پیام نوروزی ، جمال درودی

خبرها و مقالات

هم میهنان عزیز : 

سالی گذشت با تمام رنج ها ونابسامانیها وسالی دیگرآغازشدبدون امید، وما همچنان نوید سالهای بهتری را میدهیم

هم میهنان عزیز، اجازه میخواهم 29 اسفند سالروز ملی شدن صنعت نفت وپیروزی ملت ایران به رهبری بزرگ مرد تاریخ ایران دکترمحمد مصدق براهریمن استعمارواستبدادکه مقارن است باخجسته نوروزباستانی راازصمیم قلب تبریک وتهنیت گفته وامیدوارم سال آینده با اتحاد وهمبستگی همه نیروهای ملی شاهد پیروزیهای ملت ایران باشیم.

سال گذشته چهلمین ودومین سال انقلاب را پشت سرگذاشتیم وباردیگرگروهی ناآگاه به اصالت انقلاب تردیدکردند وزبان به انتقادوشکوه وشکایت گشودند. اینان فلسفه رخدادهای تاریخی وسیاسی واجتماعی جنبش های مردمی را نادیده گرفته وهیچگاه به خود این فرصت را ندادند که تاریخ مبارزات یکصدوپنجاه ساله ملت ایران را موردکنکاش قرارداده وسپس برآن داوری کنند. انقلاب 22 بهمن 1357حرکتی بود درتداوم انقلاب مشروطه ونهضت ملی ایران وواکنشی به کودتای 3 اسفند 1299وکودتای 28 امرداد 1332 بود ودرنتیجه عکس العمل طبیعی مردم به بیش ازیک قرن فسادوخودکامگی حکومت های سلطنتی وانزجاردامنه دارملت ازاختناق وبیدادگری وآزادی کشی بود.

نبایدتغییرمسیرانقلاب وانحراف آن وشرائط موجود، فشارها، ناملایمات، فسادها ما را بسوی بدگمانی وانکارحقایق ببرد وگرفتاریهای امروزسبب شود که مصائب دیروزرا ازیاد ببریم. مردم رشید وبپا خواسته وشهیدان به خون خفته انقلاب راهرگزگناهی وتقصیری برگردن وتاوانی برعهده نیست، آنان به درستی راه خود را انتخاب کردند وبه این نتیجه رسیدند که تنها راه رهایی ازخودکامگی واستبداد وبرون رفت ازآن انقلاب است.

جوانانی که پس ازانقلاب پا به عرصه وجود گذارده اند وازمصائب ورنج های مادران وپدران خودبی اطلاع اند میپرسند … : چرا انقلاب…؟ ازچه رنج میبردید …؟ چه میخواستید…؟ چه نمیخواستید …؟ به این سوالات شاه درآخرین پیام خود پاسخ داد. باهم نگاهی میکنیم به فرازهایی ازآن پیام تاریخی : « … شما ملت ایران علیه ظلم وفساد بپاخواستید … انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران وبه عنوان یک فرد ایرانی نباشد … این امکان وجود دارد که اشتباهات گذشته وفشارواختناق تکرارنشود … باردیگردربرابرملت ایران سوگند خودرا تکرارمیکنم ومتعهدمیشوم که خطاهای گذشته وبی قانونی وظلم وفساددیگرتکرارنشود بلکه خطاها ازهرجهت جبران گردد… متعهد میشوم که دراسرع وقت یک دولت ملی برای آزادیهای اساسی وانجام انتخابات آزاد تعیین شودتاقانون اساسی که خون بهای انقلاب مشروطیت است به صورت کامل به مرحله اجرادرآید… من نیزپیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم … آنچه را که شما برای بدست آوردنش قربانی داده اید تضمین میکنم  که حکومت ایران درآینده براساس قانون اساسی، عدالت اجتماعی، واراده ملی به دورازاستبداد وظلم وفساد خواهد بود. 15 / 8 / 1357 »

حال گوشه ای ازشکوه وعظمت انقلاب را به تصویربکشانم.              

رمزپیروزی انقلاب درآن برهه اززمان اتحاد وهمبستگی همه ملت ایران با این شعارنهادینه شده بود : « همه با هم … همه با هم » تمام گروهها وطبقات، احزاب سیاسی، عوام ونخبگان، مسلمان وغیرمسلمان، استاد ودانشجو، کارگروکارمند، باحجاب وبی حجاب … بدون درنظرگرفتن اختلافات مسلکی، سیاسی، عقیدتی، کنارهم وباهم موفق شدند رژیم استبدادی را سرنگون کنند.                      

در آن روزگاران زنان ومردان وجوانان با شورانقلابی سینه های خودرا دربرابرمسلسلها قراردادند. برلوله تفنگ ها که به قلب آنان نشانه رفته بود شاخه های گل نشاندند وبی پروا سربازانی را که قصد جان آنان را داشتند درآغوش گرفته وگفتند: « برادرارتشی … چرا برادر کشی ؟ » درب زندانها را گشودند وزندانیان سیاسی را چون قهرمانان ملی بردوش گرفتند ویکصدا سرود آزادی سردادند، به این امید که دیگرجرم سیاسی وزندانی سیاسی نخواهند داشت. انقلابیون مجسمه های میادین را که نمادی از دیکتاتوری وحکومت مطلقه بود به زیرکشیدندوبراین باوربودند که دیگردربرابربتی سرفرود نخواهند آورد. چه زیبا ودلنشین وبه یاد ماندی بود صحنه های انقلاب ، می دیدیم که دختران وپسران آزادانه با یک شورونشاط جوانی با مشتهای گره کرده برروی تانکها سرود پیروزی سرمیدادند.

هم میهنان عزیزامید است که درآغازسال باهم عهدوپیمان ببندیم که به دورازافکاروعقاید سیاسی وگروهی وبه دورازتفرقه افکنی تنها وتنها به ایران بیندیشیم وبرای عظمت وسربلندی وآزادی آن گام برداریم دست دردست هم دهیم ویکصدا فریاد برآوریم : « دوباره میسازمت وطن »

پاینده ایران

جمال درودی – عضوشورای مرکزی جبهه ملی ایران

29 اسفند 1399