رادیو آزادگان   

زمان پخش
Apr17,2011
Nov19,2010
عبدالعلی مددزاده
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موضوع مصاحبه

 وضعیت فرزندان دانشجو ودریند ایشان،دوباره ممنوع الملاقاتی وممنوعیت ازتلفن دخترشان شبنم ،بازجوئی وضرب وشتم فرزاد پسرشان وادامه زندان دامادشان صالح کهندل پس ازپنج سال

پدرشبنم وفرزادمددزاده دانشجویانی که 18 ماه است زندانی ودربندند،چگونگی دستگیری،محاکمات دربیدادگاهای رژیم،وکلاوبازداشت آنها،شرایط وخیم جسمی شبنم واجازه ملاقات ندادن پزشک