تاریخ ایران،این ساقه نوپا از آغازبا دو قدرت مهیب ایران، سلطنت مطلقه وولایت مطلقه آخوند مرتجع دست وپنجه نرم کرده و

نعمت آزرم - 7 - بیشترامکانات نیزدردست این دوگروه بوده ،قانون اساسی ایران عملا باخون مجاهدین سنگرهای محله امیرخیز ستارخان امضاشد،ستارخان ویاران برای استقلال ویکپارچگی ایران جنگیدند،مشگل شخصیتی،

نعمت آزرم - 8 -وکلای فضولی ملیتهادرایران بقول خودشان،این نمایندگی راازکه گرفته اند،پاسخ بزرگان آذربایجان همچون شهریاربه خائنین وفریب خوردگان،درهم آمیختگی مفهوم ایرانیت درتار وپوداین ملت،سروده ستارخان

سیروس بینا 1 - قمرملوک وزیری.همزادمشروطه.یگانه وبی همتای هنرواخلاق.نگاهی کوتاه به زندگی پرازفرازونشیب خنیاگردوران آزادی و قمری.چندسال پیش ازکشف حجاب اجباری رضاشاهی بر صحنه کنسرت

سیروس بینا 2 - میرود ووصیتنامه مینویسد. چرااین همه ستم.سبک.طنین صدا.ملاحت خاص وقدرت.حساسیت گوش وتحریرها.اخلاقمندومتعهدبه مردم وبخشش هرآنچه داشت.سروده امشب قمراینجاست ازشهریار

سیروس بینا 3 - قمرملوک وزیری.همزادمشروطه.یگانه وبی همتای هنرواخلاق.نگاهی کوتاه به زندگی پرازفرازونشیب خنیاگردوران آزادی و قمری.چندسال پیش ازکشف حجاب اجباری رضاشاهی بر صحنه کنسرت

سیروس بینا 4 - میرود ووصیتنامه مینویسد. چرااین همه ستم.سبک.طنین صدا.ملاحت خاص وقدرت.حساسیت گوش وتحریرها.اخلاقمندومتعهدبه مردم وبخشش هرآنچه داشت.سروده امشب قمراینجاست ازشهریار

سیروس بینا 5 - قمرملوک وزیری.همزادمشروطه.یگانه وبی همتای هنرواخلاق.نگاهی کوتاه به زندگی پرازفرازونشیب خنیاگردوران آزادی و قمری.چندسال پیش ازکشف حجاب اجباری رضاشاهی بر صحنه کنسرت

سیروس بینا 6 - میرود ووصیتنامه مینویسد. چرااین همه ستم.سبک.طنین صدا.ملاحت خاص وقدرت.حساسیت گوش وتحریرها.اخلاقمندومتعهدبه مردم وبخشش هرآنچه داشت.سروده امشب قمراینجاست ازشهریار

 

محمد مصدق - بخشی ازگزارش چگونه ملی شدن صنعت نفت،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلیشان،شاه وکاشانی وبقائی و،دردومین سالروزملی شدن صنعت نفت ایران

جمال درودی - تهران، یادها وخاطره های شکوهمند روز30  تیر، برخوردهای پس ازانقلاب درعصرتیغ ارتداد ، تلاشها وپایداریها، بزرگداشت قیام ملی سی تیر روزپیروزی ملت ایران

بهاره هدایت - پیام به دانشجویان واستادان اتحادیه اروپا ازطرف دفترتحکیم وحدت، بهمین مناسبت محکوم به زندان طویل المدت ،حالا پس ازپایان دوره زندان همچنان دربند رژم ولایت فقیه میباشد وآزادنشده است

یونس پارسابناب 1 -بازهم دراین جهان پرتلاطم وخونبارچه میگذرد،کودتای نافرجام نامیده ترکیه،خاورمیانه ای که تبدیل به خاورمیانه بزرگ شد،جنگل جهانی ناتوان درکنترل آشوبهاورسیدن آن به دل هیولا،تفاوت مدل وفرم آن باایجادگاه

یونس پارسابناب 2 - ترکیه عضودوسازمان بزرگ جهانی واروپائی،مرکزیکی ازسه پایگاه نظامی اتمی آمریکادراینجرلیک واعزام کننده نیروبه جنگهای کره،درچنین شرایط آیابه حداقل،آمریکاازاین کودتابی خبربوده،چراکودتاشدودلایل آن

یونس پارسابناب 3 -آیااردوغان میبایدتنبیه میشد،اگرچنین ودرست باشد،چرابه انجام نرسید،آیااین نشان ناتوانی وسقوط وبی ربطی غرب به رهبری آمریکانیست،آیااردوغان ازاین کودتابنوعی باخبربوده،اسنادوشواهدومدارک چه میگویند

یونس پارسابناب 4 -چراکودتادرمصرموفق شد،چرارسانه های غرب نمیگویندکه بسیاری ازمردم درخیابانها،مخالف اردوغان وکودتایند،خبرپروازهواپیمای اردوغان به کشورهمسایه درساعات اولیه وبازگشت اوباحمایت جنگنده های ایران

یونس پارسابناب 5 -آیادولت ایران درناکامی کودتاوبازگشت او به قدرت نقشی داشته،بازداشتهای وسیع،سرکوبهاودستگیریهای خفت باربویژه نظامیان،پیامدهاچه میتواندباشد،آینده وضعیت سوریه،جنبه های مثبت درمنطقه وجهان وایران،

یونس پارسابناب 6 -شعبده بازی انتخابات آمریکا،آشوب بی سابقه درکنگره جمهوریخواهان،مخالفان ترامپ،خبررسانی خبرگذاریهای زنجیره ای دراین شو،چنددرصدمردم آمریکا ازحقایق موجودکشورشان باخبرند،چراسندرزکناره گیری کرد

خسروشاکری زند 1 - مقاله نخستین پیام دکترمصدق ازرادیوتهران به ملت ایران،درجایگاه نخست وزیری وبمناسبت اول ماه می، پخش 11 اردیبهشت 1330،اول مه 1951

خسروشاکری زند  2 - اولین وآخرین دولت دمکراتیک ملی حامی حاکمیت ملی،دکترمصدق نخستین برگزیده ملت ایران دررفراندوم خون وآتش  30 تیر ،تجربه ای گرانبها،

خسروشاکری زند  3 - توضیحی تاریخی پیرامون پذیرش هماوردی مصدق ،دعوت به نخست وزیری ،حقیقت عملکردحزب توده بنابراسناد،جدل وزدبندهای آمریکا وانگلیس

خسروشاکری زند  4 - برسرمنابع ایران وقرارباشوروی قبل ازکودتای ننگین توسط دربارمزدورکاشانی،نتایج آن درشرایطامروزایران وجهان ،وضع مشکوک کیانوری

خسروشاکری زند  5 - برسرمنابع ایران وقرارباشوروی قبل ازکودتای ننگین توسط دربارمزدورکاشانی،نتایج آن درشرایطامروزایران وجهان ،وضع مشکوک کیانوری

 

محمد مصدق  - سخنانی کوتاه درروز30 تیر، درباره علت استعفا ، قیام ملی مردم ،کشتارآنهاتوسط نیروهای فاسدرژیم جنایتکارمحمدرضاشاهی وخبرپیروزی دردادگاه لاهه

سرود30 تیر - اجراتوسط گروه ملک ،رهبرارکستر منوچهرگودرزی ، نوازندگان ، جمشیدآقائی ، داریوش حدادی،فرح متکلم ، مسعودبیگی ، آهنگساز حسین ملک

نرگس محمدی  - سخنرانی درمراسم دومین سالگرد شهادت ستاربهشتی

یونس پارسابناب 1 - بازهم دراین جهان پرازتلاطم چه میگذرد،نقش امپراطوری آشوب درجهان بویژه درخونبارترین منطقه جهان،بازتولیدورسیدن آن به دل خودهیولا،جریان جدیدی درمرحله ای ازتاریخ معاصر،اتحادیه اروپابه کجا میرود

یونس پارسابناب 2 - دروغ بزرگی بنام جهان گلوبالیزه،چرائی ارتباط ودیدارهای نتانیاهوواردوغان باپوتین،چراامروزبرخی ازمتجاوزین وغارتگران به اندکی ازجنایات خوداقرار میکنندهمچون تونی بلر،آیااین حرفها ازروی صداقت است

یونس پارسابناب 3 - روندحرکت تروریستی ازاورلاندوتاداکا،تداوم آن به پرورشگاهای خوددراستانبول وجده،نقش رسانه های رنجیره ای وابسته درتحریف حقایق،داعش ازچه گروه هایارگیری میکند،اتفاقات خطرناکترازداعش درآمریکا،

یونس پارسابناب 4 - پلیس ارتشی شده،عقب نشینیهای فریبکارانه وپرازحقه بازی،آیامادلین آلبرایت درباره کودتای ننگین 28 مردادحقیقت راگفت،اثررسانه های مردمی درافشاگریها،چراآمریکاحاضربهمکاری برای رودروئی باداعش نیست

یونس پارسابناب 5 -ترامپ وفاشیست آمریکائی،هیلری کلینتون نیوکان درخفا،انتخاب بدتروبدترین درجائی که معروف است به دمکراتترین کشور،جهان چندقطبی وتجربیات گرانبهای ملتهای زیرستم برای رهائی ازاین شرایط غیرانسانی

آناهیتا ترکمان - ایران پاک ترین خاک من

 

بهاره هدایت - پیام به دانشجویان واستادان اتحادیه اروپا ازطرف دفترتحکیم وحدت، بهمین مناسبت محکوم به زندان طویل المدت ،حالا پس ازپایان دوره زندان همچنان دربند رژم ولایت فقیه میباشد وآزادنشده است

یونس پارسابناب 1 - بازهم دراین جهان پرآشوب،خاورمیانه بزرگ خونبارترین منطقه جهان،نقش اسرائیل،ترکیه وعربستان  باشیوخ خلیج فارس دراین جنایتهاوکشتارهای یمن وبحرین وداعش سازیهابدستوراربابان وسازمانهای اطلاعاتی

