لوح تاريخ ، بمناسبت سالروزدرگذشت دکتر محمد مصدق

خبرها و مقالات

شير پيري به دل ظلمت شب

با چراغي ره فردا ميرفت

جان بكف در عقبش پير و جوان

به ره صبح  فريبا ميرفت

كاروان در ره پر بيم و امید

با چراغش دل شب را بشكافت

همره هلهله پير و جوان

به ره صبح درخشان بشتافت

بدر آمد كه ربايدشيرش

ناگهان پنجه دشمن  زكمين

شده سرلوحه تاريخ وطن

«شير پير وطن» و «زنجيرش»

آن چراغي كه برافروخته است

گرچه
سرنيزه شده سرپوشش

شعله‌اش
ز آتش و سوز دل ماست

نتواند
كه كند خاموشش