به مناسبت 29 اسفند 1329 روز ملی شدن صنعت نفت ایران ، گزارشی از دفاعیات زنده یاد دکتر محمد مصدق در دادگاه نظامی، ایران دخت

خبرها و مقالات

گزارشی از دفاعیات زنده یاد دکتر محمد مصدق در دادگاه نظامی ( بخش15) ، سه موضوع را درباره نفت باید در نظر داشت

****************************

1 – اگر دولت ما می توانست موضوع نفت را به پایان برساند برای سایر کشورها که از نفت ملل کوچک استفاده می کردند ضرر داشت

 . 2 –  از نظر سوق الجیشی بلوک غرب میل داشتند ایران جزء آنها باشد و حال آنکه صلاح ما در بی طرفی است

 .3 –  تجدید روابط منوط به ختم مسئله نفت می توانست باشد پس تمام اینها ایجاب می کرد که دولت اینجانب سقوط کند و چون از طریق مجلس این کار عملی نبود ، قضیه نهم اسفند پیش آمد ولی نتیجه نداد و از مجلس هم چون عملی نبود یگانه راه علاج این بود که دستخطی صادر شود .

منبع :

زندگی و مبارزات سیاسی دکتر محمد مصدق ، دکتر نصرالله شیفته ، صفحه 225

به مناسبت 29 اسفند 1329 روز ملی شدن صنعت نفت ایران