یونس پارسابناب 2 - فاجعه تروریستی اورلاندو،خبررسانی ناشفاف وهدفمندرسانه هاچون همیشه بدون اشاره به ریشه وعلل،چرااینگونه عملیات بوجودمی آیندوهرروز گسترده ترمیشوند،تبلیغ وتحمیق مردم باویروس ومیکرب اسلام هراسی

یونس پارسابناب 3 - دروغ تلاقی تمدنهاوجنگ بین شیعه وسنی،جایگزینی آن باخطرکمونیزم،هالیوودامروز،انتخابات این دوره آمریکاوتفاوت بنیانی آن بادوره های پیشین،انتخابات انتصابی ونقش پول درآن،مشاوران روسای جمهورآمریکا

یونس پارسابناب 4 - عدالت اجتماعی که سندرز میگویدبرای کدامین اقشارجامعه است،وضعیت دانشجویان وطبقه متوسط وزحمتکشان ،نهضت ملی ایران باحاکمیتی خردگراودمکراسی واقعی،همچنان نمادوآئینه ای برای حکومتهای مردم گرا،

یونس پارسابناب 5 -آیاترامپ بعدازانتخاب شدن کارهای هیتلرراخواهدکرد،آیاسندرز پس ازموافقت با هیلری کلینتون بایدبه قولهای اواطمینان کند،برای صلح درجهان ترامپ خطرناکتراست یاکلینتون،آیاسندرزاقدام به جریانی مستقل خواهدکرد

یونس پارسابناب 6 -رفراندوم خروج انگلیس ازاتحادیه اروپا،آیاکشورهای همراه چون اسکاتلندهم جداخواهندشد،چرائی وعواقب وپی آمدهای آن،آیااین سرآغازتجزیه وفروپاشی اتحادیه اروپایکی ازسه راس مثلث آشوب وتلاطم جهان است،

یونس پارسابناب 7 - آیارابطه ای بین تباهی وفتنه درخاورمیانه بزرگ ووضعیت امروزاروپاوجوددارد،نکات مثبت ومنفی این رفراندوم،آیاذهنیتهای وحشی وخونبارانه غالب بر تفکراکثربخشهائی ازحاکمین جهان مارابسمت بربریت خواهدبرد

فروغ فرخزاد - سروده نگاه کن  ، موسیقی  گروه کامیار

هالو ( عالی پیام ) - حواله به دیکتاتورها

هیلا صدیقی - سروده خانه ات رابادبرد

 

محمد مصدق 1 - گزارش به ملت ایران دردومین سالروز ملی شدن صنعت نفت درباره نبردبا انگلیس وکمپانی بی پی،توطئه هاودسیسه ها،فریب هاونیرنگهای بیگانگان وعوامل مزدورشان،پایداریهاواستواریها هم میهنان

محمد مصدق 2 - گزارش به ملت ایران دردومین سالروز ملی شدن صنعت نفت درباره نبردبا انگلیس وکمپانی بی پی،توطئه هاودسیسه ها،فریب هاونیرنگهای بیگانگان وعوامل مزدورشان،پایداریهاواستواریها هم میهنان

پرویز  ورجاوند - گفتگوی با رادیو آزادگان در اردیبهشت 1384،پیش ازاینکه تمام ساختارغرب فریاددمکراسی خواهی دروغین درشرق راسردهند دولت ملی مصدق درعمل یک نمادراستین آنرا به جهانیان نشان داد

نرگس محمدی  - سخنرانی درمراسم دومین سالگرد شهادت ستاربهشتی

نعمت آزرم 1 - یکصد وسی وچهارمین زادروزدکترمحمد مصدق،چراوچگونه است که بااینهمه تبلیغات رذیلانه،توهینهاودروغهای نفرت انگیزعوام فریبانه،جایگاه وشخصیت وویژه گیهای انسانی اوهرروزهرچه بیشترآشکاروروشنترمیشود

نعمت آزرم 2 -سروده پیمان آزادی،تفاوت میهمانان تاریخ بامیزبانان فرهنگ آفرین آن،چه چیزی درذهنیت آنروزجامعه ایران جاافتاده بود،الفبای شناخت اجتماعی جهان معاصردرآنروزها،چراغیرشهروندبنده خلیفه یا رعیت اعلیحضرت است

نعمت آزرم 3 - چرافرهنگ دمکراسی ایران وامدارمصدق واوپرچمداراین جنبش ملی میباشد،چرااوگذشته تقویمی است ودرآینده جریان دارد،بنیانگذاروآموزگارآشتی بین اخلاق وقدرت،باوربه عدالت اقتصادی وتفاوت بزرگ اوبادیگرمصلحین

نعمت آزرم 4 -ملت ایران باخونبهاوهزینه های گزاف ازدو توهم بیرون آمد،چگونه شدکه حقوق سلب شده مردم درنظام گذشته بطورقانونی دراین نظام ازآنهاگرفته شد،بخشنامه اکیدنخست وزیری درباره آزادی بیان وعقیده حتی برای دشمنان

نعمت آزرم 5 - چرارژیم سرکوبگر باشعارهای مرگ براین وآن،نه تنهامانع حضورمردم وبخصوص فرزندان وبستگان مصدق برمزاراومیشودکه حساب بانکی همیاری برای تعمیراحمدآباد راهم مسدودمیکند،اینهادلیل قدرت است یاذلت وترس

نعمت آزرم 6 -مصدق برپادارنده وتجدیدکننده جوانی دوباره جامعه ایران برای احیای حاکمیت ملی ومردمسالاری بافرهنگ فراموش شده مشروطیت به بهای بودونبودخودوخانواده،چراجامعه مدنی ایران راه برون شدازاین دوران راخواهدیافت

علی شاهنده 1- قاضی،عضوهیئت مدیره جمعیت حقوقدانان ایران درآغازانقلاب،سخنرانی درکنفرانس تجربه مصدق درچشم اندازآینده ایران،بمناسبت پنجاهمین سالگرددولت ملی مصدق،باعنوان لوایح قانونی دولت مصدق وانگیزه های آن

علی شاهنده 2- قاضی،عضوهیئت مدیره جمعیت حقوقدانان ایران درآغازانقلاب،سخنرانی درکنفرانس تجربه مصدق درچشم اندازآینده ایران بمناسبت پنجاهمین سالگرددولت ملی مصدق،باعنوان لوایح قانونی دولت مصدق وانگیزه های آن

 

محمد مصدق - بخشی ازگزارش درباره لوایح قانونی واختیارات شش ماهه ازمجلس ،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلیشان،شاه وکاشانی وبقائی واجامر

عزت اله سحابی - پیام برای دانشجویان بنابردرخواستشان به جهت روز دانشجو 16 آذر سال 1332 درپس ازکودتای خائنانه وننگین 28 مرداد

هاله سحابی - گفتگودرشب قبل ازشهادت بهنگام سوگ پدروتدارک خاکسپاری،خبردروغ صداوسیمادراین باره،گواهی شاهدعینی حامدمنتظری وتشخیص پزشک معاینه کننده دررابطه بااین جنایت

جمال درودی 1 - تهران،یکصدوسی وچهارمین زادروزمحمد مصدق،انسانهائی که دربرابر ستمگران وتجاوزگران ایستادندوازهمه چیزخودگذشتندوتاجان داشتنددرکنارمردم وباآنهاماندند،چون شمع سوختندتاروشنائی بخش وگرمابخش باشند،

جمال درودی 2 - مصدق دربرابراستبداد،دربرابر استعمار،درقدرت،درمجامع بین المللی،درزندان وتبعید،مصدق هرگزبه مردم دروغ نگفت ،خدعه نکرد،ملت رانردبان ترقی خودقرارندادوهمواره خودراخدمتگذارآنها میدانست ومینامید،

جمال درودی 3 - چه بسیاری که ازمیان مردم برخواستندوبافداکاری وازخودگذشتگی آنهابه قدرت رسیدند،راهشان رابستندو رودرویشان قرارگرفتند،یادواره هاو تلاش هااز تحصن برابر سردرسنگی کاخ شاه تاتشکیل جبهه ملی وتا امروز

یونس پارسابناب 1 - بازهم دراین جهان پرآشوب  وپراازتلاطم،اردوغان کردکش،شاه سلمان وشیخهای خلیج فارس،قاتلین مردم بیگناه بحرین ویمن،نتانیاهوعامل کشتارفلسطینی ها ولبنانی ها،این مجموعه داعش سازان به دستورارباب

یونس پارسابناب 2 - گره اصلی امروزخاورمیانه ونقش سوریه درآن،آیاهدف غرب به رهبری آمریکا ازحمله به افغانستان،عراق،لیبی ودیگرکشورهاایجاددمکراسی واجرای حقوق بشربودیااینکه این هاهمه شعارواهداف دیگری درپی آن،

یونس پارسابناب 3 - آنچه تاامروزدراین کشورهابه غیرازسوریه به آن دست یافته اند،آیاداعش خودروویاخودجوش ازدرون مردم سویه وعراق بیرون آمده ویااینکه ازخارج تزریق شده،چراروسیه مقابل داعش ودیگر تروریستها ایستاده،

یونس پارسابناب 4 -اگرآمریکادرسوریه ناکام بماندچه تاثیری دروضعیت اسرائیل،ترکیه وعربستان پیش خواهدآمد،سابقه همکاری تنگاتنگ آنهاباعلی اف ازسالهاپیش،جلسات مخفی،پیاده کردن طرح تلاقی تمدنها،فریب افکارعمومی جهان

یونس پارسابناب 5 - آیادرسوریه جنگ داخلیست یایک جنگ،تبلیغات هدفمندرسانه های زنجیره ای چون بی بی سی وصدای آمریکا،تکرارمکرر بیسوادان سیاسی باسپاسمندی،نوکران بی جیره ومواجب،نفرت ازرژیم وتبدیل به ملت ستیزی

