تسلیت به خانم نرگس محمدی ، بانوی مبارز وسرفراز میدانهای استقلال و آزادی راستین ، رادیو ملی آزادگان

خبرها و مقالات

خانم نرگس محمدی ، بانوی مبارز وسرفراز میدانهای استقلال و آزادی راستین ، یار ویاور هم میهنان دربند و زیر ستم دربدست آوری حقوق بشرانسانی ایرانی، درگذشت مادر گرامی تان خانم عذرا بازرگان را بشما وخانواده ارجمند تسلیت گفته وبرایتان آرزوی آرامش و بردباری داریم

رادیو ملی آزادگان