اين چه پليدي فاجعه باريست كه در جهان امروز شاهديم

خبرها و مقالات دسته‌بندی نشده

 K1foruzan دهها انسان جانباخته اند. ده ها خانواده عزادار. فاجعه بزرگ بوده است. پس حضرات سياسيون و روزنامه چي ها لطفا خفه شويد! اين چه پليدي فاجعه باريست كه در جهان امروز شاهديم؟! دولت و حكومت ج ا از آغاز بر اساس دروغ شكل گرفته است. اگر سينما ركس را آتش زدند، گردن شاه انداختند و اگر ندا آقا سلطان را به قتل رساندند، گردن دوست پسرش. پس ذره اي به اين جماعت اطمينان نيست. به اصحاب رسانه ايش هم كه هويت مي سازد و نيمه پنهان و ٢٠:٣٠ و چراغ و …
اما و صد اما، به سر سپرده بي هويتي چون جاستين ترودو كدام اطمينان است؟ عروسك خيمه شب بازي آمريكا. به ترامپ و پمپئو چطور؟ به جانسون چطور؟ وقتي عراق ما را شيميايي مي زد، رسانه ها و دستگاه هاي امنيتي غرب خبر منتشر مي كردند كه اسناد معتبري دارند كه ايران شيميايي زده است! دولت آمريكا در شوراي امنيت قطعنامه ساده اي در محكوميت شيميايي زدن صدام بر عليه مردم بينواي سردشت را به بهانه روشن نبودن عامل ماجرا وتو كرد! دستگاه امنيتي آلمان در كنار سيا اسناد معتبري دال بر تسليحات كشتار جمعي عراق منتشر كردند و با اين بهانه مردم عراق را به قتل رساندند و به اين كشور تجاوز كردند. رسانه ها در همه حال توجيه گر و همراه اين دروغگويان بوده اند.
براي هيچ كدام از اين سياستمداران و رسانه ها جان آدمي اهميتي ندارد، به ويژه آنكه جان ايراني باشد! نه حاكميت ما راستگوست و پاسدار حرمت جان ما، نه ديگر دول و رسانه هايشان! پس به همه سياسيون و رسانه ها كه جان انسان هاي بينواي را ابزار پيشبرد منافع و مطامع خود كرده اند، بي هيچ تعارفي بايد بگوييم خفه شويد و مانع نشويد تا كارشناسان بيطرف حقيقت فاجعه را روشن و منتشر كنند!
نفرين بر اين همه نامردمي سياستمداران و مزدوران حلقه به گوش رسانه اي آنها