یونس پارسابناب 6 - آیاباکنفرانسهای تجزیه طلبان درکویت جبهه دیگری ساخته میشود،چرادرآمریکای لاتین به جای تلاقی تمدنها،گنگهای موادمخدروآدم دزدی ساخته شد،انتخابات آمریکا وچرائی اینهمه اهمیت آن ،هم درداخل وهم خارج

فخرالدین عظیمی 1 - نخست وزیری مصدق، حوزه امکانات ومحدودیت ها، سخنرانی دردانشگاه ایلینوی شیکاگو وبمناسبت پنجاهمین سالگرد دولت ملی مصدق

فخرالدین عظیمی 2 - نخست وزیری مصدق، حوزه امکانات ومحدودیت ها، سخنرانی دردانشگاه ایلینوی شیکاگو وبمناسبت پنجاهمین سالگرد دولت ملی مصدق

آناهیتا ترکمن - سروده چوایران نباشد تن من مباد

 

محمد مصدق - بخشی ازگزارش چگونه ملی شدن صنعت نفت،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلیشان،شاه وکاشانی وبقائی و،دردومین سالروزملی شدن صنعت نفت ایران

نعمت آزرم - سروده ستاره جاوید برای مصدق

بهاره هدایت - پیام به دانشجویان واستادان اتحادیه اروپا ازطرف دفترتحکیم وحدت، بهمین مناسبت محکوم به زندان طویل المدت ،حالا پس ازپایان دوره زندان همچنان دربند رژم ولایت فقیه میباشد وآزادنشده است

عیسی خان  حاتمی 1 - تهران،سالروزتولدمصدق نمادآزادگی ویک جریان دربرابرتحجرواستبدادو وابستگی،تاریخچه فرهنگی واجتماعی ملی گرائی وتفاوت آن باناسیونالیسم،آشتی نیروهای سکولاردینی باملی گراهای لائیک درمشروطه،

عیسی خان  حاتمی 2 - اتحادناسیونالیستهابامذهبی های مشروعه خواه ضدآزادی درکودتای ننگین وخائنانه 28 مرداد،ملت ایران باکودتای سوم اسفندانگلیسی رضاخانی غیرقانونی وپس ازانقلاب بشکل قانونی رعیت وبه شرایط پیش از

عیسی خان  حاتمی 3 - مشروطه بازگشت،چرااستبدادواستعماراینهمه ازمصدق وحشت دارند،چراآخرین واولین نخست وزیرشاه وانقلاب مصدقی بودند،راه مصدق دمکراسی همراه حقوق وقانون،برابری،عدالت اقتصادی وخشونت گریزی

یونس پارسابناب 1 - بازهم دراین جهان پرآشوب وپرتلاطم،اردوغان کردکش،شاه سلمان وشیخهای خلیج فارس،همراه درکشتارمردم بیگناه بحرین ویمن،نتانیاهوقاتل فلسطینیهاولبنانیها،این داعش سازان بفرمان غرب بارهبری آمریکا و

یونس پارسابناب 2 - درراستای تهدید ایران،تفاوت تلاطمهائی که درگذشته ایجادمیکردندباامروزوگسترش جهانی آن حتی دردل خودشان،بحران شدید اتحادیه اروپا،میلیونهامهاجرپناهنده بیخانمان آواره،قربانیان جنگهای آشکارونهان که

یونس پارسابناب 3 - در20 سال گذشته درخاورمیانه بزرگ وآفریقابوجودآمده اندوچرا،شرایط غیرقابل تصورانتخابات آمریکاوراه حل سندرز برای آمریکاوتاثیرآن درجهان برای برون شدازاین بحران وجلوگیری ازفروافتادن به بربریت،

یونس پارسابناب 4 - وضعیت امروزلبنان درآستانه انفجار،نقش سعدحریری دست پرورده شاه سلمان دراین رابطه،تلاش برای داعش سازی درلبنان،چه کسانی باچه نحوه فکری میگوینداین تحلیلها ونظرات طرح تئوری های توطئه است

یونس پارسابناب 5 - شکست وناکامی تجاوزگران درپیشبرداهداف شوم تغییررژیم درسوریه بااین حدود5 سال جنگ وقتل عام،نکته بسیارمهم چرا فراریهاوبلادیده هاپس ازبازپس گیری مناطقشان به خانه هاومکانهای خویش برمیگردند

یونس پارسابناب 6 - سانسوروبیخبریهادراینباره،نفرت ازرژیم وتبدیل آن به ایران ستیزی،خاورمیانه استراتژیک ترین منطقه جهان وایران قلب آن،استیضاح دیلماروسف وتعلیق ازریاست جمهوری برزیل،آیاجرم اواختلاس یافساداست

یونس پارسابناب 7 - چرامیگویندکودتابوده،جنگهای کثیف،روسف درباره امروز وروزهای شکنجه درزندان چه گفت،نقش رسانه های وابسته،خبرویکی لیکس راجع به جانشین او،تجربه پیشبرد کودتای خفت بار 28 مرداد برای امروز

 

نرگس محمدی  - سخنرانی درمراسم دومین سالگرد شهادت ستاربهشتی

حسین شاه حسینی 1 - تهران، مسدودکردن حساب بانکی قلعه احمدآباد به دستوربازپرسی دادسرای ناحیه 33 زندان اوین بدون هیچگونه دلیل قانونی وحقوقی،درخواست ازهم میهنان قدرشناس میهن دوست دررابطه بامزاردکترمحمد مصدق

حسین شاه حسینی 2 - تهران، مسدودکردن حساب بانکی قلعه احمدآباد به دستوربازپرسی دادسرای ناحیه 33 زندان اوین بدون هیچگونه دلیل قانونی وحقوقی،درخواست ازهم میهنان قدرشناس میهن دوست دررابطه بامزاردکترمحمد مصدق

محمد برقعی 1 -مقاله نعل وارونه،مقدمه ای وسوتفاهم ها،داعشی های اول انقلاب به رهبری آیت اله منتظری،پیروزی نشان دادن شکستهاو واماندگیها،عوض کردن حقایق وواقعیتهای روزوتاریخی،چطور یک دروغ تبدیل به حقیقت میگردد

محمد برقعی 2 -نقل وتکرارمکررخبرهای دروغین ازپیش ساخته برای رضایت خویش،آیاکسانی که به غلط می اندیشندوتبلیغ میکنندهمه مزدورومنافع طلب اندیا آدمهای تحصیلکرده وغیروابسته هم میتوانندباشند،آیاهرخبری منطق دارد

محمد برقعی 3 -خبرنادرست وضدخبر،یک کلاغ وچهل کلاغ،نتایج کشتارافغانستان،عراق،لیبی،سوریه ویمن،پیروزی راستهاوضدمهاجران ونژادپرستهادراروپاوآمریکا،آنانکه صدهاصدهابابمب هاکشتارمیکنند وحشی ترند یاآنکه سرمیبرد

محمد برقعی 4 -چگونه میشودکه نفرت وکینه ازحاکمین تبدیل به دشمنی باایران وایرانی وفرهنگ مردمان کشورمان میگردد،ذهنیتهای غبارگرفته،منحرف کردن افکارعام وعمومی باخبرههای معکوس،جاانداختن واژه هاواصطلاحات سیاسی

فریدون مشیری - کوچه

 

بهاره هدایت - پیام به دانشجویان واستادان اتحادیه اروپا ازطرف دفترتحکیم وحدت، بهمین مناسبت محکوم به زندان طویل المدت ،حالا پس ازپایان دوره زندان همچنان دربند رژم ولایت فقیه میباشد وآزادنشده است

فروغ فرخزاد - سروده نگاه کن  ، موسیقی  گروه کامیار

یونس پارسابناب 1 - جهان پرآشوب،که درصداندکی از کشورهادرآن درگیرنیستند،آیاچون گذشته میتوان درباره مشگلات تحلیلی درست داشت یااینکه امروزبه کل جنگل یاکل نظام حاکم جهانی ودرآن چارچوب بایدبرخوردکنیم

یونس پارسابناب 2 - مسئله پناهندگان بی خانمان مهاجر،تلاطم درکشورهای اروپائی ورابطه آنهاباراس نظام که درپیش اینطورنبود،وضعیت اقتصادوآموزش بویژه رشته های پزشکی درکشورهائی ثروتمندچون آمریکا واروپا،

یونس پارسابناب 3 - مقایسه آن باحتی 5 سال پیش،چراهمراهان قدیمی نه تنهااروپائیها بلکه درمنطقه هم بقول خودشان لگدمیزنند،کهولت وفرتوتی وبی ربطی،جنگهای مرئی ونامرئی درآفریقاوآینده هجوم انسانهای فلاکت زده

یونس پارسابناب 4 - آیاآمریکاقادراست جنایات گذشته چون کودتای 28 مردادراکه عواملش مدتهاسرکاربودندوبطورکلی مخفی بودبازهم تکرارکند،طرح اسلام وبیگانه هراسی دراروپا،واکنشهاوعلائم شرم آور،آینده اسنادپاناما

یونس پارسابناب 5 - انتخابات آمریکا،چرامیتوانیم به قولهاوسخنان سندرزاعتمادکنیم ودیگران نه،تفاوت ریاست جمهوری اوباانتخاب هیلری کلینتون،تدکروزیاترامپ دررابطه باایران وبخصوص درباره سیاستهای تجاوزگرانه

یونس پارسابناب 6 - سفرمحرمانه نتانیاهوبه ترکیه ومذاکرات 2 ساعته بااردوغان درباره سرزمینمان،اینان همراه باشاه سلمان،داعش سازان درسایه ناتو،آیااین جهان بسمت بربریت ودرنده خوئی خواهدرفت یا انسانیت وعدالت

امین اله حسین - زندگینامه آهنگسازبزرگ ایرانی باصدای هنرمند ،این گفتگو در بیشتراز40 سال پیش انجام شده است ، همراه با سنفونی باشکوه وماندگار پرسپولیس (خرابه های تخت جمشید)

محمدرضا عالی پیام(هالو) - ترسوها

 

