دریغا افشار!… ، محمدرضا شفیعی کدکنی

خبرها و مقالات

همهٔ ما به ایران دلبستگی داریم. امّا این دلبستگی امری‌ست ذاتِ مراتبِ تشكیک و در لحظه‌ها و فرصت‌های خاصّی خودش را نشان می‌دهد، یا جلوه می‌كند. در بقیّهٔ احوال، ما، زندگیِ روزمرّهٔ خود را داریم و به هزاران مشغلهٔ دیگر می‌اندیشیم و اگر ضرورتی پیش آید، یادی هم از میهنِ عزیز می‌كنیم. امّا ایرج افشار از آن مردانِ نادری بود كه خواب و بیداری‌اش، سفر و حَضَرش و تك‌تكِ دقایق عمرش، در هر كجای جهان كه بود، مصروف اندیشیدن به ایران و فرهنگ ایرانی می‌شد و همّت او هیچ چیز دیگری را برنمی‌تافت.

تهران، ۲۵ فروردین ۱۳۹۰
به نقل از بخارایِ ۸۱ یادنامهٔ استادِ فقید و مردِ فرهنگِ ایران؛ ایرج افشار

ایرج_افشار

۱۶ مهر ۱۳۰۴، تهران 
۱۸ اسفند ۱۳۸۹، تهران