بهترین توصیف از وضعیت ، روز جهانی آزادی مطبوعات

خبرها و مقالات

بهترین توصیف ازوضعیت آزادی مطبوعات درایران اینست که رئیس ونائب رئیس انجمن دفاع ازآزادی مطبوعات کیوان صمیمی و عالیه مطلب زاده دربند و درزندانند، حسین رزاق