نرگس محمدی  - سخنرانی درمراسم دومین سالگرد شهادت ستاربهشتی

محمد برقعی 1- دنباله بحث ترامپ واحمدی نژاد دوپدیده متضادبایک کارکرد،بیان دوخصوصیت وتفاوت بنیانی جامعه ی ایران وآمریکا،بیشترین طرفداران وهنرآنها،احمدی نژادبه چه نوع زندگی تظاهرمیکردوترامپ به چه نوع

محمد برقعی 2- چگونه است که این دوفردکاملا متضادبایکدیگرقادربه جذب گروه های مشابه یعنی طبقات متوسط پائین وعوام جامعه هایشان میشوند،سمبلهای بدبختی وقدرت که دررویاهای افرادجای میگیرند،رویای آمریکائی،

محمد برقعی 3- توهم خودرهبر جهان بینی درآمریکا وتبلیغ وتحمیل فکرتوسط رسانه های زنجیره ای وفیلمها،وتوهم احساس حقارت درجوامع استبدادزده ،جهل های ناشی ازحاکمیت شاهان وولی فقیه هان محجورین وناقص ها

محمد برقعی 4- مقاله ستیزدوپیروزبرای قبضه قدرت،دونیروی غالب وحاکم،یکی تندروهاومستبدین، دیگری قدری ملایمتروروشنتر،دعوای سی وچندساله،تجلی امروزآنها دردولت روحانی،تندروهابا نیروهای نظامی امنیتی و

محمد برقعی 5- نهادهای کنترل قدرت،نقش اپوزیسیون مستقل ومردمی درون وبرون مرزباهماهنگی تاریخی درراستای بی اثرکردن تجاوزوتوطئه وفتنه بیگانگان وسرکوبگران داخلی،آنهاکه گفتنددخالت بشردوستانه،بهاربغداد

محمد برقعی 6- یامردم ایران مثل مردم مصرغیرت نداشتند،پخش شعارهای اسرائیل ساخته ازامثال صدای آمریکا،آیااین درگیریهابین جناحهاجدی است یاجنگ زرگری،آنان که فکرمیکنندمردم به رژیم رای دادندکه اصلاحات بکند

سیروس بینا - زمزم سرود برای محمد رضا شجریان

هیلا صدیقی - سروده خانه ات رابادبرد

 

بهاره هدایت - پیام به دانشجویان واستادان اتحادیه اروپا ازطرف دفترتحکیم وحدت، بهمین مناسبت محکوم به زندان طویل المدت ،حالا پس ازپایان دوره زندان همچنان دربند رژم ولایت فقیه میباشد وآزادنشده است

یونس پارسابناب 1 - بازهم درجهان پرتلاطم وپرخشونت،کشتارکردها،یمنیها،بحرینیهاوفلسطینیها،توسط شاه سلمان،اردوغان ونتانیاهواین داعش سازان به دستوراربابان،جنگ ارمنستان وجمهوری باصطلاح آذربایجان

یونس پارسابناب 2 - آشوب درمنطقه بزرگ خاورمیانه یا خاورمیانه بزرگ،تفاوت آن با مناطق دیگر،علائم ناتوانی وناکامی غرب به رهبری آمریکادرتغییررژیمها ونشانی آن درسوریه،وضعیت امنیت درکشورهای موردتجاوز

یونس پارسابناب 3 - آیااین آشوب به بربریت یعنی جامعه تهی ازانسانیت منتهی خواهدشدیابه جهانی انسانی وامن ومردمی،تجربه های تاریخی چه میگویند،رسانه های گروهی جاری یاشعبده بازان هیجان آفرین حقیقت گریز

یونس پارسابناب 4 - اپوزیسیونها ورسانه های دروغین،وظیفه رسانه های مستقل ومردمی دراین روزگاران ودررودرروئی بااینهمه فریب ونیرنگ،نقش آمریکادرمدیریت اقتصادجهانی ونظامی،انتخابات آمریکاوچرادرجهان

یونس پارسابناب 5 - اینهمه توجه ،سه کاندیدای درراس وسه نظرگاه دراینباره،مقایسه برنامه های سندرزبافرانکلین روزولت که کدامیک پیشترورفاهی تراست،اگرسندرزنشدبه دنبال چه کسی خواهندرفت که جنایت کمتربکند

یونس پارسابناب 6 - بجای تلاقی تمدنهادرآمریکای لاتین،بسیج وآموزش گانگسترهای سکولارباسبک پرورش تروریستهای جهادی،بسیاربزرگتروعظیم تر،رابطه تدکروزهاوروبیوهادراینباره،نشانه های رشدوآگاهی مردمی

ابوالحسن صبا - زندگی وآثارباصدای استادصبا ، بهمراه قطعه ای از نوازندگی تا رتوسط درویش خان و آواز طاهرزاده

آناهیتا ترکمان - ایران پاک ترین خاک من

 

یونس پارسابناب 1 -دوران پس ازجنگ سرد،امپراطوری آشوب،بحرانهائی که درسراسرجهان وجودآورده اندامروزدیگرچون گذشته محدودنیست وازمرزهایشان گذشته ودامن خودشان را گرفته،حوادث بروکسل پایتخت اروپا

یونس پارسابناب 2 -تروریست باتعریفی وحضوری دگر،میلیونهاپناهنده مهاجرهستی سوخته ازترکیه تامرکزاروپا،آیا این تنهاعلامت رسیدن آشوب به غرب است،چرارسانه های تحت فرمان درتلاش بی خبرنگهداشتن مردمند

یونس پارسابناب 3 - چرانمی گوینددرافغانستان،عراق،لیبی،سوریه ویمن توسط ارباب وعواملشان چه فجایعی شده وچه برسرزن وبچه ومردم بیگناه آنجاآمده ومیاید،چراین پناهجوئی بااین گسترده گی تا 20 سال پیش نبود

یونس پارسابناب 4 -هزینه این تجاوزات بدوش کدامین طبقه جامعه است،هشدارهائی که به این تروریست سازهاسالهای پیش داده شده بود،غرب به رهبری آمریکادرسوریه به دنبال چیست،موقیت امروزاسددرمیان مردم آنجا

یونس پارسابناب 5 - نقش اسرائیل،ترکیه،عربستان وبارزانی درسرکوب کردها،جهانی گرائی یاگلوبالیزاسیون سرمایه بازور،مجازات متخلفین تغییررژیم یاتجزیه،ملت سازی یاتاریخسازی دروغین،دوعلت سفراوبامابه کوبا

یونس پارسابناب 6 - انتخابات آمریکا وتلاطم،3 تحلیل درباره کاندیداها،آیاآمریکابسمت حکومتی فاشیستی یامردمی پیش خواهدرفت یاتوافقی برسرهیلری کلینتون خواهدشد،کاسبکاران این میانه، نشانه ها از رشد درجهان

محمد برقعی 1 - ترامپ واحمدی نژاددوپدیده متضادبایک کارکرد،هردوعوام فریب،دروغگوی بی پرواکه شعارهای توخالی میدهند،مهم اینکه جاذبه های بسیاردرمردم متوسط وروبه پائین دارند،این پرسش که چرااینطوراست

محمد برقعی 2 -چراباتوجه به اینکه احمدی نژادبرفقرتکیه میزندوترامپ برثروت ومیلیونرشدن هردوموردقبول یک مجموعه هستند،آیااینان قادربه درک این جنبه های فرهنگی جامعه هستند،آیاهرکسی میتوانداینکارهارابکند،

محمد برقعی 3 -دگروجه مشترک اینها،چرااین قهرمانان نیرنگ موفق میشوند،توهم قدرقدرت بودن وتوهم ناچیزی،حمله تروریستی دربروکسل،چراوقتی چنین اتفاقات تلخی دراروپارخ میدهداینهمه درراس خبرها قرارمیگیرد

محمد برقعی 4 - وبیتفاوتی درکشتارهزاره ای مردم بیگناه منطقه ،تبلیغات کارساز،ایرانیان زوب شده وکاسه داغترازآش،ده هابرابرکردن اتفاقات اروپادرآمریکا،دمکراسی راستین نهضت ملی ایران والگوئی برای امروزجهان

 

خجسته نوروزباستانی این پیام آوربهاران وسرزندگی ،وچیره گی روشنائی

بر سیاهی، به هم میهنان وتمامی آزادگان جهان شاد و پیروزباد

محمد مصدق - بخشی ازگزارش چگونه ملی شدن صنعت نفت،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلیشان،شاه وکاشانی وبقائی و،دردومین سالروزملی شدن صنعت نفت ایران

پیراحمدآباد،تسلی وسلام - با آوای پویا اخواص،آهنگسازومقدمه مجیددرخشانی ، سروده ها باصدای سراینده مهدی اخوان ثالث

نعمت آزرم  1 - رازماندگاری نوروزاین کهن ترین جشن برجای مانده ازنیاکان نیک کردارمان،نوروزبودکه تاریخ نبود ومبدا آن دریادنگارری های ملی،چرانیاکان ما آموخته بودندکه بازمان  نوشوندوبه افق آینده نگاه کنند

نعمت آزرم  2 - چگونه ممکن است جشن بزرگ طبیعت درفرهنگی که شاد زیستن یکی ازمرتبت های انسانی است والاترین ارزشهارانداشته باشد،مرزهای جغرافیائی برگزاری مراسم نوروزدرجهان،نوروزبزرگ وکوچک

نعمت آزرم 3 - نوروزنامه خیام پربارترین اثرکلاسیک زبان فارسی دراین باره ،خبرورویداددیدارخیام وغزالی،دلبستگیهای اوبه فرهنگ ومعارف ایران،جشن اسفندگان،،جشن های نوروزی ازچه روزهای آغاز میشده

نعمت آزرم 4 - مخالفان کوردل ومتحجرچهارشنبه سوری گذشته ازاینکه فاقدنظرزیباشناسی فروزش شعله آتش اند،نافهمندکه آتش نمادگرماوروشنائی ونماددرگیری باپتیاره ستم باره ظلمت است،جشن آتش ازجشنهای

