آباد وآزاد ای وطن ، شهره موسوی

خبرها و مقالات

ازآنسوي حريق دل
درتلاقي تهاتر نبرد روح وجان
لمس ستايشي جرقه زد
سرآغاز به رفاقت سرخ لاله گان
در دامن بی پایان كوير و سربلند کوهساران
در سايه سپید بيرنگي بیکران آسمان
و سرود سبز حيات
تاموج غريو غروري نجیب
كه شد نماد خاكم
سبز ، سفيد و سرخ ، ایرانم
جاودانه میهنم توبمان توای برترازجانم

خاك پر حرف تاريخ
فردوسی ، كاوه ، رستم
سام و نريمان بي بديل
رشادت قرون ناامني
كوروش ، بابک
سعدی و حافظ
اميركبير پرشكيب ، مصدقی چنان نجیب
جاري در سكوت تو به كوي تو

طلوع فكر آدمي
نیکی به عالم گفتنی
باهردروغی درستیز
کژی زدای راستین ، بيدارو هم با روشنی
بغضت گلوگاه خرد
خوفت زاغيار فريب
پنهان و هم اندر كمين
تا چند پياپي سوزدم
براین سيه جامه غمین

تا هست بر دل داغ دوست
بر تن رود این درد و سوز
شور حياتت هرزمان  دارند به دل این نوگلان
جشن وسرور آزاديت باشد خيال رهروان
عمريست برجان ميكشند ، دشنه رنج وزخم را
ليك این خلق باطل میکند ، زورتو ای
نامردمی وخود خصم را
پاينده باد نام نامي ات
آباد وآزاد  ای وطن تا بینهایت باقي ات

نوزدهم دیماه ۱۳۹۸