29 اردیبهشت ماه زادروز دکتر محمد مصدق ، نامت سپیده دمی است ، بمناسبت یکصدوسی وهشتمین سالروز، امیر رزاقی

خبرها و مقالات

یکصدوسی و هشت سال پیش در روز ۲۹ اردیبهشت ماه سال ۱۲۶۱ خورشیدی در محله سنگلج تهران در خانواده میرزا هدایت الله آشتیانی وزیر دفتر ناصرالدین شاه وملک تاج خانم نجم السلطنه نوه عباس میرزا، فرزندی پای به عرصه وجود نهاد که بعدها نه تنها برای ایران، بلکه برای تمام کشورهای جهان سوم، اثر گذار گردید. او اسطوره جاویدان تاریخ ایران دکترمحمد مصدق بود.
یاد و نامش گرامی باد