حسن اسدی زیدآبادی‏ ، داستان خانه پدری همین است. در خانه قانونی حاکم نیست

خبرها و مقالات

خانه پدری ، حسن زید آبادی

حسن اسدی زیدآبادی‏

داستان خانه_پدری همین است. در خانه قانونی حاکم نیست، تنها خواست قیم و ولی خانواده است که اجرا می‌شود؛ حتی اگر آن تصمیم به موجب قانون قتل باشد.