تجمع اعتراضی بیش از چهل روزه کارگران نیشکر هفت تپه

خبرها و مقالات دسته‌بندی نشده

حضور نمایندگان مجلس در جمع کارگران معترض نیشکر هفت تپه

کارگران برای بیش از ۴۰ روز است که تجمع اعتراضی برگزار می کنند. ، همشهری

تجمع اعتراضی بیش از چهل روزه کارگران نیشکر هفت تپه

ما کارگران هفت تپه بیش ازچهل و یک روز است در کف خیابان برای حق و حقومان با گرما ، کرونا، و مهمتر از همه گرسنگی متحدا مبارزه ومقاومت میکنیم .ایستادیم که نشان دهیم دیگر بس است، کوتاه نمیاییم ،تا به خواسته هایمان از جمله حق نظارت و مشارکت در محل کارمان را داشته باشیم.کتک خوردیم ، بازداشت شدیم فحش و تهدید و….صاحبان زر وزور تلاش کردند تا با تفرقه صفوفمان را تضعیف کنند .امروز هفت تپه به همت پشت کار و زحمت کارگران برای زندگی در شآن انسان گرما بخش جنبش های کارگری و اجتماعی است.

لطفاً ما را تنها نگذارید و از هر طریق یار و صدایمان باشید.

مهم ترین مطالبات ما کارگران در این اعتصاب به شرح زیر است:

پرداخت فوری حقوق های معوقه و تمدید دفترچه بیمه
بازگشت به کار فوری برای همکاران اخراج شده
بازداشت فوری اسد بیگی و مجازات حبس ابد برای اسدبیگی- رستمی
خلع ید فوری کارفرمای اختلاسگر و بخش خصوصی از هفت تپه
بازگرداندن فوری ثروت های اختلاس شده به کارگران
 پایان کار مدیران بازنشسته ، کانال مستقل