نعمت آزرم 5 - پیشا نورزی چگونه آمده،جشن بانوان یامردگیران نه مزدگیران،عدم تنش فرهنگی وقتی ادیان ازدل همان فرهنگ جامعه بیرون می آید،نگاه دینی ونگاه ملی،وجوه مشترک بیرونی آئین جدیدبا باورآئینی مردم

نعمت آزرم 6 - اسلام بمفهوم دیانت یاهویت جدید،سهم ایران درگسترش،اعتلاوترویج اسلام ومقایسه آن بامجموع کشورهای عربی دراین رابطه،نگاهی کوتاه به جایگاه نوروزدرشعرفارسی،سروده نوروز روزنو

هما ارژنگی - بامن ازایران بگو

نرگس محمدی  - سخنرانی درمراسم دومین سالگرد شهادت ستاربهشتی

بهاره هدایت - پیام به دانشجویان واستادان اتحادیه اروپا ازطرف دفترتحکیم وحدت، بهمین مناسبت محکوم به زندان طویل المدت ،حالا پس ازپایان دوره زندان همچنان دربند رژم ولایت فقیه میباشد وآزادنشده است

شادباشهای نوروزی

بایادزنده یادان

پرویز ورجاوند

دانش معتمدی

 

ادیب برومند            - تهران

محمد برقعی

یونس پارسابناب

محمدعلی دادخواه     - تهران

جمال درودی         - تهران

عیسی خان حاتمی - تهران

خسرو سیف        - تهران

نورالدین غروی

علی اصغرحاچ سیدجوادی 1 -انتخابات مجلس خبرگان وشورای اسلامی،چراوچگونه بودکه مردم ایران باتوجه به نبود تمامی امکانات مدنی واجتماعی،ایجادموانع وبرخوردهای مستبدانه،مخالف خوانی اکثریتی درخارج کشور

علی اصغرحاچ سیدجوادی 2 -دراین انتخابات شرکت کردندوطرحی که داشتند رابه پیش بردند،اصل انتخابات واینکه مردم به آن چگونه مینگرند،هرچندکه اززمان رضاشاه تاامروزغیراززمان مصدق همواره باتقلب همراه بوده

علی اصغرحاچ سیدجوادی 3 -خمینی وشیخ فضل الله،صدمات ووزیانهای ناشی ازدروغوگیها،فسادها،آلودگی وغارتها،اوضاع بشدت بدوبحرانی،بی اثری سرکوبها،ناچارایها وناتوانائیها،به بن بست رسیدن،عقب نشینی استبداد

علی اصغرحاچ سیدجوادی 4 -مقایسه امروزباسالهای 1354-55 دررابطه بادونامه اخطارآمیزایشان به شاه،مردم ایران باتوجه به نتایج انقلاب وشرایط موجود ودیدن اوضاع نکبت بارهمسایگان،براندازی میخواهند یااصلاحات

 

لحظه تحویل سال 1395 خورشیدی ، بوقت تهران

ساعت 8 و12 ثانیه صبح یکشنبه اول فروردین برابر 20 مارچ 2016

سانفرانسیسکو: ساعت 9 و30 و12 ثانیه بعدازظهرشنبه 19 مارچ 2016

San Francisco: Saturday. March 19, 2016, 09:30:12 PM*

محمد مصدق - بخشی ازگزارش درباره لوایح قانونی واختیارات شش ماهه ازمجلس ،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلیشان،شاه وکاشانی وبقائی واجامر

مهدی اخوان ثالث - سروده تسلی وسلام ، برای پیرمحمد احمدآبادِی ، به دکترمحمدمصدق شیربسته به زنجیر ، باصدای شاعروشرح احوال وحال آنزمان وروزگاران

نرگس محمدی  - سخنرانی درمراسم دومین سالگرد شهادت ستاربهشتی

حسین شاه حسینی 1-تهران،چگونه برخورد مقامهای دولتی وامنیتی دررابطه بامخالفت برای اجازه برگزاری مراسم بزرگداشت سالروزدرگذشت دکترمحمد مصدق،این بزرگ انسان آزاده وصلحدوست،عدالتجوی واستقلال طلب

حسین شاه حسینی  2-چرائی همچنان پویائی وبرجائی ورهگشائی راه مصدق،چرااین پیکرامانت گذاشته درپس 62 سال از کودتای خائنانه شاهی وعلمای فاسددرزندان وتبعیداست،چه دستهائی درکاراست،اختلالهادراین گفتگو

یونس پارسابناب 1 - بازهم درجهان پرازتلاطم وخونبارودرهم ریخته،خاورمیانه پرآشوب ترین منطقه جهان،چراخبرهاو رویدادها جهانی وبین المللی اند،هرچه موردتوجه وتفسیروبررسی قرارگرفتن انتخابات اخیرآمریکااز

یونس پارسابناب 2 - دیدگاه صاحبنظران ومردم ،چراین انتخابات اینهمه غیرمترقبه وبی نظیراست،امپراطوری آشوب چراوازچه زمانی به وجودآمد،منابع ومصالح ملی که میگویندمربوط به ملت است یابه انحصارات پنجگانه

یونس پارسابناب 3 - تفاوت بحرانهای کنترل شده ی گذشته ازکودتای 28 مرداد،باامروز وآثاروعواقب آن دراین روزگاران که دامن خودشان راهم گرفته،چرابحرانهای امروزغیرقابل کنترل هستند،بالقوه فاشیست بودن کاندیدا

یونس پارسابناب 4 - چگونگی بقدرت رسیدن فاشیستها درتاریخ معاصر،شباهتهای عملکردهیتلرباترامپ،چگونه افرادی ازاوحمایت میکنند،مالیات پرداختی اوبااین همه ثروت،هیلری کلینتون وبنوعی دیگربیان سخنان سندرز

یونس پارسابناب 5 - آیااوبه آنها باورمنداست،قرارمدارهای اوباپسران قذافی،گفته های انتخاباتی سندرزوپایبندی به آنهاباتوجه به سوابق مبارزاتی اش،چرانسل اولیهای سیاهان به کلینتون ونسل دومیها به سندرز رای دادند

یونس پارسابناب 6 - سه نظریه دررابطه با انتخابات اخیرآمریکاودررابطه باانتخاب کاندیداها،فاجعه داعش،جنگهای نیابتی،کردکشی اردوغان،بمباران یمن وسرکوب مردم بحرین توسطشاه سلمان،جنایات اسرائیل درفلسطین

نورالدین غروی 1 - سالروزهای درگذشت دکترمحمد مصدق درتبعیدگاه احمدآبادوپس از3 سال زندان انفرادی،چرا وچگونه است پس از62 سال که نام اواسم مبادابوده اینچنین درمیان فرهیختگان ایران وجهان وبویژه جوانان

نورالدین غروی 2 -  جایگاه والائی هرروزبیشتردارد،انتخابات یانمایش انتخابات مجلسهای خبرگان وشورای اسلامی ایران،آیامردم درانتخابات شرکت کردندیانه واگرکردندچرا،شعارهاوخبرهادرباره شرکت یاعدم یادرصدها

نورالدین غروی 3 - رسانه های معتبرغربی چه نوشتند،شرکت وسیع چندهزارنفری کاندیداها،حذف فله ای حساب وکتاب شده،شعارهای پس ازآن،مردم ایران شاهد وناظرچه فجایع وجنایاتی درهمسایگی وکشورهای منطقه اند

نورالدین غروی 4 - پناهجویان ورفتارتحقیروتوهین آمیزدرپشت سیمهای خارداریاپناهگاهای جنگلی کشورهای متمدنی که این بلاهارابه سرشان آورده اند،خاطرات تلختردوران 8 ساله نکبت،نبودهرگونه تشکیلات وامکانات

نورالدین غروی 5 - مقایسه افکارعمومی مردم ایران بادیگرکشورهاوبویژه آمریکادرشرایط امروز،ملت ایران درمیان استبدادولایت فقیه وتجاوزبیگانه،تشخیص درست باتوجه به تجربه و درک وفهم وجدان عمومی تاریخی،

نورالدین غروی 6 - آسیب وخطرزدائی،اجماع شگفت انگیز زجرکشیده گان،مادران واعضاخانواده های شهداوفعالین،نکته مهم ردونفی کسان درجه اول موردتائیدرژیم،فرمانهای اپوزیسیون متفرق ورشکسته باتوهم رهبری

 

محمدرضا عالی پیام(هالو) - من دارم میرم اوین

بهاره هدایت - پیام به دانشجویان واستادان اتحادیه اروپا ازطرف دفترتحکیم وحدت، بهمین مناسبت محکوم به زندان طویل المدت ،حالا پس ازپایان دوره زندان همچنان دربند رژم ولایت فقیه میباشد وآزادنشده است

محمد برقعی 1 - مقاله شطرنچ انتخابات ، نه به «مثلث جیم » ، چرااکثریت مردم درایران مایل به شرکت درانتخابات باهمین حداقل های موجودهستند،تفاوت های آنها با خارج کشوری هاوچرا،نتایج بررسی ها در171 کشور

محمد برقعی 2 - درباره تحریمهای انتخاباتی،باصطلاح منافع ملی کوته بینانه وشعارهای محدودآن،تغییرشعار دادن تندروهای رژیم براثرفشارهای مردمی،آیارژیم مجبوربه تقلب خواهدشد یااقدام به برهم زدن بازی خواهدکرد

محمد برقعی 3 - تحریم یک عمل مثبت است یامنفی،بحثها وتحلیل هادررابطه بااین نمایش های انتخاباتی،چراخامنه ای درآغازخواستارانتخابات پرشورشد وسپس مجبورگردیدحرفهائی بزند که درتاریخ بی سابقه است

محمد برقعی 4 - چرااین ادای انتخابات بی رونق مجلس خبرگان دراین دوره مهم شده است،آیااین بارصحبت برسرجانشینی است،آیاممکن است فرزندجای پدررابگیرد،چه کسانی فرمان حضوریاعدم آن را رهبرانه میدهند

