زن سپید موی و برداشت ازفروشگاه ، کیوان فروزان

خبرها و مقالات

زن سپید مویی هم از خواسته هایش می گوید :  « روز شنبه یکسری آدم یک ازفروشگاه های زنجیره ای را غارت کردند، من موافق این کارها نیستم ، حق الناس است »

پیرزن یک دفعه حالش دگرگون می شود وازچشمان کم سویش اشک جاری می شود

« من نماز میخوانم ، اما آن روز وارد فروشگاه شدم  و یک کیسه برنج 10 کیلوئی را برداشتم ، خدا مرا ببخشد ، ما 2 ماه بود که درخانه برنج نداشتیم ، نتوانستم تهیه کنم ، خدا مرا ببخشد

بخشی ازگزارش همشهری