اسامی افرادی که درروز 28 مرداد ودرپیروزی قیام ملی آنروز نقش داشته وبا لباس رسمی شرفیاب شده ونشان افتخارو پول زمین گرفته اندبشرح زیراست

خبرها و مقالات

16آبان  ماه 1332 دو ماه و نیم پس از کودتا بر علیه حکومت ملی محمد مصدق .

مصدق در زندان زرهی در کنار سرهنگ جلیل بزرگمهر( وکیل تسخیری خود ) در تدارک لایحه ی دفاعیه برای حضور در بیدادگاه نظامی است .

رئیس تشریفات دربار شاهنشاهی ، نامه ای خطاب به تیمسار سرلشکر باتمانقلیج رئیس ستاد ارتش با این مضمون می نویسد :

اعليحضرت همایون شاهنشاه امر و مقرر فرمودندکمیسیونی تشکیل شود تا صورت جامعی از افرادی که در روز 28 مرداد در پیروزی قیام ملی نقش داشته اند نشان افتخار 28 مرداد مرحمت شده و از زحمات شان قدر دانی به عمل آید .

تیمسار سرلشکر باتمانقيچ نيز از نخعی رئیس کلانتری های تهران خواست شخصا صورت جامعی از افراد تهیه کند تا بعدا اشکالی پیش نیاید .

افراد نامبرده در زیر بپاس زحمات شان در پیروزی قیام ملی !! با لباس رسمی شرفیاب شده مدال را دزیافت نمودند !

شعبان جعفری – طیب حاج رضائی – طاهر رضائی – رضا ترابی – رضا مخملی – اکبر نجار – اصغر جگرکی ( رئیس صنف جگر فروشان تهران ) – ناصر حسن خانی ( جگرکی ) – ناصر اکبر خانی – اکبر استاد علی نقی – سشکی – حسین رمضان یخی – برادرش اسماعیل پور – اصغر بنائی – حسین خداداد – هادی محمد علی – هفت کچلون – قدمعلی – پری بلنده ( پری آژدان قزی ) – رضا گاوی – غلام حمامی – ابرام جهنمی – اصغر خالدار – محمود مسگر – حاج علی نوری – برادران 8 و 4 ( 12 امام ) احمد دوقی – احمد گامبو و محمدكريم ارباب . افراد مذکور علاوه بر نشان ، پول و زمین نیز دریافت نمودند .

درضمن مامورين دولت كودتای خائنانه 28 مردادبعد از ١٥ خرداد ٤٢ گفتند كه طيب حاج رضايي باعده اي ديگردردرگیریهای آنروز وبا حمايت از خميني فعال بوده ونقش داشته اند که بازداشت و بعد هم اعدام شد