محمد برقعی 5 -  مفهوم دمکراسی وآزاداندیشی،نتایج شرکت یاعدم شرکت باتوجه به شرایط امروزایران ومنطقه وجهان،تحریم کنندگان غیرسرسپرده آیابرای پس ازتحریم برنامه هائی واقعی وبدورازخیالپردازی دارند

محمد برقعی 6 -  مفهوم دمکراسی وآزاداندیشی،نتایج شرکت یاعدم شرکت باتوجه به شرایط امروزایران ومنطقه وجهان،تحریم کنندگان غیرسرسپرده آیابرای پس ازتحریم برنامه هائی واقعی وبدورازخیالپردازی دارند

یونس پارسابناب 1 - بازهم دراین جهان پرآشوب وخونبارکه همه روزه شاهدجنگ وتجاوزوبیعدالتی هستیم،مشگلات سخت وفاجعه بارهمچون داعش باحمایت آشکارعوامل غرب درمنطقه،مانندترکیه،عربستان وشیخ نشینها،

یونس پارسابناب 2 - بی خبری ازسرکوب وکشتارمردم بیگناه بحرین ویمن،قتل وشکنجه فلسطینیها توسط اسرائیل،گسترده ترین آشوبهابرای اولین باردرتاریخ که درجای خودثابت نیست ونیمه دیگرآن گریبان غرب راگرفته

یونس پارسابناب 3 - اختلاف سران اروپادررابطه باپناهجویان بی خانمان وتقسیم آنان به سه جبهه،چرااردوغان میخواهد نیروبه سوریه بفرستد،نظریه هادرباره ترورهای ترکیه واینهمه جنایت درموردکردهای سوریه

یونس پارسابناب 4 - پروژه تئوری تلاقی تمدنها،خارجی ستیزی واسلام هراسی،تشکیلات منظم بی نام حدود40 درصدی جوانان مستقل وروشن اندیشی که به نظام رای نمیدادنددرکنارسندرز،فعالیتهای آگاهانه وشبانه روزی،

یونس پارسابناب 5 - بینظیری تلاشهای این جمع درعدم دریافت کمکهای مالی ازصاحبان قدرت،آیااین نظام میتواندسندرزرابپذیرد،کودتای قضائی علیه ال گور دررقابت باجورج بوش،رسانه های وابسته جاری واطلاع رسانی

یونس پارسابناب 6 - پاسخ سندرزبه این پرسش که وقتی رئیس جمهوری میشویددربرابرمخالفت اکثریت دومجلس وحتی دمکراتهاچه خواهیدکرد،نشانگرعمق آگاهی اوبه تاریخ ویادآوردسمبلیک نهضت ملی مردم ایران است

آناهیتا ترکمان - ایران پاک ترین خاک من

 

روح اله خمینی - سخنرانی درچندماهی پس ازانقلاب ودرعصرطلائی امام، بی تابی وپشیمانی ازکمی کشتارودرو کردن مخالفین ازسوی ولی امر وفقیه

نرگس محمدی  - سخنرانی درمراسم دومین سالگرد شهادت ستاربهشتی

هیلا صدیقی - سروده خانه ات رابادبرد

یونس پارسابناب 1 - سالروزهای پیروزی انقلاب شکوهمندوهمگانی بهمن 57 ملت ایران،آیااین انقلاب بودیانه،اگربودچرابایدانقلاب میشد،چرااین انقلاب به غایت صلح آمیزومدنی به چنین سرنوشت ناکام وفلاکتباردچارشد،

یونس پارسابناب 2 - خشونتهاازچه زمان وتوسط چه گروههاآغازشد،آیاانقلاب رابانتیجه آن می سنجند،آیاباید همچنان درهمان شرایط دیکتاتوری حقارتبارووابسته ی شاه وکاشانی بادستورآمریکاوانگلیس ساخته میماندیم

یونس پارسابناب 3 - دستاوردهای این انقلاب،آیااین انقلاب توسط شخص یااشخاص ویا بیگانگان شکل گرفت،چه زمانی نیروهای بیگانه درآن دخالت کردند،انقلاب رامردم یک کشورمیکنندیاباصطلاح روشنفکران پشت میز

یونس پارسابناب 4 -سه انقلاب خشونت گریزودوتضادبادیکتاتوری ووابستگی، انتخابات آمریکا،دوطرزفکرفاشیستی وانسانی تردرراس آن،برنی سندرزبرگزیده جوانان وروشنفکران،بیگانگی جوانان آمریکاچون ایرانیان

یونس پارسابناب 5 - نسبت به رژیم،نظریه ها درباره موانع برسرراه سندرز،بایک سوم هزینه های جنگ آمریکاچه خدمات ضروری رفاهی میتوان انجام داد،آیاترکیه وعربستان بفرمان ارباب به سوریه تجاوزخواهندکرد

یونس پارسابناب 6 - پیشینه اردوغان وداود اوغلی درفعالیتهای سیاسی ومذهبی  باااخوان المسلمین ،دشمنی آنها باحکومتهای سکولارمنطقهُ،ماموریت نواب صفوی،آیا نباید نگران جنگ سوم جهانی ازنوع اتمی آن باشیم

نورالدین غروی 1 - اعلام آمادگی عربستان برای اعزام نیروبه سوریه واستقبال آمریکا،طرح حمله ترکیه به سوریه به بهانه حمله به کردها،آیاعربستان وترکیه قصددارندداعش ودیگرتروریستهارابدستورآمریکابصورت

نورالدین غروی 2 - نیروهای رسمی ارتش خود درسوریه محافظت ونگهداری کنند،حساس ترین لحظات بحران سوریه وروزنه هائی ازامید،طرح حمله به 7 کشورازجمله ایران وسوریه چندروزپس از11 سپتامبر،

نورالدین غروی 3 - چرا اسدبایدبرود،چه برسربهارعربی آمد،عربستان وقطربازیگران اصلی کشتاریمن ولیبی وسوریه،رسالت آسمانی وقوم برگزیده برای رهبری جهان،شرایط نوین،تاکیدهمگونه بربازدارندگی چین

نورالدین غروی 4- چه ارتباطی بین رخدادهای استان حلب سوریه وقطع کنفرانس ژنواست،ده ها میلیاددلارهزینه عربستان برای توسعه دکترین وهابیتُ این ایده مخرب وضدانسانی اسلامی،بالکانیزه ورابطه آن باایران

نورالدین غروی 5 - وضعیت اسفناک پناهجویان،آیاسناریوی تازه ای برای آنهادراروپادرحال تهیه است،رفتارفاجعه بار وبشدت نژادپرستانه بامردمی که هست ونیست شان توسط همین حاکمین به خاک وخون کشیده شده

نورالدین غروی 6 - یک آمارفقط ناپدیدشدن تاده هزارکودک،تفاوت اردوگاه دراردن بااردوگاه جنگل کاله فرانسه،آمارهادرباره تجاوزبه زنان درغرب وآمریکاومقایسه آن باکشورهای آفریقائی وآسیائی درسالهای پیشین

 

نعمت آزرم - سروده سده

مهدی میراشرافی - گزارش خبر شوم به انجام رسیدن کودتای ننگین وخیانت بار28 مردادازرادیووبهمراه شمس قنات آبادی ازمجمع مسلمانان مجاهد

محمد رضا پهلوی - صدای انقلاب راشنید،قول میدهد ومتعهدمیشودکه دیگرفشارواختناق ،سازش نامقدس فسادمالی وسیاسی ،بی قانوی وظلم تکرار نشود

روح اله خمینی - هیچی درهواپیما باترجمه صادق قطب زاده وبخشهائی ازسخنرانی دربهشت زهرادرباره حق تعیین سرنوشت،مرفه کردن زندگی معنوی جداازمسکن سازی ومجانی کردن آب وبرق واتوبوس و..

محمدرضا عالی پیام(هالو) - من دارم میرم اوین

بهاره هدایت - پیام به دانشجویان واستادان اتحادیه اروپا ازطرف دفترتحکیم وحدت، بهمین مناسبت محکوم به زندان طویل المدت ،حالا پس ازپایان دوره زندان همچنان دربند رژم ولایت فقیه میباشد وآزادنشده است

یونس پارسابناب 1 - بازهم دراین جهان پرازآشوب ومتلاطم وپرازخشونت،نتیجه توافق 5+1 باایران واثرآن درکمرنگ  کردن شعله جنگ وخونریزی درایران وآینده منطقه،درراستای خواست ملی مردم ایران برای دوری از

یونس پارسابناب 2 - تجاوزوفجایع ناشی چون دیگرکشورها،جنگ درجهان آیابسود مردم زحمتکش ودردآشنای جوامع است یا درراستای بهره وری ومنافع طلبی زورمداران وحکومتگران برای دستیابی هرچه بیشتربقدرت

یونس پارسابناب 3 - تعدادخودکشیهادرمیان نظامیان آمریکا،گریزبشریت ازجنگ سردوواردکردن آنهابه جنگهای گرم مخفی وآشکار،چراسه کشوراسرائیل،ترکیه وعربستان لکدپراکنی میکنند،رقابتهای روسیه وآمریکا

یونس پارسابناب 4 - آیاآمریکامیخواهدبنوعی باایران دوستی کند،اسلام ستیزی واسلام هراسی،ایجادتنش و وخونریزی بانام جنگ بین شیعه وسنی،چرااین جنگهااین دوسه دهه ایجادشده،آیاشاه اسماعیل ایران راشیعه کرد

یونس پارسابناب 5 - یابارسمی  کردن شیعه برابرامپراطوری خلیفه المسلمین عثمانی برای حفظ استقلال ایران ایستاد،پست مدرنهای ایرانی وآمریکائی  برروی خط تلاقی تمدنها،غرب خواهان تسلط برخاورمیانه است

یونس پارسابناب 6 - نقش رسانه های تحت فرمان زنجیره ای مخدرزاوتحمیقی وفکرسازکه قادرندمخالفان خودرانابودوموافقانشان راقهرمان سازند،مسئولیت مابرای اطلاع رسانی وپخش خبرهای پس پرده ونتایج آن،

