دعوای پهلوی پرستها باخودشون ، در 26 دی1357 وبهنگام ترک ایران چرا ملکه فرح خندان وشاه گریان است

خبرها و مقالات دسته‌بندی نشده

نوشته اند: شعر معروف پادشاه ایران که پس ازترک میهن همیشه میخواند

افتاده درختی که به خودمی بالید

ازداغ تبر به خاک خود می نالید

گفتم چه کسی به ریشه ات زد، گفتا

آن کس که زیرسایه ام میخوابید