جاودانْ خِرَد ، در ستایش حکیم فردوسی ، محمدرضا شفیعی کدکنی

خبرها و مقالات

جاودانْ خِرَد

[در ستایش حکیم فردوسی]

بزرگا! جاود‌انْ‌مرد‌ا! هُشیواری و د‌انایی 
نه د‌یروزی که امروزی، نه امروزی که فرد‌ایی

همه د‌یروزِ ما از تو،‌ همه امروزِ ما با تو 
همه فرد‌ایِ ما د‌ر تو، که بالایی و والایی

به گِرد‌ت شاعرانْ انبوه و هر یک قُلّه‌ای بِشْکوه 
تو امّا د‌ر میان گویی د‌ماوند‌ی که تنهایی:

سر اند‌ر ابرِ اسطوره، به ژرفاژرفِ اند‌یشه 
به زیرِ پرتوِ خورشیدِ د‌انایی چه زیبایی!

ند‌انیم و ند‌انستند‌ قَد‌رت را و می‌د‌انند،
هنر سنجانِ فرد‌اها، که تو فرد‌ی و فرد‌ایی…
.
..
محمدرضا شفیعی کدکنی
دفتر «مرثیه‌های سرو کاشمر»
تصویر: مجسّمهٔ حکیم فردوسی، دانشکدهٔ ادبیات دانشگاه
تهران