امین اله حسین  - زندگینامه آهنگسازبزرگ ایرانی باصدای هنرمند ،این گفتگو در بیشتراز35 سال پیش انجام شده است ،  همراه با کامل سنفونی باشکوه پرسپولیس

 

نرگس محمدی  - سخنرانی درمراسم دومین سالگرد شهادت ستاربهشتی

نورالدین غروی 1 - چهان بحرانی خطرناک وخونبارباسیستم اخلاقی افتاده درقهقرا،ورشکسته ودربدترین دورانها،خاورمیانه پراغتشاش ترین ،کشتارکودکان وزنان،ویرانی بیمارستانهاوشهرهای یمن توسط عربستان

نورالدین غروی 2 - حمله ترکیه به مناطق کردنشین باحکومت نظامی 24 ساعته،محاصره چندین ده هزارنفربمدت یکماه بدون آب وغذا،تکرارفاجعه سوریه ودیگرجنایتهای خوفناک،این چه نظام اخلاقی نکتبارحاکم است و

نورالدین غروی 3 - چرا اعتراضی براینهمه بیداد برنمیخیزد،آیاموج گلوبالیزاسیون بدانگونه که میگفتندباعث رفاه وآسایش بخشهای عقب مانده گردیدیاگلوبالیزه جهل وفقروستم و بهانه ای برای فروش کالاهای کمپانیها

نورالدین غروی 4 - توسعه قدرقدرتی امپراطوری رسانه ای وهالیودباپخش ضداطلاعات شبانه روزی،دمکراسی که میتوان باپول خرید،چرا مردمی درانتخاباتی شبیه انتخاب احمدی نژادشرکت میکنندوساندیس هم نمیگیرند

نورالدین غروی 5 - جامعه جهانی یعنی چه،نشانه های ازآگاهی وبینش مردمی،مدعیان روشنفکری وفاکس نیوزهای وطنی،دکترین وهابی،حرفهای بارزانی  پس ازدیدارباشاه سلمان واردوغان همگونی آن باشعارهای داعش

نورالدین غروی 6 - فعال کردن پان ترکیستها،شرایط وخبرهای ایران،تشویش ودلنگرانی  به وضعیت امروزوآینده،سفررئیس جمهورچین به ایران وپیشنهادهائی،انتخابات آمریکاوروحیه مشترک کاندیداهاغیرازیکنفر

هیلا صدیقی - سروده خانه ات رابادبرد

شهریار - سروده تاریخ ایران

 

محمد مصدق - بخشی ازگزارش چگونه ملی شدن صنعت نفت،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلیشان،شاه وکاشانی وبقائی و،دردومین سالروزملی شدن صنعت نفت ایران

مهدی میراشرافی - گزارش خبر شوم به انجام رسیدن کودتای ننگین وخیانت بار28 مردادازرادیووبهمراه شمس قنات آبادی ازمجمع مسلمانان مجاهد

محمدرضا پهلوی - صدای انقلاب راشنید

روح اله خمینی  - بخشهائی ازسخنان درپاریس درباره حقوق بشر وچگونه حکومت اسلامی برقرارخواهدشدکه بعدها گفت خدعه کرده

حسین شاه حسینی 1-تهران،دررابطه باسالروزقتل یامرگ مشکوک جهان پهلوان غلامرضاتختی،اونشان دادکه ورزش یکی ازشاخه های فرهنگ پرافتخارایرانیست ،باورمندبه نهضت ملی ایران به رهبری دکترمصدق

حسین شاه حسینی 2-تهران،دررابطه باسالروزقتل یامرگ مشکوک جهان پهلوان غلامرضاتختی،اونشان دادکه ورزش یکی ازشاخه های فرهنگ پرافتخارایرانیست ،باورمندبه نهضت ملی ایران به رهبری دکترمصدق

محمد برقعی 1 - چراوچگونه عواملی باعث شده که عربستان دست به چنین دیوانگیها  میزند،آیااینگونه شرارتهاآگاهانه است یاناآگاهانه،چه تفاوتی سلمان بادیگرشاهان پیشین عربستان ساخته لورنس انگلیسی دارد،

محمد برقعی 2 - دومسئله داخلی وخارجی که عربستان باآن روبرواست،سه عامل قدرت عربستان چه بوده وامروزچگونه است،تضا دایدئولوژی باسرسپردگی ووابستگی به غرب،درصدازدواج بین شیعه وسنی درعراق،

محمد برقعی 3 - بوجودآوردن جنگ بین شیعه وسنی،دستگیری دوانگلیسی دراین رابطه،چگونگه برخوردنیروهای نظامی انگلیس برای فرارآنها،به خطرافتادن امنیت غرب،احتیاج اروپابه نیروی جوان ومشگل تروریست

محمد برقعی 4 - ساخت ذهنیت وهویت افراطی همگانی درعربستان،نامحترم بودن عربستان ازنظرمردم غرب،تفاوت دیدگاه های مردمی درجهان نسبت به ایران وعربستان ازمنظرهنری ،اجتماعی ،فرهنگی و تاریخی

محمد برقعی 5 - وضعیت امروز تجاوزعربستان به یمن باتوجه به شعارهاوتوهم هائی که برای حمله به آنجاداشته اند،همینطوردرسوریه وائتلاف کذائی که تشکیل داده اند،عربستان تنهاراه  خودرادرچه روشی می بیند

محمد برقعی 6 - آیاآنهابرای بقاخودراهی غیرازایجادآشوب می شناسند،تاثیراین رخدادهادرشرایط ورویدادهای حکومتی ودولتی وداخلی امروزایران، انتخابات ریاست جمهوری درپیش روی آمریکاوسقوط غیرقابل باور

محمد برقعی 7 - شعارهای کاندیداهاوشباهتهای آن بامطالب فاشیستی داعشی ها،نکته مهمتردست زدن هاوتائیدکردنها،اسلام ستیزی واسلام هراسی،چرادونالدترامپ باسخنان سخیف درراس کاندیداهای جمهوری خواه است

محمد برقعی 8 - چراآمریکابه این مرزرسیده،شناخت وآشکارشدن دروغ هاودزدی ها وتضادها،ریزش بنیادی ساختاراعتمادی،آیانهادهاوارزشها درغرب نهادینه شده اند،؛اگرغرب مهارنشود،جهان اخلاقمندوراستین بشری

نعمت آزرم 1 - خاطراتی اززنده یاد غلامرضا تختی و سروده مرثیه ای برای جهان پهلوان  بمناسبت سالروز قتل ،یا مرگ مشکوک

نعمت آزرم 2 - خاطراتی اززنده یاد غلامرضا تختی و سروده مرثیه ای برای جهان پهلوان  بمناسبت سالروز قتل ،یا مرگ مشکوک

محمدرضا عالی پیام(هالو) - من دارم میرم اوین

بهاره هدایت - پیام به دانشجویان واستادان اتحادیه اروپا ازطرف دفترتحکیم وحدت، بهمین مناسبت محکوم به زندان طویل المدت ،حالا پس ازپایان دوره زندان همچنان دربند رژم ولایت فقیه میباشد وآزادنشده است

 

نرگس محمدی  - سخنرانی درمراسم دومین سالگرد شهادت ستاربهشتی

یونس پارسابناب 1- سه رویدادو واقعه مهم سال 2015،جریان گسترش اندیشه وعملکردسیاستهای تئوری تلاقی تمدنها،وتداوم آن امروز بااعدام شیخ نمرباقرالنمرمرجع تقلیدشیعیان عربستان بهمراه 46 نفرازهمراهان

یونس پارسابناب 2 - آیادولتهای وابسته وسرسپرده مثل عربستان بدون اچازه اربابان دست به چنین جنایاتی میزنند،اسلام هراسی درجهان بویژه دراروپاوآمریکا،چرااسدبایدبرود امادوستان دیکتاتورمطیع همچنان بمانند

یونس پارسابناب 3 - آیاغرب به رهبری آمریکاباتوجه به عوامل زنجیری اش چون عربستان و ترکیه واسرائیل،با اعمال وحشیانه ودیوانه واردرپی جنگ جهانی سوم است،علائم ناکامیهای آمریکاوپی آمدهای احتمالی آن

یونس پارسابناب 4 - سه منبع بزرگ تغذیه ونشخوارداعش غیرازآمریکاوحاکمیتهای زیرفرمان،نقش رسانه های تحت فرمان غرب درناآگاه نگه داشتن ملتها،مسئولیت ووظیفه مابرای بازداری ازسقوط جهان به بربریت

محمد برقعی 1- نگاهی دیگرازدرون به داعش وچگونه ساختارباوری آنها،دهنیت تلقین شده،چراباتوجه به همگونی ظاهری باالقاعده درهمه جادرگیری دارندوبه روی هم اسلحه میکشند،وجوه مشترک وتفاوتهادرکجاست،

محمد برقعی 2-چراداعش جاذبه جذب نیروهای خارجی داردالقاعده ندارد،مسئله واصل خلافت،اطاعت واهمیت حفظ نظام،حدیثی درباره خلافت دائمی قریش،اصطلاح باغی اززمان حکومت خمینی باچه مفهومی مطرح شد

محمد برقعی 3-چراداعش جاذبه جذب نیروهای خارجی داردالقاعده ندارد،مسئله واصل خلافت،اطاعت واهمیت حفظ نظام،حدیثی درباره خلافت دائمی قریش،اصطلاح باغی اززمان حکومت خمینی باچه مفهومی مطرح شد

محمد برقعی 4-چراداعش جاذبه جذب نیروهای خارجی داردالقاعده ندارد،مسئله واصل خلافت،اطاعت واهمیت حفظ نظام،حدیثی درباره خلافت دائمی قریش،اصطلاح باغی اززمان حکومت خمینی باچه مفهومی مطرح شد

محمد برقعی 5-چراداعش جاذبه جذب نیروهای خارجی داردالقاعده ندارد،مسئله واصل خلافت،اطاعت واهمیت حفظ نظام،حدیثی درباره خلافت دائمی قریش،اصطلاح باغی اززمان حکومت خمینی باچه مفهومی مطرح شد

