افتخار ابدی بر پیکارگران شجاع راه آزادی ، جولیان آسانژ

خبرها و مقالات

مننینگ ، آُسانژ و اسنودن

اگرتنهایک
بارمیتوانیم زندگی کنیم ،
بگذار رزمنده جسوری باشیم ،
که تمام جان وروان خودرا ایثارمیکند
.
بگذار درکنار انسان هایی بایستیم ،
که به اندیشه ها و آرمانهایشان عشق میورزیم
.
بگذار فرزندان مان ،
چون داستان زندگی مارا آغاز به شنیدن
میکنند ،
به وجد وسرور آیند ،
و فرجامش را ، اما ،
به چشمان پوینده و جویندهِ آنها بسپاریم .
جهان ونظام حاکم بر آن ،
هماوردی بس قدرتمند است ،
ولی من نیزباتمام توان به نَبردباآن
برخواسته ام .
نَبردی بس دشوار وطاقت فرسا که وسوسه تسلیم
بر آن راه ندارد .