من راى ميدهم ، محمد تركمان و یادداشتی ازنورالدین غروی

خبرها و مقالات

سپاس از همه شخصيتها و جريان هائى كه برغم ايجاد محدوديت هاى فراوان و وزيدن امواج بازدارنده و دلسرد كننده ، در نام نويسى سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى شركت كردند؛  

و از سوئى : 

– آراء و نظريات و همچنين مشكلات كشور و راه حل هاى خود را بسمع هم ميهنان رساندند و شور و اميد و حياتى ديگر در جامعه براى تغيير و بهبود اوضاع ايجاد نمودند و پويائى و حيات جامعه ايرانى را در شرائط سخت امروز بمنصه ظهور گذاردند و نام نيك خود را در قلوب ايرانيان و صحايف تاريخ وطن ببادگار نهادند ؛ 

و از سوئى ديگر :

 – وفادارى و پايبندى خود را به قانون و اخلاق و منافع و امنيت ملى و حقوق ملت و پرهيز از انفعال و تسليم در برابر ناملايمات و تحديدها و تهديدها و احتراز از حركتهاى زيانبار كور و هيجانى مخرب را با حركت خود نشان دادند . 

از عملكرد جريانى كه نه تنها نسبت به حضور وسيع ملت در انتخابات بى علاقه است ، بلكه بارها و بكرات از حضور وسيع مردم پاى صندوق هاى راى ، اظهار ناخرسندى نموده و حضور آنان را در تضاد با تداوم سلطه انحصارى خود خوانده است و بى توجه به آثار و تبعات مخرب چنين رويكردى ميباشد ، نيز بايد اظهار تأسف نمايم . 

اينجانب با پيشينه حدود ٦٠ سال تلاش اجتماعى و سياسى و مطالعه و تحقيق بويژه در حوزه تاريخ يكصد و پنجاه سال اخير ميهن و شاهد عينى حوادث گوناگون و فراز و فرودهاى بسيار ، در اين لحظات تاريخى ميهن اعلام ميدارم براى : 

– حفاظت از حداقل هاى حقوق شهروندى موجود كه در صورت غفلت ، آنها نيز مصادره و از ميان خواهد رفت ، و عدم تسليم و انفعال و برخورد عكس العملى با جريان انحصار طلب ، با حفظ انتقادات و اعتراضات خود به عملكرد حذفى نهادهاى مربوط، *در انتخابات رياست جمهورى سيزدهم شركت خواهم كرد و به نامزدى كه به اصول ذيل نزديك باشد و جزو برنامه كار خود اعلام نمايد و از تلاش براى عملى ساختن آنها در حد مقدورات و شجاعت و روسفيدى كارنامه خود كوتاه نيايد ، راى خواهم داد* :

-آزادى و سرافرازى مردم ميهن و توسعه پايدار و متوازن ايران ؛

-حركت بسوى حاكميت خرد و اخلاق و قانون در كشور؛

-عدم تسليم به نااميدى و انفعال و پيشگيرى از سقوط ميهن در وادى شورش هاى كور و ويرانگر و براى پر فروغ شدن چراغ اميد هم ميهنان به فرداهاى بهتر در پرتو مشى اصلاح طلبى خشونت پرهيز ؛ 

-تقويت همبستگى ايرانيان و دفاع از منافع و امنيت ملى ، بهبود روابط با همسايگان و تعامل با كشورهاى ديگر و تنش زدائى در روابط خارجى و گفتگو و مذاكره در داخل و خارج؛ 

-رهائى طبقات و اقشار وسيعى از جامعه از غم تأمين نان و مسكن و اشتغال و برخوردارى از يك زندگى متعارف و احساس امنيت در زندگى خصوصى ، كارى ، اجتماعى و علمى ؛ 

-ايران از آن همه باشندگان اين سرزمين و نسلهاى آينده باشد نه براى جريانهاى خاص؛

-ارتقاى سرمايه اجتماعى و اخلاقيات كه جوهر و هدف اصلى انبياء و مصلحان تاريخ بوده است؛

-برخوردارى همه شهروندان از حقوق قانونى برغم سلائق و ديدگاههاى مختلف آنان ؛

-گردش آزاد اطلاعات و شفافيت و گزارش به ملت از كارنامه و مواضع دولت در برابر حوادث و رخدادها و پاسخگو بودن مسئولان در برابر اعمال و مسئوليتهاى خود؛

– آزادى و برسميت شناخته شدن نهادهاى داوطلب مدنى و ياريگرى ؛

-آزادى اجتماعات و حضور در انتخابات براى نامزدهاى سلائق مختلف و راى دهندگان؛

-كوچك و چابك سازى دستگاه دولت و واگذارى امور مردم به مردم و تقليل هزينه مبادله در سطوح مختلف ؛

-استفاده از تمامى توان علمى ، كارشناسى و فرهنگى ايرانيان در داخل و خارج براى ايجاد نشاط اجتماعى و توسعه ايران ؛  

-قطع يد رانت خواران و غارتگران اموال عمومي از سرمايه هاى ملى و متعلق بعموم مردم كشور؛

– تفكيك قواى كشور از يكديگر و انجام وظيفه هر قوه در محدوده قانونى خود و جلوگيرى از تعرض نهادهاى غير مسئول به قواى سه گانه؛ 

– حفاظت از شأن تخصصى و كارشناسى وزارت خانه ها و سازمانهاى عمومى بويژه وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و پاسدارى از استقلال نهادهاى مزبور ؛ 

-حفاظت از محيط زيست و مديريت بهينه منابع ايران بويژه آب و خاك و جنگلها و عدم تعرض به سهم نسلهاى آينده ؛ 

و براى نيوشيدن توصيه فرزانه ايرانى انوشه ياد دكتر *محمد مصدق* در دادگاه تجديد نظر نظامى رژيم كودتا به ملت ايران كه گفت : 

 ” *ملت اگر در انتخابات خود دخالت نكند* *و از مشروطيت ما هم قرونى بگذرد ، نخواهد* *توانست وكلايى كه خادم مملكت باشند و در نفع خود* ، *پيروى از سياست بيگانه نكنند ، انتخاب كند .* 

 *ملت بايد آنقدر
انتخاب كند تا بتواند كسانى كه شايسته خدمتگزارى كشورند* ، *به مجلس روانه كند*
…”*

من در انتخابات شركت و راى به نامزد نزديك به انتظارات فوق خواهم داد .

١٣ خرداد ١٤٠٠  

————————–

*_ *دكتر محمد مصدق در دادگاه تجديد نظر نظامى ، بكوشش : مرحوم سرهنگ جليل بزرگمهر، شركت انتشار، ١٣٦٥، ص ٤٥٩.*

Nuredin Gharavi,
[06.06.21 11:58]

آقای ترکمان که می خواهد رای بدهد نوشته من با پیشینه شصت سال فعالیت سیاسی اجتماعی و تحقیق و بررسی تاریخ وووو . آقا شصت و هشت سال دارد . یعنی ایشان از هشت سالگی به فعالیت های سیاسی و و مطالعات تاریخی مشغول بوده است .

نمیدانم چرا ما قدر نابغه هایمان را نمی
دانیم . باید که هرسال مراسم بزرگداشت این نابغه استثنائی را برگزار کرد .