سیروس بینا 1 - سخنرانی دراتحادچپ ایرانیان واشنگتن باعنوان تغییردرموازنه ی قدرت درجهان وخاورمیانه،بحث ارگانیک قدرت درچارچوب روابط اجتماعی سیاسی اقتصادی،مسائل مربوطه به ظهورداعش

سیروس بینا 2 - سخنرانی دراتحادچپ ایرانیان واشنگتن باعنوان تغییردرموازنه ی قدرت درجهان وخاورمیانه،بحث ارگانیک قدرت درچارچوب روابط اجتماعی سیاسی اقتصادی،مسائل مربوطه به ظهورداعش

سیروس بینا 3 - سخنرانی دراتحادچپ ایرانیان واشنگتن باعنوان تغییردرموازنه ی قدرت درجهان وخاورمیانه،بحث ارگانیک قدرت درچارچوب روابط اجتماعی سیاسی اقتصادی،مسائل مربوطه به ظهورداعش

سیروس بینا 4 - سخنرانی دراتحادچپ ایرانیان واشنگتن باعنوان تغییردرموازنه ی قدرت درجهان وخاورمیانه،بحث ارگانیک قدرت درچارچوب روابط اجتماعی سیاسی اقتصادی،مسائل مربوطه به ظهورداعش

شهریار - سروده تاریخ ایران

 

زادروزتولدعیسی مسیح پیام آورصلح ودوستی وسال نومیلادی برصلح طلبان جهان بویژه هم میهنان مسیحی شادباد

On this, the birthday of a prophet of peace and friendship, we wish Christians

all over the world, especially Christian Iranians, a Merry Christmas and a Happy New Year

هما ارژنگی - یلدا

محمدرضا عالی پیام(هالو) - من دارم میرم اوین

بهاره هدایت - پیام به دانشجویان واستادان اتحادیه اروپا ازطرف دفترتحکیم وحدت، بهمین مناسبت محکوم به زندان طویل المدت ،حالا پس ازپایان دوره زندان همچنان دربند رژم ولایت فقیه میباشد وآزادنشده است

نعمت آزرم 1 - یلدا به معنای واژگانی،فلسفه یلدابابرداشت ملی وجایگاهش درفرهنگ کهن ایران،تولدخورشیدنمادومظهرمیتراایزدمهربنابرباورداشتهای ایرانیان پیش از زرتشت،اصل شادمانه زیستن وشادکردن انسان

نعمت آزرم 2 - زندگی درشادمانی معنی پیدامیکندیادرعزاداری وسوگ نشینی ونوحه خوانی،ویژه گیهای مردمی جشنهاوآئین های ملی،ناگزیری آن به گوهردربزرگداشتهای فراطبقاتی،فرهنگ به چه معنائی مفهوم دارد و

نعمت آزرم 3 - جایگاه دادودهش همراه باتلاش برای آبادانی جهان وگریزانی ازهرگونه رنگ وبوی نژادپرستی،تشویق وترغیب هزارباره انسانها به نیکوکاری ونیکی درشاهنامه فردوسی ،فرهنگنامه بزرگ ایران

نعمت آزرم 4 -شایستگی وماندگاری این جشنهاوآئین هاکه همه درپیوندباکاروکوشش هستی پیداکرده اند،ایران پل بزرگ وشکوهمندتاریخ اگرچه وقتهائی هم چون امروز داشته،نود ونه درصدجنگهادرشاهنامه دفاعی است

نعمت آزرم 5 -تلفیق وهمخوانی تولدعیسی مسیح در25 دسامبربازادروز میترا،میلادمهرنجات دهنده،برگزاری این جشن درحوضه فرهنگی ایرانشهری،شب چله یاشب چراغ،میوه هاوخوراکیها،سروده یلدا اهدابه هم میهنان

یونس پارسابناب 1 - رابطه انسان باطبیعت،امضاقراردادکنفرانس پاریس درباره دگردیسی اقلیمی آب وهوا یا بلای بزرگ تغییردرمحیط زیست باحضور200 رهبرونماینده این کشورها،چقدراین مسئولین قادریا پایبندبه

یونس پارسابناب 2 - انجام تعهدات این معاهده خواهندبودیا همچون بسیاری از لوایح مصوبه سازمان ملل بدست فراموشی سپرده خواهدشد،انتخابات ریاست جمهوری درپیش روی آمریکا ،شعارهاومناظره های کاندیداها

یونس پارسابناب 3 -بحث خصوصی کردن بیمه های اجتماعی،آیاتفاوتهای اساسی  بین کاندیداها غیراز یک نفروجوددارد،آیامردم آمریکامتوجه این همگونی خواهندشد،تبلیغات وسیع بمناسبت مطرح کردن کاندیدای جنجالی

یونس پارسابناب 4 -ماده مخدر شبانه روزی وهمه جائی رسانه های گروهی زنجیره ای،دوزخی های زمین یا طبقه متوسطی که بیش ازهمه کشورها مالیات میدهند وآن هزینه جنگها میشود،نابرابری معیشتی بدتراز دوران

یونس پارسابناب 5 -امپراطوری رم،اسلام هراسی یکی ازمهمترین سیاستهای کاندیداها واثرآن برمردم باتوجه به سابقه وحشت ازکمونیست هراسی،آیاغرب قادرخواهدبودچون گذشته که در26 کشوردمکراتیک جهان

یونس پارسابناب 6 - کودتاکرده بود بازهم آنراتکرارکند،دروغهاوبازیهای سیاسی حاکم برجهان،درچنین شرایط آشفته جهانی وظیفه رسانه های اپوزیسیون راستین ونیروهای مستقل وآزادیخواه برای برون شدچیست

شهریار - سروده تاریخ ایران

 

عزت الملوک طاهری - یاری خواهی مادررنج دیده ودلنگران محمدعلی طاهری دگراندیشی که پس دوران طولانی زندان به اعدام دربیدادگاه رژیم ولایت مطلقه فقیه محکوم شده

نرگس محمدی  - سخنرانی درمراسم دومین سالگرد شهادت ستاربهشتی

نورالدین غروی 1 -روزهای آغازینی ازدورانی تازه،تفاوتهای فجایع امروزباروزهای پیشین،کتاب قطورسوابق جنگی غرب چه بایکدیگرویابادیگرکشورهای جهان،بمباران نفتکشهای داعش وحمله ترکیه به جنگنده روسی

نورالدین غروی 2 - که باآنهادرحال جنگ بود،چه پرسشی مطرح میشود؟واکنش روسیه،افشاگریهادرباره رابطه وهمکاریهای اردوغان وخانواده اش،داعش سی هزارنفری وائتلاف 65 کشورباعظیمترین قدرت نظامی مالی

نورالدین غروی 3 - پاسخ به این پرسش که آیااین ائتلافی برای نابودی داعش است یا بازی دیگری،وضعیت سهام کارخانه های اسلحه سازی،مراکزسربازگیری داعش،دستگیری 2 ژنرال وعده ای نظامی وشخصی درترکیه

نورالدین غروی 4 - چراسرماررابایددرریاض کوبید،چراپس از11 سپتامبربه جای حمله به عربستان به عراق تجاوزشد،متجاوزین به خاک سوریه چون آمریکا،فرانسه،انگلیس ودیگریاران برای چیست،اگراین رسم شوم

نورالدین غروی 5 - برجهان حاکم شودآنوقت درچه بربریتی بایدزندگی کنیم،مسعودبارزانی دیکتاتوراقلیم،یاراردوغان ودست دردست سلمان شاه عربستان درمرکزفرماندهی ضدشیعه بدون موافقت دولت عراق چه میخواهد

نورالدین غروی 6 - اردوغان کردهای ترکیه وسوریه رامیکشدامابا بارزانی روابط صمیمانه داردوچرا،نمایش سوگواری درپاریس بی توجه به جنایات تروریستی دیگر،اسلام هراسی،نشانه هاوآثارتحولات اجتماعی ومردمی

غزلیات حافظ  - باصدای احمد شاملو، آهنگ فریدون شهبازیان

هالو ( عالی پیام ) - حواله به دیکتاتورها

 

محمدرضا عالی پیام(هالو) - من دارم میرم اوین

بهاره هدایت - پیام به دانشجویان واستادان اتحادیه اروپا ازطرف دفترتحکیم وحدت، بهمین مناسبت محکوم به زندان طویل المدت ،حالا پس ازپایان دوره زندان همچنان دربند رژم ولایت فقیه میباشد وآزادنشده است

یونس پارسابناب 1 - وقایع سلسله وارتروریستی توسط داعش درچندهفته اخیروسرنگونی جنگنده روسی بدستوراردوغان که برای نبردباداعش ماموریت داشت،نحوه خبروآگاهی رسانی رسانه های زنجیره ای ونقش آنان

یونس پارسابناب 2 - درگمراهی وبی اطلاعی مردم ازحقایق، داعش یک جنبش است یایک گروه تروریسی یا یک دولت فاشیستی تروریستی ؟مشخصات یک دولت رسمی ،داعش برای اجرای چه برنامه هائی ساخته شد

یونس پارسابناب 3 - درلیست آموزشی  آنها چه باورهای دینی بایدنابودشوند،ایزدیها،علویهاوشیعیان ایران درکدام مرتبه قراردارند،چراغرب به رهبری آمریکامایل به ائتلافی واقعی وراستین برای نابودی داعش نیست

یونس پارسابناب 4 -علت اصلی اینهمه سوق دادن مردم جهان بسمت اسلام هراسی چیست،منابع وچگونگی سربازگیری داعش،امتحانهای پذیرشی،تجارت سکس دیگرمنبع بزرگ مالی پس ازفروش نفت به ترکیه واسرائیل

یونس پارسابناب 5 -،تاراج وفروش آثارعتیقه تاریخی،فروش دختران باکره 9تا11 ساله به عربستان وشیوخ بقیمت گزاف،درسوریه جنگ است یاجنگ داخلی،فداکاری اردوغان دراجرای فرمان،سوابق وارتباط های او


Live Broadcast

پخش زنده