رادیو آزادگان       

زمان پخش

Oct10,2004

دکتر منصور-  فرهنگ

Nov28,2004

Jan17,2005

Feb28,2005

May13,2005

Aug08,2005

Feb06,2006

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موضوع مصاحبه

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
انرژی اتمی ایران

شیرین عبادی ، اسرائیل

توافق  اتمی

بحران اتمی ایران

مسئله اتمی ایران

بحران هسته ای ایران ، نقش احمدی نژاد وعواقب این بحران